Home About Browse Search
Svenska


Marknads- och företagsekonomisk analys av produkter baserade på råvaror från industrihampa

Svennerstedt, Bengt and Rosenqvist, Håkan and Björklund, Thomas (2011). Marknads- och företagsekonomisk analys av produkter baserade på råvaror från industrihampa. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. SLU/Landskap Trädgård Jordbruk/Rapportserie ; 201113
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Sedan det svenska odlingsförbudet hävdes 2003 har marknadsutvecklingen för industrihampa i Sverige påbörjats. Efter åtta odlingssäsonger har odlingsarealen ökat sedan starten. Samtidigt som odlarna har lärt sig odlings- och skördeteknik har diskussionen om avsättning och kommersialisering av olika hampprodukter tagit fart. I denna rapport redovisas ett marknadsprojekt och ett ekonomiprojekt om industrihampa. Marknadsprojektet har haft till syfte dels att identifiera och illustrera marknadsprodukter baserade på hampråvara dels att omsätta
dessa i marknadsvolymer och odlingsarealer samt andra resursinsatser, som krävs inom det svenska jordbruket. Ekonomiprojektet har haft till syfte att ta fram lönsamhetsunderlag för industriprodukter med råvaror från industrihampa och därmed få fram mer kunskap om de
ekonomiska förutsättningarna att starta nya tillväxtföretag baserade på industrihampråvara.

Marknadsstudien har lagts upp i form av konkreta fallstudier hos företag inom tre branscher. Dessa är Bostads- och byggmaterialbranschen, Möbelbranschen och Fordonsbranschen.Undersökningsmetodiken har bestått av företagsintervjuer och analyser av marknadspotential för
de utvalda branscherna. Ekonomistudien har inneburit företagsekonomiska analyser (kostnads- och intäktskalkyler) för produktion och försäljning av utvalda typprodukter från framför allt byggmaterialbranschen. I studien har en egen kostnadskalkyl av hampodlingens ekonomiska förutsättningar som råvara för fiber genomförts. Intäktskalkyler för byggisolerprodukter har hämtats från litteratur och via företagens internethemsidor.

Marknadspotentialberäkningen för studerade företag visar att hampodlingsarealen varierar mellan ca 90 och ca 110 ha för det analyserade bostadsföretagets råvarubehov. För möbelföretaget täcks råvarubehovet av ca 1000 ha hampodling och för de två analyserade fordonsföretagen täcks
råvarubehovet av mellan ca 120 och ca 1125 ha hampodling. Detta visar på en relativt stor marknadspotential, som medför att odlingsarealen för industrihampa kan växa, om marknaden för industrihampa utvecklas och nya hampprodukter introduceras. Utöver de i studien studerade
företagen finns det många andra likartade företag i Sverige, som inte ingår i bedömd marknadspotential.

Kostnads- och intäktskalkylen för försäljning av hampfiberråvara visar att det med gjorda antaganden och dagens förutsättningar inte är lönsamt att enbart producera och sälja hampfiberråvara. En anledning till denna olönsamma försäljning är de höga processkostnaderna, som finns i en stationär beredningsanläggning. Det kan vara betydligt lönsammare att vidareförädla hampfibern till t.ex. värmeisoleringsprodukter och sälja dessa
industriprodukter på byggmaterialmarknaden. Med ökad betalningsförmåga i konsumentledet är det tänkbart att producenterna i primärledet kan erhålla bättre betalt för hampfiberråvaran.

Authors/Creators:Svennerstedt, Bengt and Rosenqvist, Håkan and Björklund, Thomas
Title:Marknads- och företagsekonomisk analys av produkter baserade på råvaror från industrihampa
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Since the Swedish cultivation prohibition of industrial hemp was removed in 2003 the market development in Sweden has started. After eight seasons the cultivation area has increased since the new start. At the same time as the growers have learned the cultivation- and harvesting technology the discussion about the commercialization of industrial products with hemp raw materials has started. In this report one market project and one economy project
about industrial hemp are showed. The market study has aimed partly to identify and illustrate hemp market products partly to converse these products into market volumes and cultivation areas for the Swedish agriculture. The economy study has aimed to carry out profit information of industrial products with hemp raw materials in order to get more knowledge about the economical presumptions to start new growing companies based on hemp raw materials.

The market study has been planned by case studies with companies in three branches. These are the Residence- and building material branches, the Furniture branch and the Vehicle branch. The investigation method has consisted of interviews of company representatives and market potential
analysis for the chosen branches. The economy study has implied private economical analysis(cost and income calculations)for production and selling of typical chosen building material products. In the study an own cost calculation of the economical presumptions of fibre hemp
cultivation has been made. Income calculations of building insulation products have been taken from literature and from homepages of some insulation companies.

The market potential calculation for studied companies shows that the hemp cultivation area varies between 90 and 110 ha for the raw material need of the analyzed residence company. For the analyzed furniture company and the vehicle companies the raw material need is covered by 1000 and 120 to 1125 ha hemp cultivation respectively. This shows a relatively large market potential, which implicates that the cultivation area for industrial hemp may
grow if the market will be developed and new hemp products are introduced.

Cost- and income calculations for selling of hemp fibre raw materials show that it is not profitable only to produce and sell hemp fibre raw materials with made assumptions and the presumptions of today. One reason for this unprofitable selling is the high costs, which are in the fibre processing units. It can be considerably profitable to manufacture the hemp fibre to e.g. heat insulation products and sell these industrial products on the building material market. With increased payment capability of the consumers the primarily producers may probably get better payment for the hemp raw material.

Series Name/Journal:SLU/Landskap Trädgård Jordbruk/Rapportserie
Year of publishing :2011
Number:201113
Number of Pages:45
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, SLU, Alnarp
ISBN for printed version:978-91-86373-64-1
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:E Economics, development, and rural sociology > E21 Agro-industry
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING
Keywords:industrihampa, produkter, marknad, ekonomi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-129
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-129
ID Code:8195
Department:(LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231)
External funders:Stiftelsen Lantbruksforskning
Deposited By: Bengt Svennerstedt
Deposited On:21 Jun 2011 06:13
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits