Home About Browse Search
Svenska


Naturbetets näringsinnehåll och avkastning i relation till nötkreaturens val av plats vid bete, vila, gödsling och urinering

Andrée, Lisa and Pelve, Maja and Back, Josefin and Wahlstedt, Elisabet and Glimskär, Anders and Spörndly, Eva (2011). Naturbetets näringsinnehåll och avkastning i relation till nötkreaturens val av plats vid bete, vila, gödsling och urinering. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård ; 278
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Det som har redovisats i denna rapport är en grundläggande kartläggning av nötkreaturens betesbeteende på naturbetesmarker i Svealand samt omfattande data rörande näringsinnehåll och avkastning på olika vegetationstyper i naturbetesmarker. Följande vegetationstyper identifierades och kartlades i beteshagarna: torr (T), frisk (F), blöt/fuktig (B), skuggpåverkad (S) samt vegetation som växte på näringsrik (N) gödselpåverkad mark.

Syftet med studien var:
• att få en karakterisering av de olika vegetationstypernas avkastning och näringsinnehåll
• att studera nötkreaturens preferens för olika vegetationstyper i naturbetesmarker
• att se om det fanns indikationer på att nötkreatur bidrog till näringstransport inom beteshagen genom att de betade på vissa ytor och gödslade och urinerade på andra

Studier från fyra olika betessäsonger finns sammanfattade i rapporten. År 1 och 2 gjordes studier och mätningar tre gånger per säsong (juni, juli och augusti) på två betesmarker. Inga stora skillnader i betesbeteende mellan månader kunde observeras och år tre utvidgades studien till att omfatta nio olika hagar men mätningar gjordes detta år endast en gång per säsong och hage. Sista året gjordes en kompletterande studie i september i tre hagar för att studera betesbeteendet även under sensommaren/hösten. Djurens beteende registrerades under 24 timmarsperioder under studiens år 2-4. Registreringar gjordes på vilken vegetationstyp som djuren föredrog att beta, vila, urinera och gödsla. Samtidigt togs betesprover såväl från de olika vegetationstyperna som från den vegetation som djuren betade för att bestämma näringsinnehåll. Mätningar av tillgänglig mängd bete vid beteendeobservationerna och av den totala säsongsavkastningen i olika vegetationstyper gjordes även.

Den relativa preferensen (RP) för att beta, vila, gödsla och urinera på varje vegetationstyp beräknades genom att beräkna hur ofta beteendet ägde rum på varje typ av vegetation och samtidigt ta hänsyn till andelen av hagens totala yta som utgjordes av denna vegetationstyp (se avsnittet om beräkning av relativ preferens under rubriken statistisk bearbetning i Material och Metoder).

Resultaten visade att djuren föredrog att vistas på den näringsrika vegetationstypen (N) när de betade och avgav urin och gödsel samtliga försöksår (Tabell 4). I de flesta fall var den relativa preferensen för vila även högt på de näringsrika områdena men år två och tre erhölls också en hög relativ preferens för att vila på den torra vegetationstypen. Under september tycks det vara mindre skillnaderna mellan den relativa preferensen för olika vegetationstyper men RP för vegetationstyp N och F var ändå signifikant högre än för T.

Den vegetation som växte på de gödselpåverkade ytorna (N) och i viss mån de friska (F) ytorna hade i de flesta fall högre innehåll av omsättbar energi jämfört med det som växte på B, T och S (Tabell 6) och det är troligen den viktigaste orsaken till att djuren föredrog den typen av vegetation. Vegetationstyp N hade även en förhållandevis hög säsongsavkastning (Tabell 8) vilket också kan bidragit till att djuren hade en hög relativ preferens för denna vegetationstyp.

Beteendet gödsla och urinera följde väl betesbeteendet och i de flesta fall tycks djuren ha gödslat och urinerat i samma utsträckning som de betade på de olika vegetationstyperna. De gödslade och urinerade alltså oftare på näringsrik och frisk vegetationstyp än på torr. Resultatet i studien tyder på att det ej tycks finnas något omfattande problem med näringstransport från näringsrika vegetationstyper (N) till mer näringsfattiga områden med hög biologisk mångfald (T) i denna typ av marker.

Authors/Creators:Andrée, Lisa and Pelve, Maja and Back, Josefin and Wahlstedt, Elisabet and Glimskär, Anders and Spörndly, Eva
Title:Naturbetets näringsinnehåll och avkastning i relation till nötkreaturens val av plats vid bete, vila, gödsling och urinering
Series Name/Journal:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Year of publishing :2011
Number:278
Number of Pages:45
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för husdjurens utfodring och vård, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Agricultural landscape
SLU - Environmental assessment > Data from Environmental Assesment (FoMA) is used
SLU - Environmental assessment > Programme Non-Toxic Environment
ISSN:0347-9838
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L02 Animal feeding
L Animal production > L20 Animal ecology
Q Food science > Q04 Food composition
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Animal production > Animal nutrition and management
Obsolete subject words > VETERINARY MEDICINE > Ethology of domestic animals
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 402 Animal and Dairy Science > Animal and Dairy Science.
Keywords:naturbete, nötkreatur, betesbeteende, näringstransport
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-256
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-256
ID Code:8421
Department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Deposited By: Agronom Lisa Andrée
Deposited On:16 Nov 2011 15:24
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:47

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits