Home About Browse Search
Svenska


Vitaliteten hos två biologiska växtskyddsmedel, del I

Nilsson, Anders T S and Johansson, Christina and Svensson, Sven Axel (2010). Vitaliteten hos två biologiska växtskyddsmedel, del I. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:33
[Report]

[img] PDF
620kB

Abstract

Biologiska växtskyddsmedel har en viktig position i produktion av trädgårdsprodukter, eftersom de ger en liten påverkan på den omgivande miljön samt motverkar uppkomsten av resistens mot kemiska växtskyddsmedel hos skadegörare. .
Biologiska preparat ökar sin användning i prydnadsväxt-, bär- och grönsaksproduktion och har också ett berättigande i jordbruksgrödor, även om de är mycket sällan förekommande där idag. Produkterna innehåller aktiva mikroorganismer baserade på exempelvis bakterier eller sporer av insektspatogena svampar. Det används även mikroorganismer för att bekämpa svampsjukdomar. Eftersom biologiska växtskyddsmedel är levande organismer, kan en del faktorer påverka slutresultatet efter bekämpning. Det kan vara frågan om preparatets ålder, lagring, användningsmetod,
spridningsutrustning m.m. Variationer förekommer dessutom i tillverkningsprocessen, något som kan medföra skillnader mellan olika batcher, tillverkningsomgångar.

Projektets syfte har varit att på ett objektivt sätt undersöka hur olika faktorer påverkar vitaliteten hos ett par av de vanligaste biologiska växtskyddsmedlen. Målsättningen har också varit att finna en tillförlitlig metod för att bedöma vitaliteten hos preparaten. Prov av två olika preparat Botanigard ES och Preferal WG har skickats till fyra olika laboratorier i Sverige, Norge och Danmark. Varje laboratorium erhöll identiska prover. Av varje preparat skickades prov från två olika batcher, plus ett blandprov med kurant och avdödat prov i viktsförhållandet 50:50. SLU har dessutom, förutom vitalitetstest av samma prov som de externa laboratorierna, testat pulverpreparatet Botanigard WP samt prov från ytterligare en batch av Botanigard ES.

Studien visar att det förekommer stora variationer i analysresultat mellan laboratorier, analystillfällen och replikat. Skillnader mellan prov av kurant produkt och prov med inblandning av avdödat material framgår inte tydligt på grund av de stora variationerna i resultatet. Vissa laboratorier har fått oväntat höga resultat, där tillväxten har varit högre än vad leverantören angett. Detta väcker frågan om skillnaden i resultat beror på svårigheten att
mäta upp och applicera ett homogent prov. Andra frågor som kommit fram är inverkan på resultatet av vattnets temperatur och pH, omrörning vid provpreparering, inkubationsförhållanden som temperatur, ljustillgång och luftfuktighet, samt lagringstid och lagringsförhållanden.

De stora variationerna i resultat, även från professionella laboratorier, dominerar helhetsbilden och påverkar dessutom möjligheterna att utföra pålitliga studier av olika tänkbara yttre parametrar. Slutsatsen är att det finns flera frågor som måste utredas, innan det går att anvisa
en enkel, tillförlitlig vitalitetstest av biologiska växtskyddsmedel.

Authors/Creators:Nilsson, Anders T S and Johansson, Christina and Svensson, Sven Axel
Title:Vitaliteten hos två biologiska växtskyddsmedel, del I
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Biological plant protection has an important position in the production of horticultural products. They have a low impact on the surrounding environment, and prevent the emergence of resistance of pests to chemical pesticides. The use of biopesticides against pests has increased in ornamental plants, berries and vegetables. Furthermore, biopesticides are suitable for use in several agricultural crop protection situations, although rarely used today.
Biopesticides contain active microorganisms, such as bacteria or fungal spores. Microorganisms can also be used to control fungal diseases. Since biopesticides are living
organisms, different factors affect the activity after spraying, for example the age and storage history of the product, application method, application equipment, etc. Variations also occur in the biological production process, which could lead to differences among production batches.

The purpose of the project was to study, as objective as possible, how various factors influence the vitality of some of the most common biopesticides. The objective was to find a reliable method for assessing the vitality of the preparations. Samples of two different products, Botanigard ES and Preferal WG, were sent to four different laboratories in Sweden, Norway and Denmark. Each laboratory received identical samples of two different batches,
plus a manipulated sample of live and killed sample in a weight ratio of 50:50. In addition to testing the same samples as the external laboratories, SLU also tested a powder formulation, Botanigard WP, and a sample of another batch of Botanigard ES.

The study showed that there is wide variation in test results among laboratories, analysis time and replicates. Differences between samples of live product and the manipulated material could not be detected. Some laboratories showed unexpectedly high rates of vitality, where growth of colonies were much higher than those stated on the supplier label. This raises the question: is the difference in results due to the difficulty of measuring and applying a homogeneous sample. Other issues that emerged were possible effects from water temperature,
pH, stirring in connection with sample preparation, and incubation conditions such as temperature, light availability, humidity, storage conditions, etc.

The wide variation in results, even from professional laboratories, dominates the picture and also affects the possibility of performing reliable studies on the effects of various external parameters. The conclusion was that there were several issues to be examined, before it will
be possible to suggest a simple, reliable vitality test on biopesticides.

Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :2010
Number:2010:33
Number of Pages:39
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Område Jordbruk – odlingssystem, teknik och produktkvalitet, SLU Alnarp
ISBN for printed version:978-91-86373-40-5
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
Keywords:Biologiskt växtskydd , Biopesticides , Vitalitet , Beauveria bassiana , Paecilomyces fumosoroseus
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-105
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-105
ID Code:8133
Department:(LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231)
External funders:Swedish Research Council
Deposited By: Sven Axel Svensson
Deposited On:19 May 2011 12:11
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits