Home About Browse Search
Svenska


Lavkompendium för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS)

Esseen, Per-Anders and Hylander, Kristoffer (2004). Lavkompendium för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS). Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 135
[Report]

[img] PDF
35MB

Abstract

Detta kompendium har tagits fram för att användas inom Nationell Inventering av Landskapet
i Sverige (NILS). Det primära syftet med kompendiet är att det ska användas som
bestämnings- och referenslitteratur av fältpersonalen i samband med NILS fältinventering av
provytor (Esseen m fl 2004). I kompendiet ingår samtliga marklevande (19 arter och
artgrupper) och trädlevande (2 arter) lavar som inventeras i fält. I NILS inventeras främst
vanligt förekommande lavar med viss tonvikt lagd på arter som finns i fjällen.
Detta kompendium behandlar de lavar som ingår i NILS fältinventering. Syftet med
kompendiet är att ge dig som inventerar en hjälp att lära dig känna igen de olika lavarna.
Kompendiet innehåller beskrivningar och fotografier av de olika arterna eller grupperna. Vi
har lagt särskild vikt vid hur man känner igen dem i fält och vilka de mest sannolika
förväxlingsarterna är.

En lav är en symbios mellan svamp och alg eller cyanobakterie. I princip kan man säga att
svampen bidrar med skydd medan algen och/eller cyanobakterien bidrar med energi från sin
fotosyntes. Cyanobakterier bidrar också med kväve från speciella kvävefixerande celler.
Samlingar av cyanobakterier kallas cephalodier. Det finns lavar i många olika färger, men det
är vanligt att färgen också varierar med fuktigheten. Många lavar med grönalger som
algkomponent blir mycket grönare i väta än när de är torra (Jämför till exempel de två
torsklavarna på sid. 18). Om det är cyanobakterier som är den huvudsakliga algkomponenten
blir lavarna istället vanligen blågråa när de är fuktiga (se t.ex. skrovellav sid. 28). Att färgen
kan variera mycket beroende på fuktigheten är viktigt att tänka på när man skall artbestämma
en lav.

Hos en blomma eller en bladmossa kan man tala om stam och blad. Hos lavar talar man
istället om bål. Man brukar göra en praktisk grovindelning av lavarna i busklavar, bladlavar
och skorplavar. Många busklavar har ett busklikt växtsätt med en förgrenad bål med ofta
runda eller plattade grenar. Till busklavar räknas också lavar med ett upprätt växtsätt även om
de inte är förgrenade. De flesta busklavar har ingen tydlig över- eller undersida. Hos släktena
Cladonia (bägarlavar och renlavar) och Stereocaulon (påskrislavar) som räknas till
busklavarna brukar man kalla de uppstickande delarna av bålen för podetier eller
pseudopodetier medan de platta fjällen som sitter på eller vid basen av podetierna kallas
fyllokladier eller bålfjäll (se t.ex. bilden av rislav på sid. 14). Bladlavar har en platt bål som
ofta är uppflikad i kanterna i vad man kallar lober (grenarna hos busklavar benämns också
ofta som lober). Bladlavar har en tydlig skillnad mellan över- och undersida. På undersidan
finns ofta rhiziner som är smala trådar som fäster laven vid underlaget. Skorplavar växer tätt
tryckt till underlaget (t.ex. bark eller sten) och det går oftast inte att ta loss laven utan att ta
bort en bit av substratet. Vanligen är det lätt att se vilken grupp som en lav tillhör, men det
finns en del arter som kan vara svårplacerade.

En lav kan föröka sig på flera olika sätt. Den sexuella förökningen sker genom sporspridning
(enbart svampkomponenten). Sporerna bildas i fruktkroppar. Den vanligaste typen kallas
apothecium. De är ofta runda och upphöjda och har vanligen en annan färg än lavbålen. Om
en lav har apothecier (eller motsvarande) säger man att den är fertil och om inte att den är
steril. Många lavar kan också sprida sig asexuellt genom att fragment av laven sprids. Det
finns också specialiserade asexuella spridningsorgan. Soredier är små bollar av hyfer och
alger som lossnar från så kallade soral. För blotta ögat upplevs soralen vanligen som mjöliga
bildningar (ofta ljusa) på lavbålen och kan uppträda i fläckar eller utmed sprickor och kanter.
Isidier är utväxter av bålen som kan sprida laven genom att de bryts av. Isidier ser ofta ut som
små piggar, fjäll eller kulor och har vanligen samma färg som, eller mörkare färg än den
övriga bålen. Pseudocypheller är små runda eller avlånga öppningar i ytan av lavbålen som
ibland är lite upphöjda som en vårta.

Mer utförliga beskrivningar av lavars uppbyggnad, förökning och ekologi finns till exempel i
boken ”Lavar en fälthandbok” av Roland Moberg och Ingemar Holmåsen. I den boken finns också beskrivningar, bilder och nycklar till många fler lavar, varför den skall användas som
komplement till detta kompendium. Namnsättningen följer aktuell nomenklatur (Nordin m.fl.
2004, Santesson m.fl. 2004), vilket innebär att vissa skillnader finns mot Moberg och
Holmåsen (1990) (se nedan)

Authors/Creators:Esseen, Per-Anders and Hylander, Kristoffer
Title:Lavkompendium för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS)
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :2004
Number:135
Number of Pages:28
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
U Auxiliary disciplines > U40 Surveying methods
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Soil Science
Agrovoc terms:lichenes, identification, surveys, monitoring, highlands, sweden
Keywords:lichenes, identification, surveys, monitoring, highlands, sweden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-405
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-405
ID Code:8662
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:05 Apr 2012 11:11
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits