Home About Browse Search
Svenska


Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk

sammanställning av undersökningar till och med år 2008

Andersson, Jan and Bergström, Lena and Lingman, Anna (2011). Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk. Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2011:3
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Denna rapport analyserar resultaten av över fyrtio års undersökningar av fisksamhällen och bottenfauna i anslutning till kärnkraftverket i Simpevarp vid den svenska östersjökusten.

Provfisken med ryssjor och nät inom områden med olika grad av kylvattenpåverkan indikerade att både artrikedomen och förekomsten av den dominerande rovfisken, abborre, har ökat i kärnkraftverkets närområde. Få fiskarter har minskat i det kylvattenpåverkade området. Kallvattenarterna torsk och strömming uppvisade stora variationer över tid och en dominans av dessa arter i det kylvattenpåverkade området observerades under olika tidsperioder. Torsken uppvisar en starkt negativ utveckling över tid. Även andra kallvattenarter förekom tidvis rikligt i det påverkade området, sannolikt som en följd av anlockning av strömming. Störningar på provfisket av säl, främst gråsäl, har försvårat övervakningen av kallvattenarter under senare år.

Övervakningen av fisksjukdomar påvisade inte någon effekt av kylvatten på förekomsten av sjukdomar och parasiter hos fisk.

Ökade vattentemperaturer i Östersjön har gynnat abborrens tillväxt på en generell nivå under de studerade åren. Denna effekt var förstärkt i området som påverkades av kylvatten. Studier av yngel påvisade ett starkt positivt samband mellan förekomsten av abborre i simpevarpsområdet och produktionen av yngel i den starkt kylvattenpåverkade Hamnefjärden. Det är dock osäkert om dessa yngel är resultatet av lek i Hamnefjärden eller om de vandrat in från närliggande områden. Studierna indikerade dessutom att höga vintertemperaturer har en negativ inverkan på abborrens könsorgan.

Fiskförlusterna i kraftverkets silstationer bedöms vara små i jämförelse med fiskets uttag ur bestånden. En viss lokal påverkan på fisket kan dock inte uteslutas. Fångst per fiskeansträngning av ål i det närliggande yrkesfisket uppvisade en svag minskning sedan 1970-talet.

Bottenfaunans artsammansättning och individantal uppvisade stora förändringar sedan 1960-talet. Den största delen av förändringarna kunde relateras till storskaliga förändringar i Östersjön. En viss påverkan av kylvatten sågs dock på den mest påverkade lokalen vid Simpevarp.

Authors/Creators:Andersson, Jan and Bergström, Lena and Lingman, Anna
Title:Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk
Subtitle:sammanställning av undersökningar till och med år 2008
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

This report describes the results from studies on the temporal development of fish and zoobenthos communities in the vicinity of the nuclear power plant in Simpevarp in the Baltic Sea over the past 40 years.

Fish communities have been monitored using fyke nets and survey nets. The results indicate that the number of species and the abundance of the dominating species, perch (Perca fluviatilis) has increased in the vicinity of the power plant. Negative trends in abundance were observed in only a few fish species. The marine species cod (Gadus morhua) and herring (Clupea harengus membras), which occur predominantly in coastal areas during the colder season, showed strong variation over time, and dominated the catches during different time periods. Cod abundance decreased significantly over the years. Strong temporal variation was also seen in some other species during the colder season, probably following the concentration of herring. However, monitoring during the cold water period was affected by disturbance from seal in more recent years.

Monitoring of fish diseases and parasites showed no effect of the cooling water on their prevalence.

Water temperatures in the Baltic Sea show an increasing trend during the studied time period. This increase has been related to a generally increased growth rate of perch in the Baltic Sea, which was also seen in Simpevarp. However, the increase was stronger in areas affected by cooling water than in the other areas. Studies of perch young life stages showed a positive relationship between the abundance of adult perch in the Simpevarp area and the productivity of perch recruits in the Hamnefjärden area, which is strongly affected by cooling water. However, it is not clear whether the recruits originate from the Hamnefjärden area or if they have immigrated from adjacent areas at an early stage. Additionally, indications of a negative relationship between high winter temperatures and the development of perch gonads were seen.

Fish losses due to cooling water entrainment were low compared to mortality caused by the commercial fishery, but effects on the local coastal fishery cannot be excluded.

Catches per unit effort of eel in nearby commercial fisheries showed a small but decreasing trend since the 1970's.

As for zoobenthos, species composition and total abundance showed strong changes over time since the 1960's. These were mainly related to large scale changes in the Baltic Sea. However, some effects of the cooling water were seen in the site located closest to the effluent.

Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :30 December 2011
Number:2011:3
Number of Pages:63
Place of Publication:Öregrund
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-576-9060-9
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Fish and Aquacultural Science
Keywords:fisksamhälle, bottenfauna, kärnkraftverk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-342
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-342
ID Code:8531
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: Teresa Soler
Deposited On:06 Feb 2012 14:39
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits