Home About Browse Search
Svenska


Åkerns blomma

trädgården som jordbrukets förebild i 1800-talets Skåne

Klintborg Ahlklo, Åsa (2012). Åkerns blomma. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:9
ISBN 978-91-576-7693-1
[Doctoral thesis]

[img] PDF
20MB

Abstract

Avhandlingen syftar till att fördjupa förståelsen av landsbygdens trädgård som “åkerbrukets blomma” eller förebild för jordbruket, genom att analysera sambanden mellan trädgård och jordbruk under 1800-talet med utgångspunkt i uppbyggnaden av två mönstergårdar i Skåne. Avhandlingen hävdar att mönstergården i allmänhet, särskilt under dess uppbyggnadsperiod, utgör ett rikt material för studier av det mångdimensionella förhållandet mellan trädgård och jordbruk. Den materiella och visuella diskursen, såväl som nyckelaktörers nätverk, studeras här för att frilägga dessa samband.

Kapitel 1 utgör en bakgrund och introducerar avhandlingens syfte och uppbyggnad. Kapitel 2 bildar ramverk för fallstudierna genom att presentera mönstergårdens diskurs och de nätverk och sammanslutningar som var engagerade i försök att etablera mönstergårdar under 1800-talet. I kapitel 3 och 4 presenteras de två fallstudierna; det privata mönstergodset Trolleholm och utvecklingen av Alnarps lantbruksinstitut. Samtidigt som fallstudierna visar hur trädgården fungerat som jordbrukets förebild, bidrar de till förståelsen av historien om dessa mönstergårdars iståndsättning. Kapitel 5 sammanfattar och diskuterar avhandlingens resultat.

Avhandlingen visar att trädgården i både konkret och överförd bemärkelse spelade en viktig roll som en noggrant kultiverad förebild för jordbruket; som ett laboratorium för innovativa experiment; som en pedagogisk del av utbildningen i lantbruk; som en metafor för självförädling och som en vision av det goda styret; som plantskola för jordbruket och som representation av lantbruket i dess helhet. Avhandlingen belyser på flera sätt hur betydelsen och styrkan hos de metaforiska sambanden mellan trädgård och kunskap, å ena sidan, och kultur och odling, å den andra, är tätt sammanflätade aspekter av trädgårdens roll som jordbrukets förebild. Denna sammansatta diskurs, där både praktik och idéer binder samman trädgård och jordbruk, formulerades inom personliga såväl som professionella nätverk på nationell och internationell nivå.

Avhandlingen visar att trädgårdskulturen utgör en viktig del av mönstergårdens uppbyggnad. Därigenom bidrar den till förståelsen för 1800-talets radikalt förändrade jordbrukslandskap. I denna civilisationsberättelse fångas essensen av 1800-talets framstegsoptimism med trädgården som en framträdande del av mönstret.

Authors/Creators:Klintborg Ahlklo, Åsa
Title:Åkerns blomma
Subtitle:trädgården som jordbrukets förebild i 1800-talets Skåne
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

The aim of this doctoral thesis is to deepen the understanding of the rural garden as “the flower of
agriculture” or as a model for farming by analyzing the relation of the garden to agriculture in the 19th
century on the basis of the building up of two model farms in the province of Skåne, Sweden. The thesis
argues that the model farm in general, and during its establishment period in particular, offers a rich
material for a study of the multidimensional relations between garden/gardening and farming. The
material and visual discourse as well as the networks of key actors are studied in order to reveal these
relations.

Chapter 1 provides a background and introduces the aim and structure of the thesis. Chapter 2 sets
the stage for the case studies by introducing the discourse on the model farm and the personal networks
and associations involved in attempts to develop such farms in the 19th century. In Chapters 3 and 4 the
two main case studies are presented: the private model estate of Trolleholm and the initial development
of Alnarp Agricultural Institute. Whereas the cases aim to reveal how horticulture has been a model for
farming, they also contribute to a wider understanding of the history of the establishing of these model
farms. Chapter 5 summarizes and discusses the results of the thesis.

The thesis demonstrates that the garden, both physically and metaphorically, played an important role
as the intensively cultivated model for farming, as a laboratory for innovative experiments, as a
pedagogical part of education in farming, as a metaphor for self-improvement and as a vision of good
governance; as an agricultural nursery, and as a representation of farming. The importance and strength
of the metaphorical links between garden and knowledge on the one hand and culture and cultivation on
the other are illustrated throughout the thesis; the different aspects of garden/gardening as a model are
thus hardly separable from each other. The complex discourse of practice and ideas linking gardens to
agriculture was formed within personal and professional networks on national and international levels.

The thesis shows that garden culture forms an important element in staging the model farm. By doing
so it contributes to a deeper understanding of the radical transformation of the agrarian landscape during
the 19th century. The study also illuminates the role of the garden as part of the larger narrative of
civilization that captures the essence of the 19th-century belief in progress.

Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :2012
Number:2012:9
Number of Pages:321
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Dept. of Landscape Architecture, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for printed version:978-91-576-7693-1
ISSN:1652-6880
Language:Swedish
Publication Type:Doctoral thesis
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:B Geography and history > B50 History
E Economics, development, and rural sociology > E11 Land economics and policies
P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:Obsolete subject words > HUMANITIES and RELIGION > History and philosophy ResearchSubjectCategories
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Landscape planning > Landscape architecture
Obsolete subject words > HUMANITIES and RELIGION > History and philosophy ResearchSubjectCategories > History ResearchSubjectCategories > History of science and ideas
Obsolete subject words > HUMANITIES and RELIGION > History and philosophy ResearchSubjectCategories > History ResearchSubjectCategories > Agricultural history
Agrovoc terms:gardening, pilot farms, agricultural colleges, domestic gardens, land ownership, gardens, land reform, history, sweden
Keywords:trädgårdshistoria, landskapsarkitektur, agrarhistoria, kulturhistoria, konstvetenskap, lantbruksinstitut, herrgårdspark, Trolleholm, Alnarp
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-328
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-328
ID Code:8570
Department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
External funders:Swedish National Heritage Board
Deposited By: Lennart Wiborgh
Deposited On:25 Jan 2012 14:35
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits