Home About Browse Search
Svenska


Populationsgenetisk kartläggning av Vänerlax

Palm, Stefan and Dannewitz, Johan and Johansson, David and Laursen, Frida and Norrgård, Johnny and Prestegaard, Tore and Sandström, Alfred (2012). Populationsgenetisk kartläggning av Vänerlax. Drottningholm: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2012:4
[Report]

[img] PDF
9MB

Official URL: http://www.slu.se/Documents/externwebben/akvatiska...

Abstract

I Vänern finns två av världens få kvarvarande bestånd av storvuxen insjölevande Atlantisk lax samt ett antal storvuxna öringstammar. Sedan 1800-talet har omfattande exploatering av lek- och uppväxtområden i tillrinnande vattendrag kraftigt försämrat laxfiskens naturliga förutsättningar, och en majoritet av Vänernområdets ursprungliga laxfiskstammar är idag utdöda. För att kompensera produktionsbortfall orsakade av vattenkraftens utbyggnad pågår sedan länge omfattande odlings- och utsättningsverksamhet baserad på lax och öring med ursprung från Klarälven och Gullspångsälven. I dessa vattendrag förekommer även vild produktion av lax, och där finns också de idag viktigaste uppväxtområdena för sjövandrande vildfödd öring.

Klarälvens och Gullspångsälvens lax- och öringstammar anses ha högt bevarandevärde. De utgör samtidigt värdefulla biologiska resurser för fisket. Långvarigt svaga vilda bestånd, en odlingsverksamhet som länge baserade sig på ett lågt antal avelsfiskar, förekomst av stamkorsningar samt genutbyte mellan odlad och vild fisk förväntas ha förändrat stammarnas genetiska sammansättning. Hittills har det emellertid varit oklart hur stora förändringar som ägt rum och hur ”genetiskt ursprungliga” dagens stammar är. I denna rapport presenteras en omfattande genetisk kartläggning av vild och odlad lax och öring av Gullspångs- respektive Klarälvsstam. Genom att jämföra genetisk information (mikrosatellit-DNA) som extraherats från fjällprover insamlade under tidigare decennier med nutida material har det varit möjligt att analysera hur stammarna förändrats. Samma information har även använts för att skatta stammarnas genetiskt effektiva populationsstorlekar samt graden av genflöde och genetisk stamblandning (hybridisering).

Resultaten visar att Gullspångsälvens och Klarälvens lax- och öringstammar har förändrats sedan 1960-talet tack vare en kombination av genflöde och slumpmässiga genetiska förändringar orsakade av få föräldrafiskar (s.k. genetisk drift). Trots att förändringarna i flera fall har varit påtagliga återstår ännu tydliga stamskillnader, och det är således befogat att även fortsättningsvis betrakta Vänerstammarna som genetiskt unika och skyddsvärda. Resultaten är samtidigt mycket bekymmersamma. Exempelvis har andelen ”ursprungliga gener” hos dagens Gullspångslax skattats till endast ca 70 %, vilket motsvarar ett tillskott av omkring 6–9 % ”Klarälvsgener” per generation sedan 1960-talet – en mycket hög nivå. Avslutningsvis ges ett antal rekommendationer som syftar till att skydda och bevara Vänerstammarnas genetiska status mer effektivt än hittills. Ett framgångsrikt framtida bevarandearbete utgör en nödvändighet för den vilda och odlade laxens och öringens långsiktiga produktionsförmåga och fortlevnad, och är därigenom även en grundförutsättning för ett långsiktligt hållbart laxfiske i Vänern.

Authors/Creators:Palm, Stefan and Dannewitz, Johan and Johansson, David and Laursen, Frida and Norrgård, Johnny and Prestegaard, Tore and Sandström, Alfred
Title:Populationsgenetisk kartläggning av Vänerlax
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

In Lake Vänern, Sweden, two of the world’s few land-locked and large-sized Atlantic salmon (Salmo salar) populations exist. The lake also is home for fast growing, lake-migrating populations of brown trout (Salmo trutta). Since the 1800s, widespread human exploitation of spawning and nursery areas in rivers has severely affected the migratory salmonids in the Lake Vänern area, and a large number of local populations have gone extinct. To compensate for lost natural production caused by the hydropower development, extensive compensatory stocking has been going on for many decades using local salmon and trout originating from Rivers Klarälven and Gullspångsälven. In these two rivers wild production of salmon still exists, and they are also the most important reproduction and nursery areas for the wild lake-migratory trout.

The salmon and trout from Klarälven and Gullspångsälven are considered unique with a high conservation value. At the same time, they constitute valuable biological resources for the fishery. A prolonged history of weak populations in the wild, use of few parental fish in hatchery production, stock-crosses, and interbreeding of farmed and wild fish has undoubtedly altered the genetic population structure. So far, however, it has remained largely unclear how large genetic changes that have taken place. This report contains a comprehensive population genetic survey of salmon and trout (wild and hatchery produced) originating from Gullspångsälven and Klarälven. By comparing contemporary genetic data with historic material (microsatellite DNA) extracted from scale samples collected during past decades, it has been possible to assess levels of genetic change since the 1960s. It has also been possible to estimate genetically effective population sizes, levels of gene flow and population admixture.

Our results show that clear genetic changes have occurred due to a combination of genetic admixture and random allele frequency fluctuations in small populations (genetic drift). Despite significant genetic changes in several cases, current levels of genetic differentiation among the stocks are nevertheless marked. Hence, it is still justified to regard these as genetically unique and worthy of protection. At the same time there are reasons for serious concern. For example, the estimated proportion of ”native genes” in current Gullspångsälven salmon (both wild and hatchery) is only about 70 %, corresponding to a gene flow from Klarälven salmon since the 1960s of about 6–9 % per generation – an alarmingly high level. To prevent continued erosion of the genetic population structure, a set of recommendations is provided. A more successful genetic conservation work will be needed to safeguard long-term survival and productivity of the Lake Vänern (wild and hatchery) stocks, and is a basic condition for a sustainable salmonid fishery.

Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :March 2012
Number:2012:4
Number of Pages:64
Place of Publication:Drottningholm
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-576-9071-5
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L10 Animal genetics and breeding
Subjects:Obsolete subject words > NATURAL SCIENCES > Biology > Cell and molecular biology > Genetics
Keywords:lax, genetik, Vänern
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-435
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-435
ID Code:8629
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: Teresa Soler
Deposited On:26 Apr 2012 10:48
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits