Home About Browse Search
Svenska


Nationell metod för beräkning av koldioxidutsläpp från träprodukter

Wikberg, Per-Erik (2011). Nationell metod för beräkning av koldioxidutsläpp från träprodukter. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 346
[Report]

[img] PDF
394kB

Abstract

Enligt Kyotoprotokollets artikel 3.4 får de s.k. annex 1 länderna bokföra utsläpp/upptag från skogsbruk som en frivillig aktivitet inom ramen för markanvändningssektorn (Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF)). I princip innebär detta att utsläpp från skogsmark beräknas genom att skatta förändringar i kolförrådets storlek i kolpoolerna Levande biomassa (ovan och under mark), Död ved, Förna och markkol mellan år. Kolförrådet i levande biomassa (träd) beror av tillväxt, avgångar och avverkning.
Fraktionen som avverkas och som tas ut ur skogen benämns i rapporteringssammanhang som ”Harvested Wood Products (HWP)”. HWP kan ses som en mellanlagring av kol som tagits upp vid fotosyntesen och som fördröjer återförandet av kolet tillbaka till atmosfären. Denna mellanlagring har hittills inte beaktats inom kolrapporteringen under Kyotoprotokollet. Istället antas att allt kol som tas ut ur skogen återvänder till atmosfären inom samma år, s.k. ”instant oxidation”, vilket innebär att mängden kol i HWP förblir oförändrad över tiden. Länderna har alltså i nuläget ingen möjlighet att bokföra effekten av att använda HWP. Länderna kan dock frivilligt redovisa utsläpp från HWP under klimatkonventionen.
I en framtida klimatregim kan HWP komma att inkluderas som en obligatorisk del i rapporteringen. IPCC föreslår i de senaste riktlinjerna olika sätt för hur detta kan gå till (Pingoud m.fl. 2006) och beskriver en metod baserad på FAO-data (http://faostat.fao.org/) som alla länder kan använda (s.k. Tier 1) samt tillhandahåller ett excel-baserat beräkningsverktyg för detta. IPCC föreslår vidare att länderna använder egna datakällor (Tier 2), och uppmuntrar även länderna att utarbeta egna metoder (Tier 3).
På uppdrag av Naturvårdsverket har ett förslag till en nationell Tier 3 metod tagits fram anpassad för Svenska förhållanden. I den här rapporten presenteras metoden och resultat från beräkningar av koldioxidutsläpp från 1960-2009. Scenarioberäkningar för 2010-2020 redovisas samt känslighetsanaylser av ändrade livslängder och ändrad användning av råvaror. Metoden bygger på IPCC’s Tier 1 med avseende på beräkningsgång och utflödesberäkningar men avviker med avseende på inflödesberäkningarna. Data från FAO har använts utom i en del fall då uppgifter från nationella datakällor använts istället. Metoden innefattar endast HWP från Svensk skog och gör det möjligt att hålla isär exporterade och inhemskt konsumerade produkter. Osäkerheter och fortsatt utvecklingsarbete diskuteras.

Authors/Creators:Wikberg, Per-Erik
Title:Nationell metod för beräkning av koldioxidutsläpp från träprodukter
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :December 2011
Number:346
Number of Pages:21
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K01 Forestry - General aspects
K Forestry > K10 Forestry production
K Forestry > K70 Forest injuries and protection
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Agrovoc terms:carbon dioxide, wood products, methods
Keywords:Kyotoprotokoll, IPCC-metoden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-390
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-390
ID Code:8673
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Ylva Jonsson
Deposited On:02 Apr 2012 08:39
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits