Home About Browse Search
Svenska


Slutrapport för projektet "Optimerad näringssammansättning och gödselplacering för ökad skörd och förbättrad kvalité hos maltkorn – fältförsök"

Holm, Lena and Johansson, Eva (2012). Slutrapport för projektet "Optimerad näringssammansättning och gödselplacering för ökad skörd och förbättrad kvalité hos maltkorn – fältförsök". Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:5
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

I ett tidigare pilotprojekt i Biotronen, Alnarp, har forskare försökt hitta en optimerad näringssammansättning för maltkorn. Resultaten indikerade att icke optimerade näringslösningar, till skillnad från deras optimerade, fördröjde skottens tillväxtstart något. När grundgödslingen utfördes i form av en bredspridning med myllning samt där tillskott av en optimerad näringslösning tillfördes i såraden (sammyllad startgiva), blev antalet skott 29 % högre och torrsubstansen 24 % högre än för normalledet där grundgödslingen utfördes i form av ”kombisådd” utan extra näringstillskott i såfåran.

Hypotesen är att skörden ökar vid användning av en optimerad näringssammansättning samt att en sammyllad startgiva vid sådd, speciellt vid tidig sådd på våren, leder till en snabbare tillväxt hos grödan, en tidigare och större skörd, ett minskat gödslingsbehov genom bättre växtnäringsutnyttjande och minskad utlakningsrisk, vilket resulterar i en förbättrad odlingsekonomi och en minskad miljöbelastning från odlingen.

Syftet med projektet är att i fält fastställa om en liten mängd näringstillskott med en optimerad sammansättning i kärnans direkta närhet kan öka avkastningen samt kvaliteten hos maltkorn jämfört med att placera all näring skiljt från kärnan genom kombisådd eller bredspridning av konstgödseln. Även MAP som näringstillskott ingår i några led.

Fältförsök utfördes på tre platser i södra Skåne med 6 led och 6 upprepningar under år 1 och på två platser i södra Skåne med 7 led och 6 upprepningar under år 2 och 3. De 7 leden var:
1 Sammyllad NPKmikro-startgiva kombinerat med en radmyllad NPK-huvudgiva
2 Ingen startgiva. Endast en radmyllad NPK-huvudgiva
3 Sammyllad NPKmikro-startgiva kombinerat med en bredspridd myllad NPK-huvudgiva
4 Ingen startgiva. Endast en bredspridd myllad NPK-huvudgiva
5 Sammyllad MAP-startgiva kombinerat med en bredspridd myllad NPK-huvudgiva
6 Sammyllad MAP-startgiva kombinerat med en radmyllad NPK-huvudgiva
7 Kontroll: Ingen startgiva. Endast en bredspridd myllad NS-huvudgiva (ingick inte år 1)

Resultaten från projektet visade att såväl odlingsåret som odlingsplatsen spelade stor roll både för uppkomst, tillväxt, avkastning, kvalitet och proteinsammansättning hos maltkorn vid skörd och efter mältning. Behandlingen (i form av näringstillförsel beskriven ovan) påverkade dock samtliga dessa parametrar marginellt i fält när resultaten jämfördes över tre år och 4-7 odlingsplatser (eftersom inte motsvarande gårdar och fält användes under de olika år som försöket pågick behandlades varje odling som en odlingsplats). Mycket få signifikanta skillnader erhölls som kunde förklaras rakt av ifrån behandlingen. Vissa signifikanta skillnader kunde emellertid detekteras under specifika år och på specifika platser vilket indikerar att det finns samverkansfaktorer mellan odlingsår, odlingsplats och behandling. Detta innebär att det skulle kunna löna sig att behandla enligt någon av ovanstående typer av behandling (led) på en specifik plats och under ett specifikt år. Mycket mer kunskap behövs dock gällande interaktioner och när olika behandlingar lönar sig både ekonomiskt och ur miljösynpunkt. Ett försök gjordes inom detta projekt att korrelera jord- och klimatdata med avkastnings- och kvalitetsdata. Inga tydliga korrelationer erhölls dock vilket kan förklaras av det låga antalet av försöksplatser (totalt 7 st). Slutsatserna från detta projekt blir således att inga generella rekommendationer kan göras rakt av gällande förändrad näringstillförsel vid odling av maltkorn. Betydligt mer undersökningar måste göras om inverkan och interaktion av olika faktorer vid odling av maltkorn innan mer specifika rekommendationer kommer att kunna göras. Mer specifikt behövs mer kunskap om hur olika mark-, jord- och klimatfaktorer samverkar med näringstillförsel för att generera avkastning och kvalitet hos maltkorn.

Authors/Creators:Holm, Lena and Johansson, Eva
Title:Slutrapport för projektet "Optimerad näringssammansättning och gödselplacering för ökad skörd och förbättrad kvalité hos maltkorn – fältförsök"
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

In a prior pilot project in the Biotron, Alnarp, researchers have tried to find an optimised nutrient composition for malting barley. Unlike their optimised solution, the results indicated that non-optimised nutrient solutions delayed the growth start of the shoots. In the treatment with a starter fertilizer of an optimised nutrient solution in the seed row together with a broad spread and earthed over basal fertilizer, there were 29 % more shoots and 24 % higher dry matter content compared to the “normal” treatment without any starter fertilizer and a banded (to the side and underneath the seed) basal fertilizer.

The hypotheses is that yield increases by using an optimised nutrient composition and that a starter fertilizer, especially when sowing early in the spring, results in a faster plant growth, an earlier and increased yield, a decreased fertilizer need through better nutrient use and a decreased risk of leakage, which results in an improved growers economy and a reduced risk of environmental load from the cultivation.

The aim of the project is to, in field, appoint if a small amount of nutrient addition with an optimised composition in the direct vicinity of the seed can increase the yield and quality of malting barley compared to when all fertilizer are separated from the seed through banding (to the side and underneath the seed) or broad spread. MAP is also included as a starter fertilizer in two of the treatments.

Field trials were performed at three places in southern Scania with 6 treatments and 6 replicates during year one and at two places in southern Scania with 7 treatments and 6 replicates during year 2 and three. The 7 treatments were:
1. NPKmicro starter fertilizer + banded NPK basal fertilizer
2. No starter fertiliser. Only banded NPK basal fertilizer
3. NPKmicro starter fertilizer + broad spread NPK basal fertilizer
4. No starter fertiliser. Only broad spread NPK basal fertilizer
5. MAP starter fertilizer + broad spread NPK basal fertilizer
6. MAP starter fertilizer + banded NPK basal fertilizer
7. Control: No starter fertiliser. Only broad spread and harrowed down NS basal fertilizer

The results from the present project showed that the cultivation year and the cultivation place played a large role for determination of plant growth, yield, quality and protein composition in malting barley at harvest and after malting. Treatment (in terms of nutrient additions as described above) influenced all mentioned parameters much less as compared to year and location in field cultivation of malting barley over three years and at 4-7 cultivation places (due to the fact that the same farms and fields were not used during the different years of this experiment, each of the cultivations were treated as one cultivation place. Very few significant differences were obtained that could be explained straight away by the different treatments evaluated. Some few significant differences could be detected during specific years and at specific places that indicated that there are interactive effects in between cultivation year, cultivation place and treatments. Thus, it might be worthwhile to treat malting barley with any of the treatments described above during a specific year or at a specific place. However, much more knowledge is needed as related to interactions and when different treatments are economically and environmentally feasible. A try was carried out during this project to correlate soil-, climate- and yield- quality data. No clear significant relationships were obtained which might be explained by the low number of experimental sites in the present investigation (a total number of 7).

To conclude, no general recommendations can be made after this project as to what changed routines for nutrient additions that should be used in growing of malting barley. Much more investigations must be carried out relating to influences and interactions of various factors within cultivation of malting barley before specific recommendations can be stated. More specifically, increased knowledge is needed as to how different soil-, and climate factors are interacting with nutrient additions in generating yield- and quality in malting barley.

Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :2012
Number:2012:5
Number of Pages:53
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Område agrosystem, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-87117-04-6
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F07 Soil cultivation
F Plant production > F60 Plant physiology and biochemistry
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Agronomy
Keywords:maltkorn, sammyllad startgiva, proteinsammansättning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-366
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-366
ID Code:8614
Department:(LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231)
Deposited By: lena haby
Deposited On:07 Mar 2012 14:05
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits