Home About Browse Search
Svenska


Riksskogstaxeringen inför 2000-talet

utredningar avseende innehåll och omfattning i en framtida Riksskogstaxering

Fridman, Jonas and Ståhl, Göran, eds. (1999). Riksskogstaxeringen inför 2000-talet. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 52
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

I denna arbetsrapport redovisas resultatet av ett stort antal utredningar kring Rik­
sskogstaxeringens (och till viss del även Ståndortskarteringens) framtida innehåll.
Målet är att starta inventeringar med reviderat innehåll år 2003. Det aktuella arbetet
har genomförts i form av ett flertal enmans-eller fåmansutredningar under hösten
och vintern 1998/99, där respektive utredare granskat ett specifikt område. Vid två
tillfällen har seminarier hållits där bakgrundsinformation och utredningsförslag pre­
senterats och diskuterats.
Utredningarna ger ingen fullständig bild över tänkbart innehåll i en framtida taxer­
ing. Vid utformningen av utredningsdirektiven var strävan istället att någorlunda
väl täcka in och utvärdera nuvarande innehåll (i Riksskogstaxeringen), samt även att
närmare studera ett antal intressanta områden som i nuläget inte täcks in av verk­
samheten.
Det aktuella arbetet ska ses som ett första viktigt steg på vägen mot att utmejsla det
framtida innehållet i Riksskogstaxeringen. Vissa delar av ståndortskarteringen
berörs också. Mycket arbete återstår dock och i detta förväntas den aktuella arbets­
rapporten att bli ett viktigt basdokument Flera slutsatser från utredningarna förelig­
ger i sådan form att de mer eller mindre direkt kan implementeras i en framtida tax­
ering. Andra frågor kräver fortsatt utredning eller pilotstudier. Åter andra frågor är
ej berörda.
Ett stort tack riktas till alla personer som deltagit i detta arbete, som utredare eller
som idegivare i samband med seminarier.

Editors:Fridman, Jonas and Ståhl, Göran
Title:Riksskogstaxeringen inför 2000-talet
Subtitle:utredningar avseende innehåll och omfattning i en framtida Riksskogstaxering
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :1999
Number:52
Number of Pages:122
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K10 Forestry production
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:forest inventories, forest surveys, methods, sweden
Keywords:forest inventories
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-462
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-462
ID Code:8786
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:03 May 2012 11:16
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits