Home About Browse Search
Svenska


Analys av informationsbehov för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS)

Esseen, Per-Anders and Glimskär, Anders and Moen, Jon and Söderström, Bo and Weibull, Anki (2004). Analys av informationsbehov för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS). Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 132
[Report]

[img] PDF
283kB

Abstract

På uppdrag av Naturvårdsverket har en informationsanalys utförts för att utreda prioriterade
övervakningsbehov för programmet Stickprovsvis LandskapsÖvervakning (SLÖ). Rapporten
utgör underlag för det fortsatta arbetet med att ta fram vilken detaljinformation som ska ingå i
SLÖ. Syftet har varit att göra en relevant analys av vilka frågeställningar och informations-
behov som olika kravställare prioriterar. Primära kravställare är de nationella miljökvalitets-
målen, olika myndigheter och organisationer samt internationella konventioner och EU-
direktiv.

Arbetet har huvudsakligen bedrivits i form av telefonintervjuer. Totalt har ett 90-tal personer
från olika myndigheter, organisationer, företag, forskningsinstitut och universitet intervjuats.
Den information som efterfrågats omfattar bl a: vilken variabel eller typ av information som
bör övervakas, syfte, typ av analys (tillstånd, förändring, orsakssammanhang, prognoser),
målpopulation (naturtyp, specifik biotop etc), redovisningsgrupper (naturtyp, geografisk och
tematisk indelning, t ex miljöstöd), tidskrav (frekvens, specifika årtal) och eventuella krav på
statistisk precision.

Arbetet har skett naturtypsvis för fem olika naturtyper: jordbrukslandskap, urban miljö,
våtmarker och stränder, skogslandskap samt fjällmiljö. I rapporten redovisas först utdata-
variabler genererade av miljökvalitetsmål och andra kravställande dokument. Därefter ges
korta sammanfattningar av allmänna synpunkter som framkommit vid intervjuerna.
Föreslagna utdatavariabler och informationsområden har ställts samman i bruttolistor för
respektive naturtyp. Variablerna har ordnats efter fallande prioritetsordning och har delats upp
i fem olika kategorier: 1. processer och påverkan, 2, biotoper, 3. linjeelement, 4.
punktelement, och 5. organismer. Övriga synpunkter på utformningen av SLÖ, särskilt med
avseende på stratifiering, rutstorlek, omdrevsintervall, flygbildstolkning och nomenklatur har
också ställts samman.

Resultaten från intervjuerna visar att det finns ett mycket stort intresse för övervakning av
biologisk mångfald i ett landskapsperspektiv. I jordbruksmiljö prioriterade man information
inom tre områden: 1. ängs- och hagmarker, 2. småbiotoper (inklusive punkt- och linjeelement)
och 3. odlingslandskapets sammansättning. I urban miljö efterfrågades information inom
följande områden: 1. grönyteområden (träd- och gräsbevuxna), 2. äldre lövträd och bärande
träd, 3. småbiotoper (småvatten, trädgårdar, ruderatområden) samt 4. rekreation och
landskapsbild. För våtmarker och stränder urskiljdes sju olika informationsområden: 1.
markavvattning, 2. naturlig eller påverkad vattenregim, 3. hävd, 4. markstörning och
exploatering, 5. strukturell variation, 6. näringstillgång och kemisk påverkan, och 7. hotade
och främmande arter. Viktiga informationsområden i skogslandskapet är: 1. störnings-
processer och människans påverkan, 2. landskapets sammansättning, 3. beståndsegenskaper,
4. strukturelement och 5. organismer. I fjällmiljö identifierades fyra olika områden: 1.
renskötselns påverkan, främst genom bete och tramp, 2. barmarkskörning och linjära
strukturer, 3. klimatförändringar, och 4. hotade arter och främmande arter.

För fyra naturtyper ges förslag till prioriterade utdatavariabler i ett appendix

Authors/Creators:Esseen, Per-Anders and Glimskär, Anders and Moen, Jon and Söderström, Bo and Weibull, Anki
Title:Analys av informationsbehov för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS)
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :2004
Number:132
Number of Pages:73
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K01 Forestry - General aspects
U Auxiliary disciplines > U40 Surveying methods
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Landscape Architecture
Agrovoc terms:landscape, biodiversity, environmental impact, information needs, surveys, monitoring, sweden
Keywords:landscape, biodiversity, environmental impact, information needs, surveys, monitoring, sweden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-403
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-403
ID Code:8657
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:05 Apr 2012 10:53
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits