Home About Browse Search
Svenska


Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö

årsrapport för 2011

Lingman, Anna and Fagerholm, Björn (2012). Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö. Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2012:3
[Report]

[img] PDF
3MB

Official URL: http://www.slu.se/Documents/externwebben/akvatiska...

Abstract

Södra Cell Värös påverkan på fisksamhället har övervakats sedan 1983 genom provfisken med bottentrål i det havsområde där avloppsvattnet släpps ut. Motsvarande undersökningar har utförts i ett opåverkat referensområde.

Fångsten har främst dominerats av unga individer av flera torsk- och plattfiskarter. De vanligaste arterna i fisket är sandskädda och vitling. Flera av de fångade arterna har visat ökande fångster under senare år, särskilt i recipientområdet. Fjärsing, tungevar och svart smörbult är arter som har ökat i båda områdena. Kolja, slätvar och randig sjökock har ökat i recipientområdet, men ingen trend har kunnat urskiljas i referensområdet. Rödspätta och torsk däremot, saknade trend i recipienten men minskar i referensen. Sedan provfiskets början har artrikedomen i fångsten ökat i både recipient- och referensområdet. Utifrån undersökningarna kunde ingen tydlig negativ effekt på fisk urskiljas från Södra Cell Värös utsläpp.

Uppvandringen av unga ålar i Viskan har dokumenterats årligen med hjälp av fällor i åmynningen.
Uppvandringen har varit mycket liten de senaste 20 åren. En stark nedgång har skett sedan provtagningens början och under 2011 fångades det hittills lägsta antalet ålar. Ålens nedgång har följt de trender som setts på andra platser i Europa (ICES, 2009) och beror troligtvis inte på verksamheten vid Södra Cell Värö.

För att undersöka bottenförhållandena på och i anslutning till utsläppstuben har området filmats varje höst med en fjärrstyrd undervattensfarkost, ”Sjöugglan”. Havsbotten i anslutning till tuben visade mindre tecken på syrebrist i årets filmning.

Authors/Creators:Lingman, Anna and Fagerholm, Björn
Title:Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö
Subtitle:årsrapport för 2011
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

The impact of the pulp mill Södra Cell Värö on fish populations has been monitored since 1983 by trawl surveys in the area where waste water is discharged. Corresponding studies have been conducted in an undisturbed reference area.

The catch is mainly dominated by young individuals of several cod (Gadidae) and flatfish (Pleuronectidae) species. The most common species in the fishery is dab (Limanda limanda) and whiting (Merlangius merlangus). Several species have shown increasing catches in recent years, especially in the recipient area. Greater weever (Trachinus draco), scald fish (Arnoglossus laterna) and black goby (Gobius niger) are species that has increased in both areas. Haddock (Melanogrammus aeglefinus), brill (Scophthalmus rhombus) and common dragonet (Callionymus lyra) has increased in the recipient area, but no trend has been observed on the reference area. Plaice (Pleuronectes platessa) and cod (Gadus morhua), however, had no trend in the recipient but decreases in the reference area. Since the beginning of the survey period, species diversity in the catch increased in both the recipient and the reference area. Based on the studies, no clear negative effect on fish can be identified due to Södra Cell Värö’s emissions.

Upstream migration of young eels (Anguilla anguilla) in the river Viskan has been documented annually by means of traps in the river mouth. The migration has been very small in the last 20 years. A strong decline has occurred since the beginning of sampling in the late 1970's and in 2011 the hitherto lowest number of eels was caught. The decline has followed the trends seen elsewhere in Europe (ICES, 2009) and does probably not depend on the activities of Södra Cell Värö.

To investigate the bottom conditions in the area close to the discharge tube, this area has been filmed every fall with an ROV. The seabed adjacent to the tube showed slight signs of hypoxia in this year’s filming.

Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :March 2012
Number:2012:3
Number of Pages:22
Place of Publication:Öregrund
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser
ISBN for printed version:978-91-576-9070-8
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Fish and Aquacultural Science
Keywords:Fisksamhälle, Cellulosaindustri, Recipientkontroll
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-375
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-375
ID Code:8628
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: Teresa Soler
Deposited On:16 Mar 2012 13:31
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits