Home About Browse Search
Svenska


Satellitfjärranalys för skogsföretag

Hagner, Olle (1997). Satellitfjärranalys för skogsföretag. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 28
[Report]

[img] PDF
4MB

Abstract

Storskogsbruket investerar årligen stora belopp för att ta fram och underhålla information om
skogsresursema. Under senare år har flera företag (Iggesund, SCA, MoDo m fl.) dessutom
ökat detaljeringsgraden i den skogliga beskrivningen genom företagstäckande nyindelningar
baserade på mätning och tolkning av flygbilder i avancerade stereoinstrument Eftersom
bemanningen i fältorganisationen reducerats kraftigt samtidigt som GIS-baserade
beslutsstödsysstem introduceras på bred front är behovet av aktuell bildinformation och
effektiva rutiner för ajourhållning större än någonsin. Möjligheten att regelbundet avbilda
stora arealer och upptäcka förändringar samt potentialen för objektiv statistisk analys och
skattning av beståndsegenskaper är nyckeln till framgångsrikt utnyttjande av satellitbilder
inom skogsbruket.
Detta projekt har tillkommit mot bakgrund av det relativt måttliga utnyttjandet av
satellitbilder inom det Svenska storskogsbruket Detta trots att satelliter med minst 30 meters
upplösning funnits tillgängliga sedan 1982. Skogliga tillämpningar baserade på satellitbilder
har prövats inom ramen för olika utvecklings-och demonstrationsprojekt Som regel har dock
det praktiska skogsbruket dragit slutsatsen att bilddata och metodik visserligen är mycket
intressanta och har stor utvecklingspotential men är ännu inte tillräckligt anpassade för
praktiskt bruk. Det finns många tänkbara förklaringar till varför projekten sällan resulterat i
operationell tillämpningar men följande faktorer har säkert haft stor betydelse:

Projekten har ofta utgått från teknikers visioner om vad som går att göra, vilket lätt leder
till fokusering på mindre relevanta frågeställningar. Exempelvis så är skogsbrukare i
allmänhet inte speciellt intresserade av tematiska vegetations-eller skogstypskartor­
oavsett klassningsnoggrannhet

Tillämpningarna har ofta baserats på tekniskt avancerad och dyrbar utrustning som
dessutom kräver operatörer med specialistkompetens. Som exempel kan nämnas UNIX­
baserad GIS-och bildanalyssystem samt tidigare även specialiserad datorutrustning (t ex
EBBA). Resultaten väcker ofta stort intresse men tilltänkta användare inser snabbt att
utrustningen i sig omöjliggör en praktisk tillämpning.

satellitbildsprodukterna har ibland krävt mycket omfattande bearbetning och därigenom
visats sig vara orimligt dyrbara i jämförelse med flygbilder som redan är ett väl inarbetat
alternativ. Dessutom upplevs systemet för sökning av bilddata som ohanterligt.

Målsättningen har i vissa fall varit att försöka ersätta flygbilden i befintliga rutiner istället
för att utveckla och anpassa rutinerna för att utnyttja satellitbildens unika egenskaper.
satellitbildens sämre geometriska upplösning känns ovan för skogsbrukets fältpersonal
och färgskalan i multispektrala satellitbilder kan vara förvirrande.
Ett undantag är dock den operationella användningen av satellitbilder vid AssiDomän:s
skogsförvaltningar i Lycksele
(Västerbottens län) och Östersund
(Jämtlands och
Västemorrlands län). Den är en direkt följd av ett utvecklingsprojekt vid SLU (finansierat av
Rymdstyrelsen och skogsstyrelsen) med målsättning att ta fram metodik och programvara
specifikt anpassad för karthantering och satellitfjärranalys på distrikts-och förvaltningsnivå i
det Norrländska storskogsbruket

Authors/Creators:Hagner, Olle
Title:Satellitfjärranalys för skogsföretag
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :1997
Number:28
Number of Pages:13
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K10 Forestry production
U Auxiliary disciplines > U40 Surveying methods
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:forest management, remote sensing, aerial surveying
Keywords:forest management, remote sensing, aerial surveying
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-467
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-467
ID Code:8792
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:04 May 2012 07:33
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits