Home About Browse Search
Svenska


Kyoto - ENFORMA

en undersökning om möjligheterna att använda Skogsvårdsorganisationens rutiner för satellitbildsbaserad hyggeskartering som stöd vid rapportering av avskogning enligt Kyoto-protokollet

Olsson, Håkan and Eriksson, Göte and Pettersson, Hans and Högström, Mats and Lundblad, Mattias (2005). Kyoto - ENFORMA. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 151
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

Även om mindre än 0,1 % Sveriges landareal avskogas årligen är korrekta uppgifter om den
avskogade arealen viktiga . Dels är denna uppgift obligatorisk vid rapportering enligt Kyoto
protokollet, dels berörs relativt stora mängder kol av avskogningen (ca 1 M ton C per år). Den
lilla andelen avskogad areal gör också att skattningen med ett systematiskt stickprov som
Riksinventeringen av skog kan få stora medelfel

Skogsvårdsorganisationen (SVO) karterar årligen landets ca 50 000 nya hyggen. Karteringen
utförs på de lokala SVO distrikten med hjälp av årliga satellitbilder,, avverkningsanmälningar
som är lagrade i ett geografiskt informationssystem; samt lokal-kännedom och fältbesök. I
denna pilotstudie undersöks om SVO’s rutiner för kartering av nya avverkningar också skulle
kunna användas för skattning av avskogad areal enligt Kyoto protokollet.

Resultatet från ett tolkningsförsök i denna studie som utgick från kända förändringar visar att
endast 1 av 25 avskogningar missades av en tolkare som inte kände till förändringarna i
förväg. Resultatet från ett andra försök, där förändringar istället söktes på samma sätt som vid
en operationell användning visade att endast 2 av 28 karterade förändringar vid fältkontroll ej
kunde anses vara förändringar enligt Kyoto-protokollet. Detta förutsatt att bilderna är
molnfria och tolkningen görs under skogsmask1. Sedan tidigare vet vi att
avgränsningsnoggrannheten i genomsnitt är god vid kartering av avverkningar med SVO’s
ENFORMA2-verktyg för skillnadsanalys i satellitbilder. I denna studie fann vi också att den
nuvarande versionen av ENFORMA-verktyget inte är lämpat för kartering av vägar. Detta är
naturligt, eftersom programmet har en funktion som automatiskt tar bort mycket långsmala
objekt. De nya vägarna syns dock väl vid manuell tolkning av bilder från två olika år och det
finns andra program som är lämpade för en halvautomatisk kartering av dem.

I rapporten föreslås att karteringen av avskogningar kan göras för ett systematiskt sampel av
kartblad om 5 km * 5 km. Karteringen bör stratifieras3 med avseende på närhet till större
tätort. För de utlottade kartbladen karteras alla misstänkta avskogningar noggrant. Antalet
misstänkta avskogningar förväntas vara i storleksordningen 0,5 per kartblad och år.
Förändringarnas orsak tolkas mot bakgrund av avverkningsanmälningar och lokalkännedom.
För alla återstående objekt med oklar orsak till förändringarna görs sedan besök i fält eller så
tas en kontakt med markägaren. Med ett sampel om 1200 kartblad, så uppskattas kostnaden
för denna karatering inklusive fältbesöken till ca 1 milj kr per år. Översiktliga kalkyler visar
att medelfelet för den årliga arealen avskogning med denna design blir ca 10 % för en 1-års
mängd.

En alternativ möjlighet är att använda ett liknande förfarande för kartering av alla
avskogningar efter den första åtagandeperioden 2008-2012. Karteringen skulle då också
kunna göras på regionnivå inom skogsvårdsorganisationen. Fördelarna med detta alternativ är
att goda skattningar, mindre än 5 % medelfel från sampling designen, skulle erhållas med en
engångsinsats och med färre inblandade SVO tjänstemän. Nackdelarna är att årliga skattningar ej erhålls och att lokalkännedomen hos SVO distrikten och
samordningsmöjligheterna med den årliga ENFORMA analysen ej tas tillvara. Eftersom
felkällorna är olika kan resultatet också skilja mellan den RIS baserade och den ENFORMA
baserade metoden för avskogningsskattning.

1
Skogsmask är ett digitalt rasterdataskikt som visar vilka områden som enligt Lantmäteriets allmänna kartor (i
skala 1:50 000 eller där denna inte finns, i skala 1:100 000) räknas som skogsmark.
2
ENFORMA är ett PC baserat system för att betrakta satellitbilder och göra skillnadsanalyser mellan
satellitbilder från olika år, det är speciellt anpassat till SVO’s Kotten system där avverkningsanmälningar
hanteras. ENFORMA utvecklades av Rymdbolagets fjärranlysgrupp inom ramen för ett EU projekt och
underhålls av samma grupp som numera heter METRIA Miljöanalys.
3
Vid stratifiering görs ett tätare sampelutlägg inom områden där det kan antas finnas mera förändringar,
skattningarna för olika strata vägs sedan samman.

Authors/Creators:Olsson, Håkan and Eriksson, Göte and Pettersson, Hans and Högström, Mats and Lundblad, Mattias
Title:Kyoto - ENFORMA
Subtitle:en undersökning om möjligheterna att använda Skogsvårdsorganisationens rutiner för satellitbildsbaserad hyggeskartering som stöd vid rapportering av avskogning enligt Kyoto-protokollet
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

The reporting of Land use, land use change, and forestry (LULUCF) according to the Kyoto
protocol will in Sweden mainly be based on data from the sample plot based National Forest
Inventory. The systematic sample of NFI plots consists of an annual sample of 5300
temporary plots and 7100 permanent plots which are planned to be re-surveyed with a 5 year
interval. However, since less than 0,1 % of the land area (or less than 0,2 % of the forest area)
is subject to deforestation yearly, the yearly number of NFI plots that coincides with
deforestation areas is very small, resulting in errors above 40 % for estimates of 1 year of
deforestation. Still, the amount of Carbon subject to deforestation is estimated to be in the
order of 1 Mton C per year.
The Swedish forest administration is receiving requests for cutting permits from forest owners
and is also yearly checking the cutting permits against satellite images. For this purpose, the
forest administration is acquiring a yearly set of SPOT HRG or similar images for all of
Sweden. These images are analysed at the local level at the 58 districts. In this pilot project,
the feasibility of using the cutting permits, the satellite data change analysis and
complementary field visits, for improving the yearly deforestation statistics is investigated.
It was found that the deforestation areas was clearly visible in multitemporal satellite imagery,
the only missed object of 25 tested was a new forest road across a young forest plantation.
Also the number of false changes that had to be visited in field was limited to 2 of 28 objects,
provided that cloud free imagery were used and the analyses was limited to areas covered by a
forest mask. The currently used change detection program could compute changes images
where all type of changes that occurred were visible. The changes could in the ENFORMA
system be mapped manually or thresholded by grey level slicing in the change image and
automatically vectorised. However, in this later step, the current ENFORMA program is
designed to filter out long narrow objects like roads. There are other programs that can map
also such changes semi automatically.
It is proposed that an operational method will be based on a sample of 5 km by 5 km map
sheets, most likely with a higher sampling intensity close to urban areas, e.g. within a 10 km
zone. Within the sampled map sheets should all changes be thoroughly mapped. The number
of deforestation areas is expected to be in the order of 0,5 objects per map sheet and year if
new forest roads are included. All objects with unknown reasons for change should be visited
in field. Simplified sampling calculations indicate that the standard error for the area of yearly
deforestation area could be reduced to about 10 % with a yearly sample of 1200 map sheets.
The yearly cost for mapping and field check of this area would be in the order of 1 000 000
SEK.
An alternative solution would be to map all changed areas after the first commitment period
2008 – 2012. The mapping could then be carried out at regional level within the forest
administration. For a five year period, the error caused by the sampling is expected to be less
than 5 %. The advantages with this alternative are that good estimates for the full commitment
period could be obtained with a one time effort, and with less personnel involved. However, the link to the local personnel and the yearly mapping of clear fellings carried out by them
would be weaker.
For a deforestation assessment using the sample plot based National Forest Inventory, it can
be assumed that the major error sources are the differences in judgement among the field
personnel and the sampling error. For a deforestation assessment using satellite data and the
forest administration routines, it can instead be assumed that the error sources would be a few
missed objects and maybe delineation errors. Since the error sources are different, the two
methods are likely to produce different estimates.

Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :2005
Number:151
Number of Pages:30
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K01 Forestry - General aspects
U Auxiliary disciplines > U40 Surveying methods
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:monitoring, satellites, forest land, geographical information systems
Keywords:monitoring, satellites, forest land, geographical information systems
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-434
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-434
ID Code:8750
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:26 Apr 2012 10:04
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits