Home About Browse Search
Svenska


Utvärdering av metoder för vårskörd av stråbränslen

Svensson, Sven-Erik and Prade, Thomas and Hallefält, Fredrik and Mattsson, Jan Erik (2010). Utvärdering av metoder för vårskörd av stråbränslen. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:21
[Report]

[img] PDF
930kB

Abstract

Detta projekt syftar till att, i det lite längre perspektivet, visa på metoder och tekniska lösningar som medför att stråbränslen kan vårskördas på rot och pressas i storbal med minskat spill samtidigt som en bättre skördeekonomi uppnås jämfört med idag när flerstegsmetoder tillämpas.

Flera undersökningar visar att skördespillet vid pressning av vårskördade stråbränslen såsom hampa och rörflen, i rund- eller fyrkantsbal, kan vara mycket stort, upp till 40-50 %, när pressningen av stråbränslena sker genom flerstegsskördemetoder. Spillet uppkommer till största delen då det torra och spröda stråbränslematerialet lagts på marken vid strängläggningen och pressens pickup inte kan samla upp allt finmaterial igen.

Detta stora spill påverkar odlingsekonomin i mycket hög grad, när stråbränslegrödorna odlas specifikt som en huvudprodukt för försäljning som fastbränsle. Spill t.ex. vid halmbärgning är inte alls lika allvarligt ur ekonomisk synpunkt, eftersom halmen är en biprodukt vid spannmålsodling.

Ett spill vid halmpressning kan givetvis resultera i ökade bärgningskostnader, eftersom fler hektar måste utnyttjas för att få den mängd halm man tänkt bärga.

Hypotesen är att enstegsskörd (direktskörd på rot) resulterar i betydligt mindre spill och därigenom en förbättrad skördeekonomi, ”skördeteknisk intäkt”, jämfört med de flerstegsmetoder som hitintills använts när stråbränslen vårskördats och pressats i balar.

Projektets studier har avgränsats till hampa, eftersom spillet enligt genomförd litteraturgenomgång är mycket stort vid skörd av hampa samtidigt som hampan ställer mycket stora krav på skördetekniken, för att klara av de kraftiga fibrerna i grödan.

Projektets resultat visar att enstegsskörd vid pressning av vårskördad hampa i fyrkantsbal både kan resultera i ett starkt reducerat skördespill, ner till ca 20 %, och att skördeekonomin kan förbättras. Den skördade arealen per år måste dock överstiga ca 50 ha för energihampa eller ca 35 ha för ekologisk fiberhampa för att den högre investeringskostnaden i enstegsskördesystemet skall kunna räknas hem skördeekonomiskt, genom det minskade spillet. Dessa brytpunkter för arealerna har beräknats via traditionell maskinkostnadskalkylering.

Odlingsekonomin förbättras genom att den skördetekniska intäkten ökar vid enstegsskörd jämfört med tvåstegsskörd, pga. det kraftigt minskade spillet för enstegsmetoden. Den skördetekniska intäkten definieras här som den potentiella bruttointäkten per hektar för grödan minskad med skördekostnaden per hektar och intäktsbortfallet från skördespillet som hamnar på marken vid skörden.

Den skördetekniska intäkten kan också beskrivas som den potentiella bruttointäkten per hektar från hampan när den står på rot, minskat med intäktsbortfallet från spillet (20 % för enstegsskörd resp. 40 % för flerstegsskörd) samt skördekostnaden för aktuellt skördesystem per ha.
För att inte hamna i ekonomiska beräkningar och diskussioner om odling av hampa överhuvudtaget är en lönsam gröda, så är de ekonomiska kalkylerna i projektet i huvudsak
avgränsade till att beräkna den skördetekniska intäkten från hampan per ha, när den ligger balad vid fältkant och klar för borttransport för användning eller lagring.

Authors/Creators:Svensson, Sven-Erik and Prade, Thomas and Hallefält, Fredrik and Mattsson, Jan Erik
Title:Utvärdering av metoder för vårskörd av stråbränslen
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

This project examined methods and technical solutions that can be used in the long-term for spring harvesting of straw fuels (direct harvesting of the standing crop) and for making big bales with less losses and better profitability than can be achieved with current multi-step methods.

Previous studies have shown that harvest losses during square or round baling of springharvested straw fuels such as hemp and reed canary grass can be very large, up to 40-50%, when multi-step harvesting methods are used. The losses mainly occur when the dry, brittle straw fuel material is windrowed in the field and the baler pick-up cannot collect all the fine material.

These high losses affect the profitability of the crop to a very great degree, since straw fuel crops are grown specifically as the main product for sale as solid fuel. Losses during e.g. baling of cereal straw are by no means as serious from a economic perspective, since the straw is a by-product of grain production. Losses in straw baling can of course result in increased baling costs, since more hectares must be covered to collect the required amount of
straw for baling.

It has been suggested that one-step harvesting (direct harvesting of the standing crop) results in considerably lower losses and thus better harvesting economics compared with the multistep methods used to date for spring harvesting and baling of straw fuels.

The scope of the project was restricted to hemp, since according to the literature, losses during hemp harvesting are very high. In addition, hemp poses a major challenge for
harvesting equipment because of the coarse fibres in the crop.

The results of the project showed that one-step spring harvesting of hemp in square bales can greatly decrease harvesting losses to around 20% and thus improve the profitability of the crop. However, the area harvested annually must exceed approx. 50 ha for energy hemp or
approx. 35 ha for organic fibre hemp in order for the higher investment costs in the one-step harvesting system to be recouped through the decrease in harvesting losses. These breakpoints as regards area were calculated using conventional machinery costings.

The profitability of the crop can be further improved due to the increase in harvesting gross margin with the one-step system resulting from the decrease in losses compared with two-step harvesting. The harvesting gross margin is calculated as the potential gross income per hectare from the crop, less the harvesting costs per hectare and the loss of income resulting from the harvesting losses. The harvesting gross margin can also be defined as the potential
gross income from the hemp on the root, less the loss of income resulting from the harvesting losses (20% for one-step harvesting and 40% for multi-step harvesting) plus the harvesting costs for the harvesting system used.

To avoid ending up in discussions on whether hemp is actually a profitable crop, the profitability assessment in the project was mainly limited to the harvesting gross margin per hectare from leaving the hemp lying baled at the edge of the field and ready for transport to the site of use or storage.

Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :2010
Number:2010:21
Number of Pages:26
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Område Jordbruk, SLU, Alnarp
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Partnership Alnarp
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Area technology > Agricultural engineering
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
Keywords:skörd, biobränsle, hampa, rörflen, teknik, ekonomi, spill
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-65
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-65
ID Code:8100
Department:(LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231)
External funders:Stiftelsen Lantbruksforskning
Deposited By: Docent Jan Erik Mattsson
Deposited On:28 Apr 2011 11:47
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits