Home About Browse Search
Svenska


Från förlust till vinst : såhär minskar vi matsvinnet i butik

Lagerberg Fogelberg, Charlotte and Vågsholm, Ivar and Birgersson, Anna (2011). Från förlust till vinst : såhär minskar vi matsvinnet i butik. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Mat som kastas istället för att konsumeras representerar inte bara förlorade resurser och ekonomiska värden utan medför att betydligt mer mat produceras och hanteras än vad som slutligen säljs och konsumeras. Svinnet i livsmedelskedjan varierar för olika produkter men en rimlig uppskattning är att mellan 10 och 50 procent försvinner på vägen till konsumtion. Att minska svinnet skulle ha betydande miljöeffekter genom att mindre resurser för samma mängd konsumerad mat behöver tas i anspråk över hela livsmedelskedjan.

I den här rapporten diskuterar vi hur livsmedelsbutiker kan arbeta för att minska sitt svinn. Handlare och andra aktörer delar med sig av sina erfarenheter och kunskap inom området. Det handlar både om åtgärder som förebygger matsvinn i butiken och åtgärder som tar tillvara den fullt tjänliga mat som inte säljs i butiken utan sorteras bort och riskerar att bli avfall. De butiker som kommer till tals i denna rapport har lyckats mycket bra med att få ner sitt matsvinn. Genom sitt aktiva arbete, många gånger genom att kombinera olika åtgärder, ligger en del så lågt som på 0,3 procents svinn. Därmed är inte sagt att de är ensamma om att göra som de gör utan det finns också andra butiker och butikskedjor som arbetar på liknande sätt och har liknande erfarenheter. I denna rapport följer vi den definition av livsmedelssvinn som presenterats av Samverkans-gruppen för Minskat Matavfall, det vill säga att livsmedelssvinn eller matsvinn är livsmedel som hade kunnat konsumeras om de hanterats annorlunda.

För butiken innebär minskat matsvinn en möjlighet att förbättra lönsamheten genom exempelvis lägre avfallshanteringskostnader. Minskat svinn medför att butiken kontinuerligt behöver hantera färre produkter vilket också kan bidra till minskade kostnader för arbete och inköpta varor. Om de olika åtgärderna för att minska svinn kommuniceras till kunderna kan de även bidra till att fånga kundens intresse och öka butikens goodwill rörande miljö och etik.

Det finns flera vägar att minska matsvinnet i butiksled. Ofta ligger hemligheten i kombinationen av åtgärder och att man låter synen att det är viktigt att arbeta med svinn genomsyra verksamheten. De som intervjuats lyfter fram hur viktigt det är med genomarbetade rutiner, engagerad personal och att synliggöra svinnet för personalen.
Vi har identifierat följande områden för livsmedels-butiker att arbeta med för att minska sitt matsvinn i butik och undvika att flytta svinnet till andra aktörer i livsmedelskedjan:

• ordning och reda på lager och i butik

• beställningar och uppföljningar

• registrering av svinnet och att sätta mål för svinnet

• grönsakskyl med dörrar

• putsning av frukt och grönsaker utöver den vanliga varuvården

• använda varorna som annars hade kastats som råvara till måltider

• kunskapshöjande åtgärder inklusive kommu-nikation med kunden

• se över förpackningar och mängdrabatter

• exponering och prissänkning

• skänka mat som riskerar att bli svinn till välgörenhet

• skänka eller sälja mat som riskerar att bli svinn till djurfoder

De intervjuade har fått frågor om deras insatser för att minska svinn kräver extra arbete. De flesta menar att nettot blir ungefär lika eller mindre arbete när man väl fått in rutinerna för sina åtgärder. Någon enstaka respondent menar att det visserligen tar tid men att det är något som man måste och vill jobba med ändå. Flera av de intervjuade påpekar att det är en process där det finns förbättringar att göra hela tiden. Alla menar att det känns fel att kasta mat så det känns bra att göra något åt det.

Vi rekommenderar att man startar en strategisk dialog inom branschen, eventuellt tillsammans med konsumentföreträdare, med målet att få en mer nyanserad syn på bäst före-datum. Detta kan, på längre sikt, minska svinnet väsentligt.
Vi ser också behov av en upplysningskampanj rörande färskvarors kvalitetsegenskaper och hur konsumenten kan bedöma varors kvalitet.

Vi rekommenderar att Livsmedelsverket i samverkan med livsmedelsbranschen utformar en tydlig guide till hur butiker kan gå tillväga om de vill skänka matvaror till välgörenhet. Vi ser också behov av en tydlig guide till mottagare i välgörenhetsorganisationer. Även denna kan utformas av Livsmedelsverket, i samverkan med livsmedelsbranschen.

Vi rekommenderar att det tas fram en handledning för hur livsmedel, som annars blir matavfall, kan utnyttjas till djurfoder.

En av respondenterna berättar om hur en butik och en restaurang ville samarbeta kring varor som närmar sig bäst före-datum. Butiken skulle tillhandahålla infrysning och fryslagring fram till att restaurangen kunde tillaga varorna. Här hade det funnits en möjlighet att minska svinn men lagen tillåter inte det. Här anser vi att det finns anledning att se över regelverk och riktlinjer.

Authors/Creators:Lagerberg Fogelberg, Charlotte and Vågsholm, Ivar and Birgersson, Anna
Title:Från förlust till vinst : såhär minskar vi matsvinnet i butik
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Food that is discarded instead of being consumed not only represent lost resources and economic value but leads to that significantly more food is produced than what is ultimately marketed and consumed. The losses along the food chain varies depending on the foodstuff, however it is estimated that 10-50 percent is lost before consumption. Hence, reducing waste would have major environmental implications owing to that less resources are needed to supply the same amount of food consumed.

In this report we suggest possibilities for how food retailers may reduce their food waste and improve profits. Storekeepers and other actors share their experiences and knowledge concerning reduction of food waste. The measures range from preventing food from being wasted to measures that utilize the edible foodstuffs that are not sold in the store as a resource for catering instead of being wasted. The stores that are interviewed in this report have been successful in reducing their food waste using different measures. By working proactively and combining different measures, some stores waste as little as 0.3 percent of their turnover. Readers should note that there are other stores and chains of stores that work in similar way and with similar experiences.

In this report we use the definition of food waste presented by the ”Samverkansgruppen för Minskat Matavfall” (The Network for the Reduction of Food Waste, including authorities, organisations and businesses working within the field), that food waste is food that could have been consumed if handled differently. In English literature this is sometimes referred to as avoidable food waste.

To the food store reduced food waste constitutes a possibility to enhance the profits by for instance reduced waste disposal costs. Moreover, less waste means that the store needs to handle lesser amounts of food on a continuous basis which may also contribute to reduced costs for labour and purchasing goods. If the different measures taken to reduce food waste are communicated to the customers they may increase the store´s goodwill as regards environment and ethics.

There are several ways to reduce retail food waste. The secret often lies in the combination of measures and that the issue of food waste reduction is given high priority throughout the business organisation. The interviewees note the importance of thought through working routines and staff committment. A useful tool for getting commitment is to visualize the amounts wasted.
We have identified the following measures for retailers to consider in order to reduce the amount of food waste while also avoiding displacing waste to other actors of the food chain:

• Tidiness and order in the storage space and in the sales area

• Routines for ordering and follow-up of sales

• Recording the waste and establish quantitative goals for waste reduction

• Display cabinets with doors for fruits and vegetables

• Trimming of fruit and vegetables beyond normal product care, and sellling the packaged trimmed products

• Use of foodstuffs at risk of being wasted to produce ready to eat meals

• Measures to raise awareness, including communication with customers

• Review amounts and types of food packaging and information displayed on packaging

• Review the design and use of volume discounts

• Displaying and other measures for exposure of foodstuffs to enhance product throughput and waste reduction

• Reconsider the design and use of price reduction of foodstuffs approaching their best before dates or use-by dates

• Donate surplus food to non-profit aid organizations and charity

• Donate or sell food that risk becoming waste to be used as animal feeds

The interviewees were asked if their efforts to reduce food waste require additional work. Most note that once routines were established, the measures to reduce waste require less or the same amount of work as before. Several of the respondents note that waste reduction is a process where improvements can be made continuously. All respondents express that it feels wrong to discard food, thus it feels good to take measures.

We recommend retailers and food industry to start a dialogue, together with consumer representatives, in order to achieve a more balanced view on the best before date. This may reduce food waste considerably in the long term.
We also see a need for an information campaign regarding quality attributes of foodstuffs and how the consumer may assess the quality of different products.

We recommend that the Swedish National Food Administration in collaboration with retailers and food industry develop a clear guide on how food stores can proceed when donating food. There is also need for guidance to receiving organisations on how to handle donated food. Moreover we recommend developing guidance for the use of food that otherwise will be wasted as animal feed.

One of the interviewees recalled the challenges for a food store and a restaurant to work together on foodstuffs approaching the best before date. The store was to provide freezing and cold storage until the restaurant could prepare the food. This procedure would have provided an opportunity for waste reduction, but the food regulations do not permit this. In our opinion there is reason for examining regulations and guidelines with the aim to avoid food waste.

Year of publishing :2011
Number of Pages:49
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-576-9047-0
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P05 Energy resources management
Q Food science > Q03 Food contamination and toxicology
Subjects:Obsolete subject words > VETERINARY MEDICINE > Food hygiene
Obsolete subject words > INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS > Technology and social change
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 107 Other Natural Sciences > Other Natural Sciences
Keywords:butikssvinn, färskvara, livsmedel, livsmedelssäkerhet, matsvinn
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-159
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-159
ID Code:8218
Department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
External funders:FORMAS
Deposited By: AgrD Charlotte Lagerberg Fogelberg
Deposited On:05 Jul 2011 13:44
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits