Home About Browse Search
Svenska


Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk

årsrapport för 2011

Jansson, Maria and Gustavsson, Frida and Fagerholm, Björn (2012). Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2012:5
[Report]

[img] PDF
3MB

Official URL: http://www.slu.se/Documents/externwebben/akvatiska...

Abstract

Fisksamhället påverkas av kylsystemet vid Ringhals kärnkraftverk i två steg. I det första steget, intaget, förs ägg och larver med det inkommande vattnet in i kraftverket och i ett andra steg påverkas fiskens miljö av det utkommande uppvärmda vattnet.

Under 2011 producerade Ringhals reaktor 1 och 3 el under större delen av året, med avbrott för årliga revisioner och vissa kortare driftsstopp. Ringhals reaktor 2 var däremot endast i drift från januari till april på grund av en brand i reaktor 2, vilket ledde till avstängning och grundligt saneringsarbete resten av året. Reaktor 4 var i drift mellan januari och juni för att sedan stängas ner under en förlängd revision fram till november.

I kylvattenintaget utförs provtagning av fiskägg och fisklarver med för att övervaka förlusterna i kraftverket. Förekomsten av rötsimpelarver (Myoxocephalus scorpius) har minskat sedan provtagningen startade, även om den fortfarande är den vanligast förekommande larven. Likaså har förekomsten av tejstefisklarver (Pholis gunnellus) minskat genom åren. Håvning i intaget för att mäta förluster av juvenil fisk är till stor del fokuserad på glasål. Glasålen har minskat kraftigt från provtagningens början, även om fler glasålar fångades 2011 än föregående år. Minskningen av glasål beror sannolikt på en tillbakagång i hela regionen och inte på att förlusten i intaget har lett till en lokal påverkan.

Effekter av uppvärmt vatten undersöks genom provfisken i utsläppsområdet för kylvattnet samt i ett opåverkat referensområde. Dessa områden provfiskas under både vår och högsommar, för att jämföra påverkan av kylvatten vid olika bakgrundstemperaturer. Minskande diversitet har observerats i fisksamhället i det påverkade området, men inte i referensområdet. Detta är sannolikt beroende på varmvattensutsläppet. Under en lång följd av år har ryssjefisken påvisat en koncentration av varmvattengynnade fiskarter till kylvattenpåverkat område. De arter som påverkats tydligast är ål (Anguilla anguilla) och strandkrabba (Carcinus maenas), som uppvisar förhållandevis stabila eller ökande fångster i området. Skärsnultra (Symphodus melops), som tillhör de varmvattengynnade arterna, ökar i det kylvattenpåverkade området. Strandkrabba uppvisar ökande trender i både det kylvattenpåverkade området och referensområdet, däremot ses en vikande trend hos äkta tunga (Solea solea) i det påverkade området. Arter som gynnas av lägre vattentemperaturer fångas i färre individantal i påverkat område. Mest tydligt är detta för torsk (Gadus morhua), rötsimpa (Myoxocephalus scorpius) och tånglake (Zoarches viviparus). Av de arter som gynnas av kallare vatten visar flera vikande trender i båda områdena. Enbart skrubbskädda (Platichthys flesus) visar en ökande trend i referensområdet.

Inga unika eller nya förekomster av i svenskt vatten främmande arter hittades under den algkartering som genomfördes i fyra områden utanför kraftverkets kylvattensutsläpp (Ringhals udde, Båtafjorden, Norra Horta och Vendelsö). Fyra främmande arter som redan har etablerats på västkusten noterades, en av dessa var japanskt jätteostron (Crassostrea gigas), två var rödalger, rödsvansing (Dasya baillouviana) och japantofs (Bonnemaisonia hamifera) och slutligen en brunalg, sargassosnärja (Sargassum muticum).

Authors/Creators:Jansson, Maria and Gustavsson, Frida and Fagerholm, Björn
Title:Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk
Subtitle:årsrapport för 2011
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

The cooling system of the Ringhals nuclear power plant affects the fish community in two steps. In the first step, seawater is used to cool the system in the nuclear power plant. Fish eggs, larvae and small juveniles are carried by the incoming water and are exposed to risk of damage or mortality. In the second step the heated water is released back into the sea, where the fish is affected by the increase in temperature.

Reactor 1 and reactor 3 at Ringhals nuclear power plant produced electricity during the major part of the year 2011, with exceptions for the annual audits, and shorter stops in production. Reactor 2 only operated between January and April, due to a fire which led to a shutdown and a thorough remediation work during the rest of the year. Reactor 4 was producing electricity from January to June, but was later shutdown due to a prolonged annual audit until November.

Fish eggs and fish larvae are sampled in the incoming cooling water using a modified Bongo net to monitor losses of eggs and larvae in the nuclear power plant. The abundance of shorthorn sculpin larvae (Myoxocephalus scorpius) has decreased since the sampling period started, although it is still the most abundant larvae. Also the abundance of rock gunnel larvae (Pholis gunnellus) has decreased over the years. To sample juvenile fish a modified Isaacs-Kidd midwater-trawl is used. This sampling is mainly focused on glass eels (Anguilla anguilla). The abundance of glass eels have declined strongly since the beginning of the 1980's, but a minor increase was observed in 2011. The decline of the glass eel abundance is most probably due to a general decrease in recruitment and not to a local effect caused by the nuclear power plant.

The effects of the heated water released into the sea are monitored by fykenet surveys in the recipient as well as in a reference area. These two areas are monitored in two seasons to compare differences between the two areas in naturally cold and warm water of the two seasons. There was a different development in the diversity of fish between the two areas in the cold season, where the recipient showed a decreasing trend in diversity and the reference area was stable with no trend. This is possibly an effect of the warm water emissions. Species which prefer warm water have been observed to concentrate in the recipient area. Eel and shore crabs (Carcinus maenas) are good examples, showing either stable or increasing catches in the area. Species which prefer cold water, as cod (Gadus morhua), shorthorn sculpin (Myoxocephalus scorpius) and eelpout (Zoarches viviparous) were less abundant in the recipient.

No new findings for Swedish water of marine alien species were made in a scuba diving survey in four shallow areas near the outlet of cooling water from Ringhals (Ringhals udde, Båtafjorden, Norra Horta and Vendelsö). Four species already established on the Swedish west coast were found however, the japanese oyster (Crassostrea gigas), two species of red algae Dasya baillouviana, Bonnemaisonia hamifera and one brown algae, the japanese wireweed (Sargassum muticum).

Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :March 2012
Number:2012:5
Number of Pages:39
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-576-9072-2
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Fish and Aquacultural Science
Obsolete subject words > NATURAL SCIENCES > Biology > Terrestrial, freshwater and marine ecology > Marine ecology
Keywords:Fisksamhälle, Kärnkraft, Recipientkontroll
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-436
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-436
ID Code:8650
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: Teresa Soler
Deposited On:26 Apr 2012 13:04
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits