Home About Browse Search
Svenska


Internationellt utbyte och samarbete inom forskning och undervisning i skoglig mätteknik och inventering

möjligheter mellan en region i södra USA och SLU

Bååth, Härje and Eriksson, Bo and Lundström, Anders and Lämås, Tomas and Johansson, Thomas and Persson, Jan Anders and Sundquist, Sture (2003). Internationellt utbyte och samarbete inom forskning och undervisning i skoglig mätteknik och inventering. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 129
[Report]

[img] PDF
328kB

Abstract

SLU har på uppdrag av Haglöf Sweden AB deltagit i ett kunskapsprojekt tillsammans med
Mississippi State University (MSU) med syfte att studera integrerade GPS/GIS-system inom
skogssektorn samt förväntad framtida utveckling inområdet. I uppdraget ingick en
studiebesök vid Haglof Inc., MSU, Jones County Junior College samt kontakter med Stennis
Space Center.

Haglöf Sweden AB har lång erfarenhet av utveckling och produktion av skogliga
mätinstrument. Idag utgör avancerade instrument baserade på elektronik, laser och ultraljud
en betydande del. Instrument, som har rötterna inom SLU för utveckling av kostnadseffektiva
inventeringsmetoder, tillverkas idag av Haglöf. Exempel är dataklaven Digitech och
höjdmätare Vertex. Ett dotterbolag, Haglof Inc, finns numera i Madison, Mississippi.

Vid SLU bedrivs idag flera rikstäckande inventeringar, som Riksinventeringen av skog (RIS,
vari Riksskogstaxeringen och Markinventering ingår) och Nationell inventering av landskapet
i Sverige (NILS). En metodik för delstatsvis inventering av skog har utvecklats vid MSU. I
den sistnämnda inventeringen samt i Riksskogstaxeringen och NILS ingår, eller kommer att
ingå, såväl fältinventering som fjärranalysmoment. Både SLU och MSU har starka
forskarmiljöer inom inventeringsmetodik och fjärranalys.

Ett system som integrerar GPS och GIS för fältinventering, Real Time Inventory, är utvecklat
av Haglof Inc. Systemet kan lokalisera provytor inom ett område, orientering till ytorna görs
med hjälp av GPS och ett program för registrering av data (T-Cruise) är länkat till systemet.
En särskild metodik – Guided Transect Sampling – , som med hjälp av GPS-teknik leder
inventeraren till områden där sannolikheten för förekomst av objekt är större än i övriga delar
av det aktuella området, finns utvecklad vid SLU. Sannolikt kommer fler metoder som
kombinerar GPS, GIS, fältinventering och fjärranalys för effektiva inventeringar att se dagens
ljus framöver.

I och med kraftfullare fältdatorer ökar möjligheten till att använda avancerade instrument och
avancerade tekniker i fält. Ett exempel är den pågående forskningen kring runtomsvepande
laser för skogliga mätningar. Tekniken ger en informationsmängd som vi idag bara kan ana
analysmöjligheterna av. I och med att målsättningar för skogsbruket förändras kommer
skogliga inventeringar att förändras. Företeelser av vikt för biologisk mångfald och för
miljöövervakning är av ökat intresse. Förändringen kan medföra ökat behov av avancerade
fältmätningar. T.ex. kan information om underväxt, etc., som kan ges av runtomsvepande
laser, efterfrågas ur biodiversitetssynpunkt och markkemiska mätningar kan kräva avancerade
fältmässiga instrument.

Baserat på den kunskapsmängd och den erfarenhet som finns inom MSU, inom berörda
företag och inom SLU är möjligheterna till fortsatta kontakter och samarbete goda. Det gäller
såväl utbildning, forskning som teknikutveckling

Authors/Creators:Bååth, Härje and Eriksson, Bo and Lundström, Anders and Lämås, Tomas and Johansson, Thomas and Persson, Jan Anders and Sundquist, Sture
Title:Internationellt utbyte och samarbete inom forskning och undervisning i skoglig mätteknik och inventering
Subtitle:möjligheter mellan en region i södra USA och SLU
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

On commission of Haglöf Sweden AB, SLU has worked in cooperation with Mississippi State
University (MSU) on a knowledge-based project which studies integrated GPS/GIS systems
within the forestry sector. Visits to Haglof Inc., MSU, Jones County Junior College, as well as
contacts with Stennis Space Center, were included in the project work.

Haglöf Sweden AB has experience and a long history of development and production of
forest measurement tools. Advanced instruments based on electronics, laser, and ultra sound
make up a large proportion of their production. Some instruments which are produced by
Haglöf today have their roots from SLU’s attempts to develop more cost efficient inventory
methods Such examples are the electronic calliper “Digitech” and the hypsometer “Vertex”.
An affiliated company, Haglof Inc. is established in Madison, Mississippi.

A number of national inventories are at present performed by SLU, such as the Swedish
National Inventory of Forests (“RIS”, which includes the Swedish National Forest Inventory
(NFI) and the Swedish Forest Soil Inventory) and the National Inventory of Landscapes in
Sweden (NILS). A design for a statewide inventory of forests in Mississippi has been
developed at MSU. This inventory, as well as the Swedish NFI and NILS, are based on – or
will be based on – both field inventory and remote sensing techniques. Strong research
centres for both inventory methods and remote sensing techniques are found at MSU as well
as at SLU.

A system which integrates GPS and GIS for field inventory, “Real Time Inventory”, has been
developed by Haglof Inc. The system locates sample plots within an area, orients towards the
plots by means of GPS, and registers plot information using software (T-Cruise) which is
linked to the system. A procedure for guiding a surveyor to areas where the probability for
occurrence of objects of interest is higher than in other parts of the area – Guided Transect
Sampling – has been developed at SLU. The development of other methods combining GPS,
GIS field surveys and remote sensing can be anticipated.

The development towards more powerful field computers increases the possibility of using
advanced field techniques. One example is the ongoing research concerning 3D terrestrial
laser scanners for forest surveys. Due to the large quantity of information obtained, the
technique gives – so far – unexplored possibilities for analyses. Changing objectives within
forestry brings about changing settings for forest inventories. There is an ever-increasing
interest for objects and phenomena related to fields such as biodiversity and environmental
monitoring. This change can bring about an increased interest for advanced field inventory
techniques. For example, biodiversity issues may require information concerning the
understorey, which can be provided by the 3D terrestrial laser scanner, and chemical soil
measurements for environmental monitoring may require advanced field instruments.

Based on available knowledge and experience from MSU, the companies involved, and SLU,
there is a good foundation for continued contacts and cooperation. This concerns teaching and
research, as well as technical development

Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :October 2003
Number:129
Number of Pages:32
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K10 Forestry production
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Soil Science
Agrovoc terms:forest inventories, measuring instruments, monitoring, education, research, international cooperation, sweden, usa
Keywords:forest inventories, measuring instruments, monitoring, education, research, international cooperation, sweden, usa
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-402
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-402
ID Code:8655
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:04 Apr 2012 13:27
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits