Home About Browse Search
Svenska


Kadmiuminnehåll i matpotatis

betydelse av odlingsåtgärder, markfaktorer och sorter

Larsson Jönsson, Helene and Asp, Håkan and Gissén, Charlott (2011). Kadmiuminnehåll i matpotatis. Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:32
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

I fältförsök, krukförsök samt i radioaktiva upptagsförsök i näringslösning har betydelsen av pH, kvävekoncentration och kväveform undersökts med avseende på kadmiuminnehållet i
potatis. Försöken gjordes på två matpotatissorter som tar upp lite respektive mycket kadmium. Försöken visade att ammoniumkväve gav lågt mark-pH och hög kadmiumkoncentration i potatis jämfört med NPK. Detta beror på en ökad tillgänglighet av kadmium då upptagsförsöken visade att själva upptaget av kadmium faktiskt var högre vid pH 6,5 än vid 4,5 då tillgängligheten var densamma. Kalksalpeter gav också en ökad kadmiumkoncentration jämfört med NPK, vilket kan bero på en ökad tillgång på kalciumjoner, som tränger ut
kadmiumjoner till markvätskan. Både fältförsök och upptagsförsök visade attkadmiumkoncentration/upptag minskade med ökad kvävekoncentration. Intressant var också
den linjära korrelationen som fanns mellan kadmiumkoncentrationen i tredje bladet och
kadmiumkoncentrationen i knölen vid skörd för de två ingående sorterna. Enligt denna studie är det bäst att gödsla med ett pH-neutralt kvävegödselmedel balanserat med avseende på ammonium- och nitratkväve- för att begränsa kadmiuminnehållet i potatis.

Authors/Creators:Larsson Jönsson, Helene and Asp, Håkan and Gissén, Charlott
Title:Kadmiuminnehåll i matpotatis
Subtitle:betydelse av odlingsåtgärder, markfaktorer och sorter
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

The effect of pH, nitrogen concentration and nitrogen form on cadmium (Cd) content in potato has been studied in field experiments, pot experiments and in uptake experiments with
radioactive Cd (109Cd). Two potato varieties were used in the experiments; one low Cd accumulating and one high Cd accumulating variety. The application of nitrogen as
ammonium resulted in a low soil pH and a high cadmium concentration in tubers compared to a balanced nitrogen fertilizer as NPK. This must be due to an increased availability of cadmium in the soil as the uptake experiments showed that cadmium uptake was actually
higher at pH 6.5 compared to pH 4.5 when the availability was constant. The application of calcium nitrate also resulted in a high tuber Cd concentration as compared to NPK, which may be due to calcium ions binding to soil particles and thereby release bound Cd ions into the soil solution. Both the field trials and the uptake experiments showed that both Cd concentration and uptake decreased with increasing nitrogen concentration. Interestingly,there was a linear correlation for both varieties between the Cd concentration in the third leaf and the Cd concentration in tubers at harvest. According to this study, it is best to use a balanced and pH neutral nitrogen fertilizer to avoid Cd accumulation in potato tubers.

Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :2011
Number:2011:32
Number of Pages:13
Place of Publication:Alnarp, Sverige
Publisher:Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:Z - SLU - Library > Odla mera
ISBN for printed version:978-91-86373-83-2
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F01 Crop husbandry
F Plant production > F61 Plant physiology - Nutrition
P Natural resources > P30 Soil science and management
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
Keywords:potatis, kadmium, kväve, ph, nitrat, ammonium
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-255
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-255
ID Code:8429
Department:(LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)
External funders:Stiftelsen Lantbruksforskning
Deposited By: Fil.Dr Helene Larsson Jönsson
Deposited On:16 Nov 2011 12:17
Metadata Last Modified:08 Sep 2017 09:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits