Home About Browse Search
Svenska


Stickprovsvis landskapsövervakning

en förstudie

Fridman, Jonas and Löfstrand, Ronny and Roos, Staffan (1999). Stickprovsvis landskapsövervakning. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 63
[Report]

[img] PDF
990kB

Abstract

I "Programområde Landskap" (PL) i Naturvårdsverkets program för "Svensk Nationell
Miljöövervakning"(Dnr 721-965-98Mn) presenteras en struktur för den nationella
landskapsövervakningen. Strukturen består av fem huvud komponenter; (i) Heltäckande
satellitövervakning med CLD/SLD (Corine LandcoverDatal Svenska LandtäckeData), (ii)
stickprovsvis övervakning med IR-färg flygbilder (IRF), (iii) Enhetlig stickprovsvis
fältövervakning, (iv) Programområdesvisa tilläggsmoment till enhetlig stickprovsvis
fältövervakning samt, (v) Separat fältverksamhet som samlokaliseras med IRF-ytorna.
Som ett led i utvecklingsarbetet av den nationella miljöövervakningen har
Naturvårdsverket uppdragit åt SLU Miljödata att utföra en förstudie avseende "Utveckling av
landskapsövervakning, förstudie". Denna rapport utgör redovisning av detta uppdrag vars
syften varit att
• sammanställa befintlig information som är relevant förutvecklandet av ett nationellt
miljöövervakningssystem

identifiera områden som behöver studeras ytterligare

utarbeta en projektplan för den vidare utvecklingen av stickprovsvis
LandskapsÖvervakning (SLÖ).
SLÖ är främst kopplat till komponenterna (ii), (iii), (iv) och möjligen i viss mån även till
(i) ovan. Bakgrunden till detta delprogram är bl.a. ett behov av information på landskapsnivå
för att knyta ihop olika ekosystem till en landskapsekologisk helhet med hjälp av datafångst i
olika skalor. Då komponenten kartering/tolkning avIR-färgflygbilder med all säkerhet torde
ingå i SLÖ, kan det förväntas att den information som idag genereras inom LiM/CAP (se
kapitel 2. 1, 2.2) i framtiden kommer att tillhandahållas av SLÖ. Viktiga skillnader mellan
LiM/CAP och det planerade SLÖ är att det senare föreslås omfatta alla naturtyper inom ramen
för ett landsomfattande stickprov, samt att det även föreslås bedrivas kontinuerligt istället för
insatsvis som LiM/CAP.
SLÖ bör samordnas med en rad andra verksamheter, pågående eller planerade. För att
nämna några gäller detta de nationella programmen för kust och hav, fjäll, jordbruksmark och
våtmarker. Det gäller i hög grad även programområde skog och därmed möjligheter till
samordning med Riksskogstaxeringen och ståndortskarteringen (RT/SK). Utvecklingen av
CLD/SLD ligger dock vid sidan om detta
En av SLU Miljödata tillsatt arbetsgrupp har under våren och sommaren 1999 arbetat med
förstudieninför starten av det egentliga utvecklingsarbetet inom SLÖ. Utöver den ovan
nämnda strukturen i programförslaget har arbetsgruppen haft en prioriteringslista över
övervakningsbehov (se bilaga) att utgå ifrån. Ytterligare riktlinjer med avseende på
programmets innehållsmässiga och strukturella utformning har framkommit vid projektmöten
under våren/sommaren 1999. (se minnesanteckningar på http://www.resgeom.slu.se/
stax/pers/jfr/slo/hemsidaSLO.html).
Iförstudien har arbetsgruppen främst fokuserat på metodik och erfarenheter dragna ur det
svenska LiM-projektet (LiM= Livsmedelspolitikens miljöeffekter), dess uppföljare, dvs. det
pågående projektet CAP:s miljöeffekter (CAP = the Common Agrkulture Policy) som
utvärderar effekterna av EU :s gemensamma jordbrukspolitik) och det brittiska Countryside
Survey (CS). Sammantaget bedöms erfarenheterna från CS och LiM utgöra en god bas att
arbeta utifrån. Vad gäller satellitbaserade fjärranalysmetoder har det pågående REsE­
programmet (Remote Sensing for the Environment) inom MISTRA utgjort bas för våra
studier.
Rapporten är författad av en arbetsgrupp bestående av Jonas Fridman och Ronny
Löfstrand, institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik samt Staffan Roos,
institutionen för naturvårdsbiologi. En styrgrupp bestående av Per Angelstam, institutionen
för naturvårdsbiologi, Urban Emanuelsson, Centrum för biologisk mångfald, Lars Lundin,
institutionen för skoglig marklära, Mats Nilsson och Göran Ståhl, båda vid institutionen för
skoglig resurshushållning och geomatik, samt Torgny Wiederholm, SLU Miljödata har
fungerat som styrgrupp under arbetet (alla institutioner ovan tillhör SLU).

Authors/Creators:Fridman, Jonas and Löfstrand, Ronny and Roos, Staffan
Title:Stickprovsvis landskapsövervakning
Subtitle:en förstudie
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :1999
Number:63
Number of Pages:43
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:landscape, monitoring, environmental policies, remote sensing, environmental protection, sweden
Keywords:landscape
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-460
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-460
ID Code:8784
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:03 May 2012 10:37
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits