Home About Browse Search
Svenska


Säkert arbete med lösgående nötkreatur - ur ett arbetsmiljö-och djurmiljöperspektiv

Olsson, Åsa-Lina (2011). Säkert arbete med lösgående nötkreatur - ur ett arbetsmiljö-och djurmiljöperspektiv. Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap, trädgård, jordbruk : rapport ; 2011:47
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Arbetsskador med större djur som nötkreatur har alltid varit ett påtagligt arbetsmiljöproblem
för dem som på olika sätt hanterar djur i sitt yrke. Årligen händer det olyckor med dödlig
utgång, där både kor och tjurar varit inblandade. I och med den höga skadefrekvensen har
behovet av föreskrifter om arbete med djur blivit allt större. Arbetsmiljöverket har därmed
beslutat att skriva en föreskrift om arbete med djur, vilken beräknas träda i kraft under 2007.
Detta examensarbete ska vara tillhjälp för att föreskriftens intension ska kunna uppfyllas
och är en del i SLU-projektet ”Säkrare arbete med lösgående djur”. Med en tro om att
arbetsmiljön måste gå hand i hand med djurmiljön för att främja en så säker miljö som möjligt
vid arbete med djur behandlas säkerhetstänkandet både för människan och djuren i detta
examensarbete.
Syftet med examensarbetet är att ta fram underlag för fakta och praktiska råd gällande säkert
arbete med nötkreatur genom hela lantbrukskedjan. Det innefattar arbetet hos den enskilda
producenten på gården. Djurtransportörernas arbete från gård till leverans samt
olycksfallsriskerna för stallpersonalen på slakterierna. Studien kommer att vara generell för
nötkreatur och innefattar såväl mjölkproduktionen som köttproduktionen. För att ha ett
framåtriktat perspektiv begränsas gårdsstudierna till lösgående system där djuren går i grupp.
Arbetet innefattar dels en studie av den litteratur som berör området samt en fältstudie, där 4
nötköttsproducenter, 4 mjölkproducenter, 3 transportörer och stallpersonal från 3 slakterier
varit delaktiga.
Under fältstudien stod det klart att märkning av kalvar och förflyttningar av djur var de
farligaste momenten hos producenterna. Hos transportörerna ansågs lastningen på gården vara
det mest riskabla momentet och stallpersonalen på slakterierna ansåg avlastningsarbetet från
djurbilen vara riskabelt liksom förflyttning av djur inom slakteriet. De incidenterna som
förekommit hos de intervjuade var främst knäskador och brutna revben tillföljd av spark- och
klämskador. Under studien kom det också fram att de intervjuade hade mera kunskap inom
djurmiljöområdet än inom arbetsmiljöområdet. För att en optimal säkerhet ska kunna uppnås
krävs dock att de som arbetar med djur har goda kunskaper inom båda områdena. För att bidra
till ett ökat kunnande om arbete med djur har slutliga råd och rekommendationer tagits fram
baserade på litteraturstudien och fältstudien. De mer övergripande rekommendationerna lyfts
här fram:
- Beakta alltid djurens starka instinkter.
- Risken för olycksfall kan minska om människa och djur har en positiv relation till
varandra.
- Ett nytänkande där djurens naturliga beteende får utgöra grunden för djurhållningen
skulle kunna ge säkrare förhållanden i samband med hanteringen av djur.
- Kunskap kan rädda liv.
Min förhoppning är att resultaten av examensarbetet skall kunna användas för att öka
kunskapsnivån bland dem som arbetar med djur, i djurrelaterade utbildningar på olika nivåer
samt tjäna som underlag för fortsatt forskning och utveckling inom området. Med
målsättningen att skapa säkrare och mera attraktiva arbetsförhållanden vid arbete med djur
och därmed minska antalet djurrelaterade olyckor.

Authors/Creators:Olsson, Åsa-Lina
Title:Säkert arbete med lösgående nötkreatur - ur ett arbetsmiljö-och djurmiljöperspektiv
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Work-related injuries during handling of large animals like cattle have always been a major work environmental problem, especially for those handling cattle everyday. Fatal injuries occur every year in Sweden during handling of cattle. As a result of the high injury rate the arguments for provisions on work with animals has grown. The Swedish Work Environment Authority has therefore decided to issue provisions on work with animals and it is expected to
be adopted in October 2006.

The purpose of this thesis is to find results and develop recommendations which can support these new provisions about work with animals. This thesis is also a part of the SLU-project "Working with animals – safety aspects”. The thesis is written with the conviction that the work environment must “walk hand in hand” with the animal environment to promote a safe environment for both humans and animals.

The aim of the thesis is also to serve as a resource for facts and advice related to safe work
with cattle through the whole animal handling chain. The study includes work at the private farm (the producer), the work of the animal transporters from the loading of animals at the farm to delivery at the slaughterhouse as well as the work of the slaughterhouse staff (handling live animals). This study has a general perspective of cattle handling and include both meat production and milk production. The thesis is based on a study of relevant literature as well as a field survey including staff from 4 cattle producers, 4 milk producers, 3 animal
transporters and 3 slaughterhouses.

The most dangerous work tasks performed by the producers were during the daily moving of
animals and during ear marking of the calves. The transporters considered loading of cattle at
the farm to be the most dangerous task and the employees at the slaughterhouses thought that
the unloading of cattle was the most dangerous task during their work together with moving
of cattle. The most common incidents among the interviewed were knee injuries and rib
fractures caused by kicking animals and injuries caused by crushing. During the survey it was
concluded that many of the participants had more knowledge about animal environment and
animal welfare in comparison with work environment and human health. In order to reach a
safe workplace, it is important that the employees have a high level of knowledge in both
areas. The recommendations in this report are based on the literature study as well as the results from the field study. Some of the more comprehensive recommendations:
- Always consider the animal instincts.
- The risk for accidents and injuries could be reduced if man and animal have a good
relation to each other.
- A new way of thinking is recommended where the animal’s natural behaviour
constitutes the ground for the animal handling.
- Enough knowledge could save your life.
My expectation is that the results of this thesis will be useful in order to increase the level of knowledge among those who work with a nimals, in animal related education at different levels and serve as basis for continued research and development within this area.
The final goal is to create safe and attractive working conditions during work operations with cattle and reduce the number of work related accidents.

Series Name/Journal:Landskap, trädgård, jordbruk : rapport
Year of publishing :2011
Number:2011:47
Number of Pages:97
Place of Publication:Alnarp, Sverige
Publisher:Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi (AEM), Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-86373-79-5
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Additional Information:Föreliggande publicering är en publicering av Åsa-Lina Olssons examensarbete från 2006, nu i LTJ:s rapportserie.
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:E Economics, development, and rural sociology > E12 Labour and employment
L Animal production > L01 Animal husbandry
N Machinery and buildings > N01 Agricultural engineering
N Machinery and buildings > N02 Farm layout
N Machinery and buildings > N10 Agricultural structures
T Pollution > T10 Occupational diseases and hazards
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Animal production > Animal nutrition and management
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Area technology > Agricultural building engineering
Keywords:djurhantering, nötkreatur, arbetsmiljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-376
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-376
ID Code:8636
Department:(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
External funders:Stiftelsen Lantbruksforskning
Deposited By: Professor Peter Lundqvist
Deposited On:20 Mar 2012 07:48
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits