Home About Browse Search
Svenska


Ras och skador på ekonomibyggnader på grund av snölast vintrarna 2009/2010 och 2010/2011

Nilsson, Christer and Friberg, Olof (2011). Ras och skador på ekonomibyggnader på grund av snölast vintrarna 2009/2010 och 2010/2011. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 33
[Report]

[img] PDF
663kB

Abstract

Vintrarna 2009/2010 och 2010/2011 inträffade i Sverige ett större antal takras och takskador orsakade av snölast. Lantbruksbyggnader var inte undantagna. I föreliggande rapport redovisas det arbete som genomförts vid Lantbrukets byggnadsteknik (LBT) med att kartlägga omfattning av lantbruksrelaterade skador och orsaken till dessa samt ge förslag på åtgärder att reducera riskerna för framtida skador. Detta har skett genom att studera och sammanställa rapporter från inträffade skadefall, intervjua drabbade fastighetsägare samt att integrera och samordna arbetet med parallella projekt rörande takskador utanför lantbruket som genomförts vid Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP), Lunds Tekniska Högskola (LTH) och Skanska.
Under de aktuella vintrarna fick försäkringsbolagen in drygt 3000 anmälningar rörande skador på tak orsakade av snölast. Av dessa menade man att ca 60 % rörde lantbruksbyggnader. Det skulle innebära att ca 2000 ekonomibyggnader med anknytning till eller med ursprung i lantbruket drabbades. I siffran ingår gamla, avskrivna byggnader samt byggnader som enbart varit avsedda för temporärt bruk men som ändå fått stå kvar under en längre tid och då kommit att ingå i det försäkrade byggnadsbeståndet. Det finns inget som tyder på att det skulle ha blivit någon väsentlig förbättring om lantbrukets ekonomibyggnader hade varit bygglovs- eller bygganmälansspliktiga. I t.ex. Danmark är det bygglovsplikt även för lantbruksbyggnader men också där inträffade ett stort antal ras och skador de aktuella vintrarna. I Sverige råkade även ett stort antal bygglovspliktiga byggnader ut för snötryckskador.
Ytterligare slutsatser som kunnat dras vad gäller lantbrukets ekonomibyggnader är:
• Majoriteten av de skadade byggnaderna hade bärande stomme av trä.
• Normvärdet för snömängden på mark, i respektive snözon, överskreds bara i något enstaka fall för de inträffade takrasen.
• Osymmetrisk snölast, snöfickor, sammanbyggnader där snö kan kana ner från hus med högre belägna tak och med större takvinkel samt felaktig skottning innebär ökad risk för ras och skada.
• Behovet av att förändra och komplettera formfaktorerna för snölast på tak bör undersökas. Inverkan av takets storlek, geometriska utformning samt effekt av lokala lägivare, t.ex. ventilationstrummor, på taket torde behöva förfinas.
• Brister i eller avsaknad av konstruktionsberäkningar förkom på många av objekten.
• Skottning av tak måste ske säkert. Praktiska anvisningar för skottning bör tas fram så det t.ex. inte medför att en osymmetrisk snölast uppkommer.
• Det förekom okunskap/slarv, både vid bygge i egen regi och vid entreprenad.
• Det är viktigt att lantbrukaren som skall bygga inser och skaffar information om sitt ansvar som byggherre. Kunskaper om detta måste förmedlas på alla utbildningsnivåer, från naturbruksgymnasier till universitet. Sådan information bör också spridas via kurser och seminarier riktade direkt till aktiva lantbrukare. Det kan dessutom ske med hjälp av tidningsartiklar och informationsmaterial m.m.
• Byggherren måste vid köp och uppförande av gödselbehållare med tak och spannmålssilor noga få specificerat vad taket klarar i form av snö och vind. Detta är speciellt viktigt då byggnaden/byggnadsdelen importeras eller anskaffas från platser med andra klimatförhållanden. Det är då också viktigt att kontrollera med försäkringsbolaget vilka villkor de har för ett sådant tak.
• Försäkringsbolagen bör på något sätt ställa tydligare krav på besiktning och kontroll av de byggnader som skall försäkras in. Detta skulle kunna motivera fastighetsägare till ökad noggrannhet vid såväl projektering och uppförande av nya driftsbyggnader som underhåll av de befintliga. Uppfyllda krav skulle också kunna återspeglas i premiesättningen.

Authors/Creators:Nilsson, Christer and Friberg, Olof
Title:Ras och skador på ekonomibyggnader på grund av snölast vintrarna 2009/2010 och 2010/2011
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

During the winter periods in 2009/2010 and 2010/2011 a large number of roofs collapsed or were damaged in Sweden due to heavy snowfall. Also many farm buildings were damaged. In this publication an investigation carried out at the Department of Rural Buildings (LBT) is reported. The aim of the work was to clarify the extent of damages related to agricultural structures and the causes of them and to suggest measures to reduce the risks of future damages. The work has consisted of analyzing and compiling reports of occurred damages, interviewing affected house-owners and by coordinating the work with parallel projects dealing with roof damages outside agriculture which were carried out at the Technical Research Institute of Sweden (SP), at the Faculty of Engineering at Lund University (LTH), and at Skanska construction group.
During the winters in question the insurance companies got about 3000 reports concerning various types of roof damages in Sweden. It was estimated that about 60% were related to farm structures. Consequently this means that about 2000 farm buildings related to or of agricultural origin were affected. Included in this figure are also depreciated buildings and structures that have only been intended for temporary use but have been left behind and included in the insured building stock. Nothing could be found indicating that the number of collapses or damages would have been lower if building permit or building notification regarding farm buildings had been required. E.g. in Denmark where also farm buildings require building permits a great number of collapses and damages occurred due to snow loads during the winters in question. In Sweden also a large number of building permit duty buildings were affected by damages due to snow loads.
Additionally the following conclusions could be drawn concerning farm buildings:
• A majority of the damaged buildings had a wooden load-bearing structure.
• The normative snow load value on ground in the different snow zones was only exceeded in some isolated occasions where roof damage had occurred
• Unsymmetrical snow load, snow pockets, buildings connected to each other so that snow may slide down from higher situated roofs and from roofs with higher slope as well as faulty shoveling imply an increased risk of collapses and damages.
• A need to change and complete roof snow load coefficient should be investigated. The effects of roof size, geometric design and local lee giving structures probably have to be refined.
• No or defective constructional calculations could be observed in connection to many damaged objects.
• The roof shoveling must be done safely. Practical shoveling instructions must be worked out to avoid e.g. unsymmetrical snow loads on the roofs.
• Ignorance and/or negligence could be concluded as causing failures when building with own labour and organization as well as on general or all-in contract.
• It is important that the farmers who are going to build realize and acquire information about the responsibilities resting on them as a building employer. This knowledge must be conveyed at all education levels from agricultural schools to university. Such information must also be disseminated at courses and seminars for active farmers. Additionally information may be spread by magazine articles and information leaflets etc.
• When buying and building manure storage including a roof or grain silos the building employer must have information of what forces in terms of snow and wind it can stand. This is of particular importance when the building or part is imported or bought from places with other climatic conditions. Additionally, it is important to get confirmation from the insurance company of what stipulations that are applied for such roofs.
• The insurance companies should somehow make more clear demands on inspection and control of the buildings being insured. This would motivate the house-owner to higher degree of accuracy when designing and erecting new buildings as well as maintaining existing ones. Fulfilling requirements may also be reflected in a lower insurance premium level.

Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :2011
Number:33
Number of Pages:75
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Dept. of Rural buildings and animal husbandry, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for printed version:978-91-86373-84-9
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > TECHNOLOGY > Civil engineering and architecture
(A) Swedish standard research categories 2011 > 2 Engineering and Technology > 201 Civil Engineering > Construction Management
Keywords:lantbruksbyggnad, tak, snölast, ras, skada
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-274
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-274
ID Code:8464
Department:(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
External funders:FORMAS
Deposited By: Christer Nilsson
Deposited On:23 Nov 2011 09:19
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits