Home About Browse Search
Svenska


Utökad samordning av landskapsövervakning och uppföljning av Natura 2000

slutrapport

Ståhl, Göran and Glimskär, Anders and Holm, Sören and Walheim, Mats (2006). Utökad samordning av landskapsövervakning och uppföljning av Natura 2000. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik :159
[Research article]

[img] PDF
311kB

Abstract

Denna rapport är slutrapporteringen av projektet ”utökad samordning av landskaps-
övervakning och uppföljning av Natura 2000”. Projektet har genomförts under år 2005 av
SLU på uppdrag av Naturvårdsverket. Ett fortsättningsprojekt kommer att vidta under
2006 och den aktuella rapporten är därför främst att betrakta som en dokumentation av
hittills uppnådda resultat i en löpande process.

Målsättningen för projektet var att utreda om, och i så fall hur, landskapsövervaknings-
programmen Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS) och Riksinven-
teringen av Skog (RIS) kan användas i samband med den uppföljning av gynnsam
bevarandestatus som i framtiden fortlöpande ska göras inom Natura 2000-habitat.
Projektet har omfattat initiala bedömningar om lämpligheten att använda NILS och RIS
för uppföljningen, samt ett antal konsekvensanalyser av vilken kvalitet som kan uppnås i
uppföljningsarbetet.

Slutsatserna är att NILS och RIS i sina nuvarande versioner kan användas för uppföljning
(på biogeografisk nivå) endast av mycket vanliga Natura-habitat. Genom att komplettera
med riktade inventeringar till avsatta Natura-områden, och där använda samma
provytemetodik som inom NILS och RIS, kan emellertid uppföljningen av ett stort antal
habitat inom avsatta områden klaras. Potential finns dessutom att följa upp Naturahabitat
utanför formellt avsatta områden genom en generell förtätning av NILS, främst genom att
lägga ut flera provytor inom NILS landskapsruta.

I tabell S1 nedan sammanfattas behoven av inventeringsdesigner för att klara
uppföljningsarbetet.

Tabell S1. Ett antal typfall för vilken design som krävs för att klara uppföljningen av Natura
2000-habitatens bevarandemål


Typ av habitat Innanför avsatt Natura 2000-område Utanför avsatt Natura 2000-område

Vanligt förekommande: Klaras med NILS/RIS med Klaras med NILS/RIS med befintlig
(stor total areal) befintlig omfattning eller om omfattning
NILS/RIS kompletteras med
riktade
Mindre vanligt (relativt: Klaras om NILS/RIS komplett- Kräver någon form av generell ut-
stor total areal) eras med riktade Inventering- ökning av NILS/RIS
ar
Ovanligt (liten total a-: Klaras genom riktade Invente- Skulle kräva oerhört omfattande ge-
eal) ringar. Basdata från ordinarie nerell förtätning. Förmodlingen är
NILS/RIS är till mycket begrä- det orimligt att
nsad nytta genomföra Stickprovsbaserad upp-
följning av dessa Områden

Bedömningen är således att den framtida uppföljningen av Natura 2000-habitat på
biogeografisk nivå kan klaras genom att kombinera nuvarande NILS och RIS med dels en
provytebaserad riktad inventering till avsatta Natura-områden, dels en generell utökning
av provyteantalet i NILS. I det senare fallet är huvudspåret att förlägga ett stort antal
provytor till NILS landskapsruta. Uppföljning av sällsynta Naturahabitat utanför formellt
avsatta områden kommer emellertid att vara en mycket svår (omöjlig) uppgift att klara.
Så länge ingen förhandsinformation finns om var dessa habitat finns i landskapet blir det
oerhört kostnadskrävande att följa dessa med objektiv metodik

Authors/Creators:Ståhl, Göran and Glimskär, Anders and Holm, Sören and Walheim, Mats
Title:Utökad samordning av landskapsövervakning och uppföljning av Natura 2000
Subtitle:slutrapport
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :2006
Number:159
Number of Pages:64
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Research article
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:landscape, monitoring, environmental policies
Keywords:landscape, monitoring, environmental policies
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-443
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-443
ID Code:8759
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:27 Apr 2012 10:47
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits