Home About Browse Search
Svenska


Gödsling i slutet odlingssystem i växthus

underlag till utbildningsmodul

Christensen, Inger and Hansson, Torbjörn and Svensson, Sven-Erik (2010). Gödsling i slutet odlingssystem i växthus. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:15
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Genom att sluta odlingssystemet i växthusodling görs stora besparingar av växtnäring och vatten jämfört med ett öppet system. Utöver detta blir miljövinsten betydande. Odling i ett slutet system innebär dock förändringar i gödslingsstrategin och hänsyn måste tas till vad returvattnet har för innehåll av växtnäring. Kännedom om returvattnets sammansättning utgör en viktig basinformation vid komponering av ny stamlösning och behovet av förändring av stamlösningen blir större än i ett öppet system. Odling i slutet system ställer högre kvalitetskrav på råvattnet och särskilt innehållet av natrium och klorid är viktigt att ta hänsyn till. I praktiken kan det innebära att andra råvattenkällor behöver tas i bruk t.ex. regnvatten eller kommunalt vatten.

Syftet med den här rapporten är att ge växthusodlare ett verktyg att beräkna näringslösning för slutna odlingssystem. Inledningsvis beskrivs vad som karaktäriserar ett slutet system och exempel ges på teknisk utformning. En genomgång görs av viktiga parametrar att ta hänsyn till såsom råvattenkvalitet, analysförfarande, alkalinitet och pH-reglering samt risknivåer på grund av ackumulering av växtnäringsämnen. I rapporten beskrivs en metod för hur man räknar fram en näringslösning i ett slutet system. Beräkningen görs i sex steg och som hjälp för beräkningarna finns en förteckning över olika gödselmedels växtnäringsinnehåll. Principen för beräkningarna är oberoende av odlingsinriktning och beräkningsexempel ges för både grönsaks- och krukväxtodling. Förslag på beräkningsformulär ges såväl i ”pappersform” i denna rapport samt via en Excel-fil.

Beräkningsmetodens upplägg:
1. Beräkning av vattenmixens sammansättning
2. Beräkning av näringslösningens sammansättning
3. Beräkning av stamlösningens sammansättning
4. Justering av pH
5. Förslag på arbetsgång för beräkning av näringslösning
6. Beräkning av mängd stamlösning

Utöver denna beräkningsmetod så är ett Windowsbaserat beräkningsprogram för uträkning av näringslösningar under utveckling i ett samarbete mellan SLU Alnarp och Grön
Kompetens. Det kommer att kunna utföra olika typer av beräkningar såsom pH- och ledningstalsberäkningar, blandning av olika vatten inkl. returvatten samt beräkning av näringslösning efter valda gödselmedel.

Authors/Creators:Christensen, Inger and Hansson, Torbjörn and Svensson, Sven-Erik
Title:Gödsling i slutet odlingssystem i växthus
Subtitle:underlag till utbildningsmodul
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Having a closed growing system in greenhouse production allows great savings to be made in terms of plant nutrients and water compared with an open system. In addition, the
environmental benefits are considerable. However growing in a closed system involves changes in fertilisation strategy and account must be taken of the plant nutrient content of
the recycled water. Knowledge of the composition of the recycled water is important background information in formulating a new stock solution, with the need for alterations to the solution being greater than in an open system. Production in closed systems places high
quality demands on the raw water used, particularly its content of sodium and chloride. In practice, this may mean that other sources of raw water have to be used, e.g. rainwater or municipal water. The aim of this report is to provide greenhouse growers with a tool for calculating nutrient solution for closed systems. It begins by describing the characteristics of a closed system and
provides examples of technical designs. It then reviews important parameters to be considered, such as raw water quality, analytical procedures, alkalinity and pH adjustment,and risk levels due to accumulation of plant nutrients. The report presents a method for calculating the composition of a nutrient solution for a closed system. The calculation process comprises six steps and to assist in this process, a list is given of the nutrient content of various fertiliser products. The principle underlying the
calculation is independent of crop type, and examples are given for vegetables and ornamental plants. Draft calculation forms are provided as hard copies and in Excel®.
Steps in the calculation process:
1. Calculating the composition of the water mix.
2. Calculating the composition of the nutrient solution.
3. Calculating the composition of the stock solution.
4. Adjusting the pH.
5. Suggested procedure for calculating the nutrient solution.
6. Calculating the amount of stock solution.

Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :2010
Number:2010:15
Number of Pages:32
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Område Jordbruk, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:Z - SLU - Library > Odla mera
ISBN for printed version:978-91-86373-22-1
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Horticulture
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
Keywords:Gödsling , Växtnäring, Växthusodling, Slutet odlingssystem, Råvatten, Returvatten, Näringslösning, Stamlösning, Grönsaksodling, Krukväxtodling, Beräkningsmetod
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-75
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-75
ID Code:8099
Department:(LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231)
Deposited By: Sven-Erik Svensson
Deposited On:29 Apr 2011 11:15
Metadata Last Modified:22 Mar 2015 15:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits