Home About Browse Search
Svenska


Skattning av tillstånd och förändringar genom inventeringssimulering

en handledning till programpaketet "NVSIM"

Lämås, Tomas and Ståhl, Göran (1997). Skattning av tillstånd och förändringar genom inventeringssimulering. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 25
[Report]

[img] PDF
477kB

Abstract

För att följa populationers utveckling över tiden inom ett givet område kan området ifråga
inventeras vid olika tidpunkter. Den simulator som beskrivs i det följande är framtagen för att
studera kostnadseffektiviteten (samband mellan noggrannhet och kostnad) för olika
inventeringsmetoder i detta sammanhang.
Objektiva inventeringsmetoder för vanligt förekommande skogliga objekt, som t ex ordinära
levande träd, är välkända inom skogbruket Objekt av intresse för naturvården, som t ex gamla
enskilda träd eller stående döda träd eller lågor, är däremot sällsynta. För att få kunskap om
objektiva inventeringsmetoders kostnadseffektivitet i dessa sammanhang (sällsynta objekt) har
tidigare en inventeringssimulator konstruerats (Ståhl och Lärnås 1995). Med förhållandevis små
förändringar var det möjligt att modifiera denna till att simulera populationers förändringar över
tiden, samt att, utöver skattning vid en enskild tidpunkt, även utföra skattningar av förändringar.
Modifieringarna utfördes under 1997 på uppdrag av Naturvårsverket och programpaketet som den
nya simulatorn består av har getts namnet "NVSIM". Med sitt ursprung i den tidigare simulatorn,
är den inte "optimal" i alla avseenden, t ex är vissa simuleringar tidskrävande.
NVSIM genererar populationer med en täthet (antal individer per arealenhet) och rumslig
fördelning i utgångsläget som specificeras av användaren. Avgång samt tillskott av individer, med
avseende på täthet och rumslig fördelning, till en senare tidpunkt specificeras även. Inventeringar,
med ett antal olika metoder, av området kan sedan simuleras.
Med individ avses ett godtyckligt objekt. Individer kan t ex utgöras av enskilda växter eller djur
men kan även avse t ex substrat för växter och djur. Ett exempel på det senare är döda stående
träd eller lågor.
Simulatorn består av tre enheter (Fig. l). Med den första enheten, populationssimulatorn,
genereras populationen. Önskade egenskaper hos populationen (täthet och rumslig fördelning)
anges i en styrfiL Populationssimulatorn genererar tre filer som beskriver populationen vid
tidpunkt l, tidpunkt 2 samt förändringen av populationen. Inventeringar kan sedan utföras med
den andra enheten, inventeringssimulatorn. Inventeringarnas utformning anges i en styrfiL En
grafisk bild av enbart populationen eller populationen tillsammans med utfall av inventeringen
(läge för provytor eller bälten samt resultatuppgifter) kan erhållas med den tredje enheten, den
grafiska enheten.
Inventeringssimulatorn hanterar tre inventeringsmetoder; bältesinventering, cirkelyteinventering
och kvadratyteinventering. Används förändringsbilden så motsvarar inventeringen en inventering
med fasta provytor eller bälten, dvs samma lägen vid vid båda tidpunkterna. Två fall av registre­-
ringar på ytor/bälten utförs. Dels registreras samtliga individer; registrering av antal, dels
registreras endast huruvida individer förekommer inom ytor/bälten (ev. inom delar av ytor/bälten);
registrering av förekomst.
Programmen i populations-och inventeringssimulatorn är programmerade i Fortran medan
programmet i den grafiska enheten är programmerat i Turbo Pascal.

Authors/Creators:Lämås, Tomas and Ståhl, Göran
Title:Skattning av tillstånd och förändringar genom inventeringssimulering
Subtitle:en handledning till programpaketet "NVSIM"
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :1997
Number:25
Number of Pages:21
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:U Auxiliary disciplines > U10 Mathematical and statistical methods
U Auxiliary disciplines > U40 Surveying methods
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:plant population, animal population, population density, surveys, simulation, cost analysis, computer applications
Keywords:plant population
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-476
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-476
ID Code:8796
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:08 May 2012 11:40
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits