Home About Browse Search
Svenska


Vegetation på MKB Fastighets AB:s bostadsgårdar

inventering av växttekniska problem

Elisabeth, Lindkvist (2010). Vegetation på MKB Fastighets AB:s bostadsgårdar. Alnarp, Sweden: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:11
[Report]

[img] PDF
11MB

Abstract

Bostadsgårdar bör vara både funktionella och vackra för att uppskattas av de boende. För att
uppnå detta är vegetation på bostadsgården ett viktigt element. Bostadsgården bör även vara
relativt lätt att sköta för fastighetsförvaltaren. För att vegetationsytorna ska vara långsiktigt
hållbara ur både en funktionell och ekonomisk aspekt krävs goda kunskaper om utformning,
anläggning och förvaltning av vegetationsytor. Bristande kunskaper kan leda till att det krävs
mer skötsel än vad som annars varit nödvändig eller att en sämre funktion på platsen får
accepteras på grund av felaktigt växtval för platsen, brister i anläggningsskedet eller brister i
förvaltningsskedet. Problemen har i studien kallats ”växttekniska” problem.
Studiens syfte har varit att fördjupa kunskapen om växttekniska problem. Målet har varit att
identifiera vilka växttekniska problem på MKB Fastighet AB:s bostadsgårdar, undersöka var
de finns, varför de har uppkommit och vilka konsekvenser problemen leder till.
En inventering av cirka 25% MKB fastighets AB:s bostadsgårdar visar att det finns
växttekniska problem på alla inventerade bostadsgårdar, oberoende av storlek och läge i
staden. På de stora bostadsgårdarna i ytterområdena av Malmö, byggda under 1960- och
1970-talen, är de växttekniska problemen mest förekommande. Studien visar att det finns
många problem som kan härledas till brister i projekteringsskedet. För lite kunskap om
växternas storlek, konkurrensförmåga eller ståndortskrav är de mest betydande orsakerna. De
vanligaste problemen är att vegetationen blir för stor för platsen, till exempel framför fönster
och intill gångvägar. Andra problem kan kopplas till anläggnings- eller förvaltningsskedet.
Exempel på detta är bristfälligt anlagd växtbädd, vegetation som inte är etablerad, eller ogräs i
rabatter eller häckar.
De växttekniska problemen leder till stora konsekvenser för bostadsgårdens funktion och
förvaltning. Exempel på funktionsproblem är att framkomligheten på gångvägar,
parkeringsplatser och vid bänkar begränsas. Andra exempel är att utsikt och ljusinsläpp
genom fönster minskar eller att byggnaden skadas. Vegetationen på bostadsgårdarna har en
estetisk funktion och denna kan minska eller helt försvinna som följd av växttekniska
problem. Många växttekniska problem leder till stora och onödiga skötselinsatser. Exempel är
beskärning av vegetation som står för nära gång- och cykelvägar, parkeringsplatser, fönster
eller för nära belysning. Andra växttekniska problem leder till stora insatser för
ogräsbekämpning, exempel på detta är om marken inte täcks av vegetation. På många
gräsmattor finns hinder av vegetation eller stolpar, vilket leder till försvårad skötsel.
En stor del av litteraturen där växttekniska problem diskuteras är från 1970- och 1980-talet.
En orsak till detta var att stora problem uppdagades vid den storskaliga byggnationen av
miljonprogrammets bostadsgårdar. Trots att problemen kvarstår även idag finns det ytterst lite
nyare litteratur i ämnet.
Studien visar på betydelsen av att man redan i projekteringsskedet tar hänsyn till
förvaltningsskedet. Det är uppenbart att bristande koppling mellan projektering och
förvaltning på bostadsgårdar fortfarande är ett betydande problem. Det finns därför ett behov
att utveckla och tillämpa bättre kunskaper inom området.

Authors/Creators:Elisabeth, Lindkvist
Title:Vegetation på MKB Fastighets AB:s bostadsgårdar
Subtitle:inventering av växttekniska problem
Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :9 May 2010
Number:2011:11
Number of Pages:95
Place of Publication:Alnarp, Sweden
Publisher:Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Partnership Alnarp
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Landscape planning
Keywords:landscape management
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-102
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-102
ID Code:8137
Department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Deposited By: Tim Delshammar
Deposited On:19 May 2011 09:23
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits