Home About Browse Search
Svenska


Småbiotoper vid åkermark – indikatorer och flygbildsbaserad uppföljning i NILS

Glimskär, Anders and Allard, Anna and Högström, Mats (2004). Småbiotoper vid åkermark – indikatorer och flygbildsbaserad uppföljning i NILS. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 134
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

I denna rapport presenteras förslag till principer och tillvägagångssätt för att följa situationen
för småbiotoper i det svenska jordbrukslandskapet i NILS (Nationell Inventering av
Landskapet i Sverige). Uppdragsgivare är Jordbruksverket, som avser att använda detta som
ett underlag för att utforma uppföljningen kopplad till miljökvalitetsmålet Ett rikt
odlingslandskap, särskild delmål 2 om småbiotoper: ”Mängden småbiotoper skall bevaras i
minst dagens omfattning i odlingslandskapet.” (Svenska miljömål – delmål och
åtgärdstrategier. Regeringens proposition 2000/01:130). I uppdraget betonas att även
kvalitativa aspekter på småbiotoperna bör lyftas fram, med grund i miljökvalitetsmålets
formulering:
”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och
livsmedelsproduktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och
kulturmiljövärdena bevaras och stärks.”
Projektets syfte har varit att föreslå och testa metoder för uppföljning av linjeobjekt,
punktobjekt och kantzoner i och i anslutning till åkermark samt ange kostnader för sådan
uppföljning baserat på data från NILS ordinarie flygbildstolkning.
Arbetet har utförts vid institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik, Sveriges
lantbruksuniversitet, Umeå och institutionen för naturvårdsbiologi, SLU, Uppsala. NILS är ett
rikstäckande miljöövervakningsprogram som finansieras av Naturvårdsverket. NILS ingår i
programområde landskap. Syftet med NILS är att följa upp nationella miljökvalitetsmål för
olika naturtyper och att visa om genomförda miljöskyddsåtgärder leder till önskade
förbättringar på nationell nivå eller landsdelsnivå

Authors/Creators:Glimskär, Anders and Allard, Anna and Högström, Mats
Title:Småbiotoper vid åkermark – indikatorer och flygbildsbaserad uppföljning i NILS
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :2004
Number:134
Number of Pages:73
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:U Auxiliary disciplines > U40 Surveying methods
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Landscape Architecture
Agrovoc terms:cultivated land, biotopes, landscape, aerial surveying, photography, photointerpretation, remote sensing, monitoring, sweden
Keywords:cultivated land, biotopes, landscape, aerial surveying, photography, photointerpretation, remote sensing, monitoring, sweden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-404
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-404
ID Code:8658
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:05 Apr 2012 11:03
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits