Home About Browse Search
Svenska


Arthandbok fältskiktsarter för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige

NILS

Ericsson, Stefan (2004). Arthandbok fältskiktsarter för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 137
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

Tanken med denna handbok är den skall användas till att identifiera fältskiktsarterna i NILS
i vegetativt tillstånd. Beskrivningarna utgår därför från växternas byggnad, med livsform
och basala blad som huvudkaraktärer, och med betoning på kännetecken som kan ses under
hela säsongen. Det förutsätts att användaren har grundläggande kunskaper i kärlväxters
byggnad, men för några termer finns en ordförklaring.
Växterna delas här in i grupper baserade på allmänt utseende och bladform (t ex
"flytbladsväxter" och "örter med parbladigt sammansatta blad"). Inom grupperna presen­
teras de sedan i stort sett i sedvanlig systematisk ordning. De flesta arterna är säkert bekanta
för inventerarna, men eftersom bestämningen till stor del måste gå ut på att utesluta växter
som inte skall tas upp i NILS, har mycket möda lagts på att lista förväxlingsarter.
Tanken är att man, när man stöter på en obekant växt i en provyta, snabbt med hjälp av
några få karaktärer skall kunna placera den i rätt grupp, och sedan kunna kontrollera de
kännetecken som ges för växter man misstänker att det kan vara. I början av varje grupp
nämns också växter som återfinns under andra grupper, men som man under vissa förhållan­
den skulle kunna placera i den aktuella gruppen. Man bör även snegla på beskrivningarna av
dessa växter.
I beskrivningarna har viktiga karaktärer strukits under. Detta ger en snabb översikt över
det som kännetecknar växten. De flesta växter går att bestämma enbart med dessa karak­
tärer, förutsatt att man fört dem till rätt grupp. Men ibland, särskilt om växten inte blommar,
måste man syna fler detaljer. När man tror sig ha identifierat växten kontrollerar man också
under Förväxlingsrisk Växter som där enbart har svenskt namn är fätskiktsarter i NILS
som man kan läsa mer om på annan plats i denna bok. De som också har vetenskapligt namn
omfattas inte av NILS eller räknas som buskar. För sådana växter finns det ibland en kort
uppgift om utbredning. Det gör det bara om större delen av utbredningen inte sammanfaller
med den växt texten handlar om. Ett exempel: under plattlummer finns två förväxlings­
arter, fjällummer och mattlummer. Båda har vetenskapligt namn, för de är inte NILs­
växter. Eftersom mattlummer överallt är en möjlig förväxlingsart preciseras ej utbredningen,
men för fjällummer nämns det att den huvudsakligen finns i fjälltrakterna. Den som inven­
terar i södra Sverige kan alltså utesluta fjällummer som förväxlingsart.
Ett stycke som kallas variation finns ofta med. Här nämns allt ifrån skillnader mellan
arter eller underarter till uppgifter om frekventa hybrider och avvikande blomfärger. Avsik­
ten är att lista sådant som kan vara obekant för en inventerare, och därmed skulle kunna
inverka på om huruvida växten skall räknas med i analysen. Några exempel: under fetknop­
par nämns att det finns både gul- vit- och rosablommande arter, eftersom en inventerare
som blivit van vid att fetknoppar skall vara gula kan tro att vit fetknopp är en växt som inte
skall räknas med; under revlummer beskrivs underarterna, eftersom det annars är risk att
fjällformen uppfattas som någon ovidkommande art; under plattlummer nämns underarter­
na eftersom vissa floror räknar en av dem som en egen art, varför det finns risk att en
inventerare med en sådan flora tror att växten skall uteslutas; under vattenpilört beskrivs
både hur den ser ut när den växer i vatten och hur den ser ut på land, eftersom en inventerare
som tidigare bara känner den från den ena miljön, inte för sitt liv kan föreställa sig att den
växt han har framför sig också är en vattenpilört.
Tyvärr är inte handboken illustrerad. Från början var det tänkt att den skulle vara det,
men tiden räckte inte till. För att i någon mån kompensera för detta, hänvisas vid vruje art
till Den Nordiska Floran (Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericcson, S., Stockholm 1992).
Hänvisningen skrivs som "DNF" följt av sidnummer.
Namnsättningen följer den officiella, svenska namnlistan Förteckning över svenska kärl­
växter av Thomas Karlsson. (Svensk Botanisk Tidskrift 91: 241-560, dvs häfte 5/1997.).
Dessutom finns andra svenska och vetenskapliga namn från de vanligaste flororna med som
synonymer (inom parentes). Familjeindelningen följer Den Nordiska Floran. Detta för att
man skall kunna slå upp beskrivningarna där. Växtfamiljemas karaktärer nämns nämligen
inte i denna handbok.
Utbredningskartorna har jag själv tecknat. De har förenklats och uppdaterats något från
de kartor jag gjorde till Den Nordiska Floran. Det bör betonas att många ogräs och för­
vildade växter tillfälligt påträffats utanför de områden som markerats på kartorna. För
sådana arter utgör särskilt i norr kartans gräns ofta en gissning. För några förvildade växter
som jag tidigare inte karterat är kartorna mycket schematiska. Det gäller lupiner, jätte­
balsamin, och jätteloka + tromsöloka. För arter som klockljung och strandråg, som
expanderar längs vägar, saknas säkert markeringar i en del områden där de nu finns, men
hela den naturliga utbredningen finns med.

Authors/Creators:Ericsson, Stefan
Title:Arthandbok fältskiktsarter för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige
Subtitle:NILS
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :2004
Number:137
Number of Pages:130
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F70 Plant taxonomy and geography
P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:vegetation, surveys
Keywords:vegetation, surveys
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-453
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-453
ID Code:8777
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:02 May 2012 11:37
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits