Home About Browse Search
Svenska


Avrinning och växtnäringsförluster från åkermark, agrohydrologiska året 2009/2010

årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet : observationsfält på åkermark : resultat från parallell provtagning av dräneringsvatten med momentan resp. flödesproportionell metod 2009/2010

Torstensson, Gunnar and Johansson, Göran (2011). Avrinning och växtnäringsförluster från åkermark, agrohydrologiska året 2009/2010. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 125
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Inom programmet Observationsfält på åkermark undersöks avrinning, växtnäringsutlakning och od-lingsåtgärder på ett antal fält (13 st) som ingår i lantbrukarens normala drift. Programmet ingår i den nat-ionella miljöövervakningen på Jordbruksmark med Naturvårdsverket som ansvarig myndighet, och med SLU som ansvarig utförare. I denna rapport redovisas resultat för det agrohydrologiska året 2009/2010.

Rapporten redovisar bl.a. flödesvägda årsmedelhalter, transporter och avrinning för varje fält, medan klimatet redovisas översiktligt för olika delar av Sverige.

Under det agrohydrologiska året 2009/2010 var årsnederbörden lägre än, eller nära den normala i de syd-västra delarna av landet, medan den var högre i de östra delarna och i Norrland. Juli 2009 var den neder-bördsrikaste månaden i de flesta områden. Årsavrinningens storlek följde i stort sett samma geografiska mönster som årsnederbörden. På de flesta håll var avrinningen störst under våren 2010, till följd av den jämförelsevis kalla och snörika vintern.

Årsmedelhalterna av kväve varierade kraftigt, både mellan fälten och jämfört med fältens flerårsmedel-värden. På några fält var kvävehalten påtagligt högre medan andra hade betydligt lägre kvävehalter än normalt. Att utläsa någon gemensam trend för året går nästan inte, resultaten förefaller starkt påverkade av odlingsåtgärders och grödors direkta inverkan. Vid fyra av fälten var totalfosforhalterna något högre än normalt medan övriga fält hade lägre eller oförändrade koncentrationer.

Authors/Creators:Torstensson, Gunnar and Johansson, Göran
Title:Avrinning och växtnäringsförluster från åkermark, agrohydrologiska året 2009/2010
Subtitle:årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet : observationsfält på åkermark : resultat från parallell provtagning av dräneringsvatten med momentan resp. flödesproportionell metod 2009/2010
Series Name/Journal:Ekohydrologi
Year of publishing :2011
Number:125
Number of Pages:25
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:0347-9307
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 107 Other Natural Sciences > Other Natural Sciences
Keywords:observationsfält, växtnäring, utlakning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-50
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-50
ID Code:8064
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
Deposited By: Melle Andersson
Deposited On:18 Apr 2011 09:47
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits