Home About Browse Search
Svenska


Sveriges skogsmarksarealer enligt internationella ägoslagsdefinitioner

Fridman, Jonas and Holmström, Hampus and Nyström, Kenneth and Petersson, Hans and Ståhl, Göran and Wulff, Sören (1999). Sveriges skogsmarksarealer enligt internationella ägoslagsdefinitioner. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 54
[Report]

[img] PDF
693kB

Abstract

Vid redovisning av resultat från regionala, nationella eller internationella resursinventeringar
brukar en uppdelning av arealer på ägoslag göras. Att definiera vad termen ägoslag står för är
inte helt lätt. En viktig komponent i begreppet anknyter emellertid till markanvändningen.
Följaktligen särskiljs ofta skogsmark från jordbruksmark och bebyggd mark. Ägoslag åsätts
dock även utifrån andra kriterier än markanvändning och normalt urskiljs flera olika typer av
impediment, t.ex. myrimpediment och bergimpediment Någon enkel definition av vad som
åsyftas med ett ägoslag är därför svår att ge. Begreppet kan snarast sägas spegla vad som
uppfattas som en första naturlig uppdelning av land-och vattenarealerna i olika kategorier.
Ägoslagsdefinitioner skiljer sig åt mellan olika länder. Detta gäller i allra högsta grad
ägoslaget skogsmark. I de Nordiska länderna definieras skogsmark i huvudsak efter produk­
tionsförmåga (och markanvändning), medan begreppet i flera andra länder utgår från
kronslutenhet (Köhl, m.fl. 1997). Även om klassificeringsgrunderna är desamma skiljer sig
ändå de exakta definitionerna ofta åt. Således räcker det t.ex. med 5% kronslutenhet för att ett
område ska räknas som skogsmark i Spanien, medan motsvarande krav i Österrike är 30%. I
Sverige gäller som bekant att skogsmark är sådan mark där produktionsförmågan överstiger l
m3sk/ha,år samtidigt som marken inte i väsentlig utsträckning används för andra ändamål.
(Enligt skogsvårdslagen inräknas även olika former av skyddsskogar, även om produktions­
förmågan är mindre än l m3sk/ha,år.)
I samband med internationella jämförelser och t.ex. ratificering av konventioner är det ett
betydande problem att definitioner av begrepp skiljer sig åt mellan olika länder. Detta gäller
inte minst begreppet skogsmark. FAO (och UN/ECE) har emellertid i anslutning till sina
återkommande uppskattningar av tillståndet i världens skogar -Forest Resource Assessment
2000 (FRA2000) är den senaste -utarbetat riktlinjer som ska kunna användas globalt (Anon
1997). Dessa återges i fullständig form i appendix l och i sammanfattad form nedan:
• Skogsmark
(jorest) är sådana områden som har potential att bära träd med en samman­
lagd krontäckning om minst 10% och en höjd om minst 5 meter. Mark som i huvudsak
används för jordbruk ingår ej och ett område måste vara minst 0.5 ha stort för att räknas
med.
• Träd- och buskmark
(other wooded land) är sådana områden som har potential att bära
minst 5 meter höga träd med en krontäckning i intervallet 5-10%, samt områden som har
en krontäckning av träd-och buskar om minst 10% men ej klarar kraven för skogsmark.
Mark som i huvudsak används för jordbruk ingår ej och ett område måste vara minst 0.5
ha stort för att räknas med.
I Sverige genomfördes under 1998 en landsomfattande uppskattning av skogsmark respektive
träd-och buskmark, enligt FRA2000s definitioner, i Riksskogstaxeringens (RTs) regi. Avsik­
ten är att momentet ska finnas kvar även fortsättningsvis i RT. Den inventering som genom­
fördes omfattade emellertid inte reservat med restriktioner för skogsbruk och inte heller fjäll­
regionen. De senare områdena täcks dock översiktligt, dels av en studie av Löfgren (1998)­
där fjällområdet samt reservat ovan gränsen för svårföryngrad skog taxerades i kartor och
flygbilder - dels av en särskild reservatsinventering som genomfördes som ett särskilt
moment inom RT vid mitten av 90-talet.
Syftet med den aktuella arbetsrapporten är att redovisa arealerna skogsmark respektive träd­
och buskmark i Sverige på basis av data från RT 1998. Dessa uppgifter kompletteras med
resultat från Löfgren (1998), samt från den särskilda reservatsinventeringen för att totala
arealer på landsnivå ska erhållas. Härutöver redovisas, i appendix 2, resultaten från
multivarlata databearbetningar som utförts i samband med ett internt kompetensutvecklings­
program Eftersom flera av dessa bearbetningar innebar klassificering av ägoslag förlades
redovisningarna till den aktuella arbetsrapporten.

Authors/Creators:Fridman, Jonas and Holmström, Hampus and Nyström, Kenneth and Petersson, Hans and Ståhl, Göran and Wulff, Sören
Title:Sveriges skogsmarksarealer enligt internationella ägoslagsdefinitioner
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :1999
Number:54
Number of Pages:22
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:E Economics, development, and rural sociology > E11 Land economics and policies
K Forestry > K10 Forestry production
P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:forests, forest land , land use, land classification, sweden
Keywords:forests
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-461
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-461
ID Code:8783
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:03 May 2012 10:45
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits