Home About Browse Search
Svenska


Nya ogräsbekämpningsmetoder i ekologisk och integrerad fruktodling

Hansson, David and Tahir, Ibrahim and Svensson, Sven-Erik (2012). Nya ogräsbekämpningsmetoder i ekologisk och integrerad fruktodling. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:2
[Report]

[img] PDF
467kB

Abstract

Projektets mål var att utvärdera om några nya ogräsbekämpningsmetoder i ekologisk äppelodling, som kombineras till hela strategier, kan ge bibehållen ekonomisk lönsamhet jämfört med traditionell mekanisk ogräsbekämpning, där hela markytan under trädraden bearbetas.
Projektet hade en tvärdisciplinär forskningsansats där olika typer av markbehandlingar i äppelodling, främst mekanisk bearbetning i kombination med gräsklippning (Sandwichsystem) samt kemisk bekämpning med den naturligt förekommande herbiciden ättiksyra, studerades hur de påverkade bl.a. äppelskörden och fruktträdens tillväxt. I försök under tre år studerades inverkan av några viktiga parametrar såsom ogräsets marktäckningsgrad, äppelskördens kvalitet och kvantitet, skördetidpunkt, lagringsduglighet och trädens tillväxt.
I försöket studerades 6 olika ogräsbekämpningsstrategier. Fyra av strategierna är godkända för ekologisk odling; alltifrån helt öppen mark via mekanisk bearbetning till helt gräsbevuxen mark under träden. Det studerades även en strategi med den naturligt före¬kommande herbiciden ättiksyra, för att få erfarenheter hur den fungerar i ekologisk odling, om den även skulle bli godkänd här.
Även en jämförelse mellan de ekologiska strategiernas påverkan på fruktens kvalitet och lagringsegenskaper och en strategi med glyfosat, som är tillåten för ogräsbekämpning inom Integrerad Produktion (IP), genomfördes. Denna utökade studie genomfördes med finansiering från Partnerskap Alnarp och Tillväxt Trädgård vid SLU Alnarp.
Hypotes i projektet: Det är möjligt att reducera kostnaderna för ogräsbekämpning i ekologisk äppelodling med Sandwichsystem jämfört med traditionell ogräsbekämpning med helt öppen jord under träden, samtidigt som avkastningsnivå, fruktkvalitet, trädtillväxt och totalekonomi bibehålls.
En slutsats från projektet är att Sandwichsystemet, med en permanent kortklippt gräsremsa under träden i kombination med mekanisk bekämpning utanför trädraden, ger minst lika bra odlingsresultat som alternativet med helt öppen jord under träden via meka¬nisk bearbetning. Sandwichsystemet ger en hög skörd samtidigt som frukt¬kvaliteten och lagringsduglig¬heten förbättras, vilket även har resulterat i en förbättrad odlingsekonomi.
Detta sandwichsystem gav den bästa effekten på fruktkvalitet och lagringsduglighet utan behov av någon tillväxtreglering via rotbeskärning. Det finns dock behov av ytterligare studier som utvecklar detta Sandwichsystem i praktisk odling och som då främst bör inriktas på optimering av gödsel- och vattentillförseln samt hur systemet fungerar i moderna odlingssystem för äpple via tätplantering.
Helt öppen jord via mekanisk bekämpning, i och utanför trädraden, i ett ekologiskt odlingssystem förbättrade smaken jämfört med kemisk ogräsbekämpning med glyfosat i ett IP-system. Ogräsbekämpning med ättika i trädraden i kombination med mekanisk bekämpning utanför trädraden medförde att frukten mognade lite senare och hade högre motstånd mot svampangrepp under lagringen.
Ett intressant resultat från projektet var att det fanns ett linjärt samband mellan avkastningsnivån och ogräsets marktäckningsgrad under odlingssäsongen, oavsett använd bekämpningsstrategi. Om ogräsets marktäckningsgrad under träden minskade med 10 %, så blev skörden ca 4 ton högre per ha.

Authors/Creators:Hansson, David and Tahir, Ibrahim and Svensson, Sven-Erik
Title:Nya ogräsbekämpningsmetoder i ekologisk och integrerad fruktodling
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

This project evaluated some new weed control methods in organic apple production, combined into complete strategies, to determine whether they can maintain the same level of grower profitability as mechanical weed control of the entire area under the rows of trees.
A cross-disciplinary research approach was adopted to examine the effects of different types of soil surface treatments in apple orchards, primarily mechanical cultivation and grass cutting (Sandwich system), and chemical treatment with the naturally occurring herbicide acetic acid. In three-year trials, the impacts of important parameters such as soil surface cover by weeds, apple quantity and quality, time of harvesting, storability and tree growth were measured.
Six different weed control strategies were used, four of which are approved for organic production, ranging from completely open soil via mechanical cultivation to having complete grass cover under the trees. A strategy with acetic acid was also studied in order to obtain information on how it might function in organic production were it to be approved for use.
A comparison was also made between the impact of the organic strategies on fruit quality and storage characteristics and that of a strategy with glyphosate, which is permitted for weed control within Integrated Production (IP). This part of the study was funded by Partnership Alnarp and Tillväxt Trädgård at SLU Alnarp.
The hypothesis was that it is possible to reduce the costs of weed control in organic apple production with the Sandwich system compared with weed control with completely bare soil under the trees, while maintaining yield level, fruit quality, tree growth and overall profitability.
A conclusion from the studies was that the Sandwich system, with a permanently clipped grass strip under the trees in combination with mechanical cultivation outside the row of trees, gives at least equally good results as the option with completely bare soil under the trees via mechanical cultivation. The Sandwich system gives high yield and improves fruit quality and storability, in turn improving the overall profitability of the orchard. The good effects of the Sandwich system on fruit quality and storability are achieved without the need for growth regulation by root pruning. However, further studies are needed to develop the Sandwich system for commercial orchards in terms of optimisation of fertilisation and water supply and to determine how the system functions in more modern apple production systems with denser orchards.
Another interesting result from the project is that having completely bare soil through mechanical cultivation within and outside the tree rows in an organic orchard improves fruit flavour compared with chemical weed control with glyphosate in Integrated Production. Weed control with acetic acid under the trees in combination with mechanical weed control outside the row of trees, resulted in later ripening and higher resistance against fungal diseases during the storage.
A linear correlation was found between yield level and degree of weed cover under the trees during the growing season, irrespective of the weed control strategy used. A 10% decrease in the degree of weed cover under the trees increases yield by approximately 4 ton per hectare.

Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :7 February 2012
Number:2012:2
Number of Pages:34
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:Z - SLU - Library > Odla mera
ISBN for printed version:978-91-87117-01-5
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:H Protection of plants and stored products > H60 Weeds and weed control
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Horticulture
Agrovoc terms:weed control, fruit crops
Keywords:Ogräsbekämpning, Fruktodling, Fruktkvalitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-345
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-345
ID Code:8588
Department:(LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231)
Deposited By: Agr Dr David Hansson
Deposited On:07 Feb 2012 12:07
Metadata Last Modified:22 Mar 2015 15:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits