Home About Browse Search
Svenska


Feelings and fellings

exploring the process of communication in forest management conflicts

Ångman, Elin (2012). Feelings and fellings. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:12
ISBN 978-91-576-7648-1
[Doctoral thesis]

[img] PDF
761kB

Abstract

The way we communicate about forest issues has consequences for how forests are managed. Policies and research suggest that public participation in natural resource management (NRM) leads to better informed and more sustainable decisions about the environment. This thesis seeks to increase understanding regarding how the way people communicate about a natural resource, such as a forested area, affects the decisions taken about that natural resource. This issue is investigated by studying how individuals involved in forest management interpret conflict, participation, and the actions of other people, and how this process of interpretation is connected to the way they act. The underlying assumption is that reality is socially constructed, and that this social construction is accomplished by people communicating with each other, via symbolic interaction. The empirical material consisted of three case studies of forest management, one case of participant observation in two participatory meetings and two cases of conflict concerning final fellings of forest studied via semi-structured interviews.

The empirical material was analyzed using the concepts of avoidance of embarrassment and discursive closure. The findings suggest that situations where people feel insecure about the role they are expected to play create anticipation of embarrassment and causes them to avoid face-to-face meetings. The findings also show that actors in participatory meetings have numerous different expectations on them, leading to discursive closures, i.e., suppression of certain subjects in the discussion, in order to avoid role confusion and hence embarrassment.

Avoidance of embarrassment and discursive closure in people's interactions with each other, in conflict and in participation, have negative impacts on listening and learning and knowledge exchange. The conclusion in this thesis is that a conscious focus on creating meeting spaces where role confusion is accepted can create discussions where more perspectives are raised, the common knowledge base is increased, and more sustainable decision-making concerning natural resources is possible.

Authors/Creators:Ångman, Elin
Title:Feelings and fellings
Subtitle:exploring the process of communication in forest management conflicts
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

Det sätt på vilket vi kommunicerar om skogsfrågor har konsekvenser för hur skogarna sköts. Politiska styrdokument såväl som forskning inom demokrati och naturresursförvaltning hävdar att allmänhetens deltagande i naturresursförvaltning leder till en bredare kunskapsbas och mer hållbara beslut om miljön. Denna avhandling syftar till att öka förståelsen om hur människors sätt att kommunicera om en naturresurs, såsom ett skogsområde, påverkar de beslut som fattas om naturresursen. Denna fråga undersöktes genom att studera hur individer som deltar i naturresurshanterig tolkar konflikter och andra människors handlingar, och hur denna tolkningsprocess är kopplad till hur de agerar. Det empiriska materialet bestod av tre fallstudier av skogsskötsel: Ett fall av deltagande observation av en samrådsprocess och två fall av konflikter kring slutavverkning av skog studerade via semistrukturerade intervjuer. Det empiriska materialet analyserades med hjälp av begreppen ”undvikande av förlägenhet” och ”diskursiv stängning”. Resultaten tyder på att situationer där människor känner sig osäkra i den roll de förväntas inneha skapar negativa förväntningar som får dem att undvika direkta möten med andra aktörer. Det finns många olika förväntningar på aktörer i samrådsmöten, vilket leder till diskursiva stängningar, dvs. ett undertryckande av vissa ämnen i diskussionen. Detta sker för att aktörerna vill undvika rollförvirring och därmed förlägenhet. Undvikande av förlägenhet och diskursiv stängning i människors interaktion med varandra, i olika situationer där naturresurser ska hanteras, får negativa konsekvenser för lyssnande, lärande och kunskapsutbyte. Slutsatsen i denna avhandling är ett medvetet fokus på att skapa mötesplatser där rollförvirring accepteras kan ligga till grund för diskussioner där fler perspektiv lyfts, där den gemensamma kunskapsbasen ökar och på så sätt möjliggöra ett mer hållbart beslutsfattande när det gäller naturresurser.

Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :2012
Number:2012:12
Number of Pages:122
Papers/manuscripts:
NumberReferences
1.Ångman, E., Hallgren, L. & Nordström, E.-M. (2011). Managing impressions and forests: The importance of role confusion in co-creation of a natural resource conflict. Society and Natural Resources, 24(12), 1335-1344.
2..Ångman, E. Was this just for show? Discursive opening and closure in a public participatory process. Resubmitted to Environmental Communication: A Journal of Nature and Culture
3.Ångman, E. The social character of conflict and knowledge management in two cases of forest conflict in Sweden. Submitted to Forests
4.Ångman, E. & Haglind, P. What constitutes voice in a Swedish nature reserve establishment? The search for understanding, standing and influence in a mandated consultation process (manuscript).
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-576-7648-1
ISSN:1652-6880
Language:English
Publication Type:Doctoral thesis
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K10 Forestry production
P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:Obsolete subject words > INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS > Human communication
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 508 Media and Communications > Communication Studies
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 509 Other Social Sciences > Social Sciences Interdisciplinary (Peace and Conflict Research and Studies on Sustainable Society)
Obsolete subject words > SOCIAL SCIENCES > Other social sciences > Media and communication studies
Agrovoc terms:forest management, decision making, social participation, participatory communication, human behaviour, psychological factors, forest protection, nature conservation, sweden
Keywords:communication, forest management, discursive closure, symbolic interaction, conflict, public participation, embarrassment, final felling, Sweden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-350
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-350
ID Code:8593
Department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
External funders:Skogssällskapet
Deposited By: Elin Angman
Deposited On:14 Feb 2012 07:53
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits