Home About Browse Search
Svenska


Metodik för skattning av lokala skogsbränsleresurser

Bååth, Härje and Gällerspång, Andreas and Hallsby, Göran and Lundström, Anders and Löfgren, Per and Nilsson, Mats and Ståhl, Göran (2000). Metodik för skattning av lokala skogsbränsleresurser. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 65
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Syftet med projektet var att utveckla en kostnadseffektiv metodik som passar till lokala
uppskattningar av skogsbränsletillgången inom valfritt geografiskt område. Med tidigare kända
metoder har beräkning av skogsbränslen, med godtagbar precision, endast varit möjliga på
landsnivå och för större områden som län. Den framtagna metoden utnyttjar, i ett första steg,
kNN-skattningar för att kombinera satellitbildsdata med fältdata från den landsomfattande
Riksskogstaxeringen. Därefter utförs skogliga konsekvensberäkningar med Hugin-systemet för
att skatta möjligt skogsbränsleuttag på kort och lång sikt. l Hugin finns stora möjligheter att ta
lokala hänsyn och införa restriktioner för uttagen. Som exempel kan nämnas prioritering och
omfattning av skogliga åtgärder som föryngring, röjning, gallring och föryngringsavverkning.
Andra faktorer som kan styras är t.ex. begränsningar för avverkning på vissa typer av mark
(ståndorter). Med den framtagna metoden blir det även möjligt att utesluta områden som
naturskyddade områden, vägar, kantzoner kring sjöar och vattendrag mm där uttag av
skogsbränslen inte bör ske eller där begränsningar råder. Allmänna begränsningar i form av
krav på minsta uttagsmängder per hektar kan också inkluderas i beräkningarna.
Som ett demonstrationsexempel skattades skogsbränsletillgången i Älvsbyns kommun. Det
möjliga uttaget beräknades för traditionell avverkning fördelat på gallringar och
föryngringsavverkning. Uppdelning gjordes på olika trädslag och fraktioner som bark, barr,
grenar och toppar. Resultat redovisas också från en separat beräkning där det maximala
terrängtransportavståndet sattes till 300 m.
För att uppnå ett relativt medelfel för virkesförråd som är lägre än 1 O % genom att enbart
använda riksskogstaxeringens provytor måste arealen uppgå till minst 100 000 ha.
Motsvarande areal vid användning av den beskrivna metoden är ca 450 ha. Metoden kräver
fortfarande mycket manuell hantering. Utvecklingsarbete har därför påbörjats för att
automatisera delar av processen och på så sätt göra metoden mer effektiv och
användarvänlig.

Authors/Creators:Bååth, Härje and Gällerspång, Andreas and Hallsby, Göran and Lundström, Anders and Löfgren, Per and Nilsson, Mats and Ståhl, Göran
Title:Metodik för skattning av lokala skogsbränsleresurser
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

A new method for detailed estimations of local abave-ground woody biomass is presentad. The
procedure has been developed with the aim to support large and small scale strategic planning,
from various aspects of bio energy utilisation in Sweden. lmportant features of the method are
options to deal with areas defined by the user, and to include local harvest restrictions. A
planning tool suitable for local forest owners, municipalities, and bio energy enterprises has
previously not been available since eostume-made local estimates of woody biomass have
lacked sufficient precision or been considered to costly.
In the suggested method satellite image data and a sample of field plats from the Swedish
National Forest lnventory (NFI) are combined using the "k Nearest Neighbour" method (kNN).
The results are transferred to the farestry planning system Hugin which provides estimates of
the present and future potentials of forest bio-fuels. In the Hugin system there are great
possibilities to take into account various local interests and restrictions that influence the
potential of woody biomass utilisation. As an example, the priority and the intensity of farestry
treatments such as establishment of new stands, pre-commercial thinning, thinning, and final
cut can be considered. Other factors that can be incorporated are harvest restrictions for
specific areas like nature preservation areas or riparian zones. In addition minimum
requirements for harvest amounts per hectare can be set as general restrictions. In the initial
steps geographical objects like roads, railroads, or forests at a specified distance from roads
can be excluded from further calculations.
As a demonstration example the abave-ground woody biomass was calculated for the
municipality Älvsbyn in northern Sweden. The estimates were based on traditionally performed
cutting operations and results can be presented separatsly for different species by tree
fractions (bark, needles, branches and tops). The influence of distance to road was
demonstrated in a separate estimate where the maximum terrain transport distance was set to
300 m. Calculations were made for the present state of the forest and the state during the
following five ten-year periods.
In order to get an Relative root mean squared error (RMSE) for mean wood volume of <10%
using only the NFI data, the area for which the mean value is calculated must be at least
100.000 ha. With the presented method it will be possible to estimate wood volume and
biomass volume for areas as small as 200-450 ha with acceptable RMSE.

Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :2000
Number:65
Number of Pages:16
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P05 Energy resources management
P Natural resources > P06 Renewable energy resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Renewable Bioenergy Research
Agrovoc terms:fuelwood, methods, sweden, energy resources, surveys
Keywords:fuelwood
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-444
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-444
ID Code:8764
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:30 Apr 2012 08:52
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits