Home About Browse Search
Svenska


Storskalig grisproduktion – framtidens arbetsplats?

Lunner Kolstrup, Christina (2011). Storskalig grisproduktion – framtidens arbetsplats? Alnarp, Sweden: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport 2011:29 ; 2011:29
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Svensk grisproduktion har genomgått omfattande strukturomvandlingar genom åren med en minskning av antalet gårdar och samtidig en ökning av besättningsstorlek. Expansionen av produktionsenheterna har inneburit flera anställda. För att kunna framstå som attraktiva arbetsplatser inom storskalig grisproduktion har expansionen medfört större fokus på betydelsen
av en god arbetsmiljö på gårdarna.
Arbetsvetenskap, Ekonomi & Miljöpsykologi (AEM) vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i
Alnarp (tidigare en del av institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi), genomförde
2002-2004 en omfattande undersökning. I undersökningen följdes det dagliga arbetet på ett 10-
tal gårdar med storskalig grisproduktion under ett helt verksamhetsår med hänsyn till den fysiska
och den psykosociala arbetsmiljön.
Syftet med undersökningen var att visa vad som behövs av ett storskaligt produktionssystem
gällande teknik, arbetsmiljöfaktorer, arbetsorganisation, arbetsledning och individ för att
verksamma, oavsett ålder, kön och kroppskonstitution, kan klara att arbeta i storskalig
grisproduktion och behålla en god hälsa samt känna arbetet som utvecklande och positivt.
Resultaten av undersökningen visade att det fortfarande finns bekymmer i relation till den
fysikaliska, kemiska och fysiska arbetsmiljö. Dåliga klimatförhållanden i form av drag och stora
temperaturskillnader mellan stallavdelningar och andra utrymmen, skrikande grisar, buller från
ventilation och högtryckstvätt samt höga dammhalter i stallarna var arbetsmiljöfaktorer som
ungefär 30 % av djurskötarna kände sig besvärade av. Dessutom upplevde djurskötarna,
framförallt de kvinnliga, mer belastningsbesvär i de övre extremiteterna än männen. Bland
kvinnorna hade 20 % besvär i nackregionen (11 % bland männen) och 26 % hade besvär i
axlarna (15 % bland männen).
I undersökningen framkom också att skrapning av gödsel, kastrering, seminering, flyttning och
vägning av grisar samt rengöring av stallavdelningar med högtryckstvätt var arbetsmoment som
djurskötarna och speciellt de kvinnliga djurskötarna upplevde som fysiskt ansträngande.
Skrapning av gödsel ansågs, förutom att vara ett fysiskt tungt och tidskrävande arbete, även som
ett tråkigt och ”meningslöst” arbete.
Den psykosociala arbetsmiljön var generellt sett bättre jämfört med resultaten från en liknande undersökning gjorts inom storskalig mjölkproduktion i södra Sverige. De sysselsatta inom
storskalig grisproduktion upplevde att de hade stort inflytande och goda utvecklingsmöjligheter i
arbetet. Ledarskapet samt det stöd och den information grisskötarna fick från deras arbetsledare
och arbetsgivare var generellt bättre jämfört med resultaten från mjölkgårdarna.
Kan storskalig grisproduktion bli framtidens arbetsplats för den yngre generationen? Ja - det finns
goda möjligheter att arbetsplatser inom storskalig grisproduktion kan bli attraktiva och lockande
för ungdomar och kanske speciellt för kvinnor. Det finns problemställningar i relation till
arbetsmiljön som behöver åtgärdas, men det finns också möjligheter och förutsättningar att skapa
attraktiva arbetsplatser. Om ett arbete inom storskalig svensk grisproduktion i fortsättningen vara
attraktivt för såväl den unga som den äldre generationen och för både män och kvinnor – då är
det viktigt att i fortsättningen vara uppmärksam på och ständigt förbättra den fysiska såväl som
psykiska arbetsmiljön inom branschen. Lika viktigt är en fokusering på att skapa och
implementera en bild av att, arbeta med grisar, är positivt, prestigefyllt och ett arbete med många
möjligheter.

Authors/Creators:Lunner Kolstrup, Christina
Title:Storskalig grisproduktion – framtidens arbetsplats?
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

During the past twenty years, Swedish pig production has undergone considerable structural
development. The number of farms has decreased and the herd sizes have increased. The
expansion of the number of animals and the farm production has involved a need to employ
more workers. A larger focus on a good work environment on the farms has become an
important issue in order to attract competent livestock workers.
The department of Work Science, Business Economics & Environmental Psychology (AEM) at
the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) in Alnarp (former part of the Department
of Agricultural Biosystems and Technology), conducted a study during 2002-2004 focusing on
the physical and psychosocial work environment on ten large pig farms.
The purpose of the study was to show what is needed of a large-scale production system
regarding technical solutions, work environment, work organization, leadership and the
individual, in order for workers irrespectively of age, gender, physical and mental capacity to be
able to work in large-scale pig production, maintain a good health and find the work rewarding
and developing.
The results showed that there were still human health concerns regarding the physical and
chemical work environment. Thirty percent of the livestock workers regularly experienced
discomfort from different factors in their work environment such as the climatic conditions in
the pig barns (e.g. draft and large variation in temperature between different barn sections), loud
noises from squealing pigs, ventilation shafts and the high pressure washer along with high dust
concentrations. Ache, pain and discomfort in the musculoskeletal system was frequently reported
among the livestock workers. In particular, the females more frequently reported
musculoskeletal symptoms in the neck (20 %) and in the shoulders (26 %) compared to their
male colleagues (11 % and 15 %, respectively).
The results also showed that the livestock workers, especially the females, experienced manual
removal of manure, gelding of piglets, artificial insemination, moving and weighing of pigs and
periodic cleaning of barn sections with a high pressure washer as physical hard work. Besides
being physical strainfull and time consuming to manually remove manure in the pig barns, the
livestock workers also regarded this work task as boring and ‘meaningless’.
In general, the livestock workers in this study rated their psychosocial work environment better
compared to a similar study conducted among livestock workers in large-scale dairy production.
The livestock worker in this study felt that they had a large degree of influence and possibilities
for personal development in their work. Furthermore, the livestock workers also rated the
leadership, the support and information they received from their employers higher compared to
the results from the dairy study.
Could large-scale pig production become a future work place for the younger generation? Yes –
there is a good potential for these work places to be attractive for young workers and maybe
especially for female workers. However there are concerns regarding the work environment
which needs to be improved. Workers should be able to work to retirement age without getting
repetitive strain injuries. It is of great importance to be aware of this and continue to improve
the physical as well as the psychosocial work environment if these work places ought to attract
young as well as senior workers, male as well as female workers in the future. Furthermore, it is
important to implement an image in society that working with pigs is a fun, meaningful,
developing and prestigious work and an occupation with possibilities.

Series Name/Journal:Rapport 2011:29
Year of publishing :September 2011
Number:2011:29
Number of Pages:77
Place of Publication:Alnarp, Sweden
Publisher:Dept. of Work Science, Business Economics & Environmental Psychology
ISBN for printed version:978-9186373-80-1
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L01 Animal husbandry
T Pollution > T10 Occupational diseases and hazards
Subjects:Obsolete subject words > TECHNOLOGY > Industrial engineering and economy > Manufacturing engineering and work sciences > Work sciences and ergonomics
Keywords:Pig production, Physical Work Environment , Psychosocial work Environment
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-217
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-217
ID Code:8342
Department:(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
External funders:Stiftelsen Lantbruksforskning
Deposited By: Christina Lunner Kolstrup
Deposited On:30 Sep 2011 12:13
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:47

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits