Home About Browse Search
Svenska


Strategier för Östads säteri

redovisning av planer framtagna under kursen Skoglig planering ur ett företagsperspektiv HT2001, SLU Umeå

Lind, Torgny (2002). Strategier för Östads säteri. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 93
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Kursens inriktning är planering av skogens utnyttjande ur ett företagsperspektiv. Kursen syftar
till att ge kunskap om skogsföretagets planering både ur teoretisk och praktisk synv inkel. S ådan
planering kräv er kunskap inom ett flertal områden. Exempel är kunskap om skogsbruk och
biologi, inv enteringsteori, ekonomi, optimeringsmetoder, naturv årdshänsyn och datoriserade
hjälpmedel som planeringssystem och geografiska informationssystem (GI S ).
S ådan kunskap erhålls bäst genom aktiv t arbete med problem och kommunikation med andra om
olika problemställningar. Här intar projektarbetet på Östads säteri en central plats. Här arbetar
studenterna praktiskt med samtliga aspekter v id framtagandet av en långsiktigt plan. Med den
inriktning skogsbruket har idag så spelar mångbruksaspekter en v iktig roll. P rojektarbetet går
därför äv en under benämningen Östad Multiple U se plan (ÖMU). Litteraturstudier, seminarier,
öv ningar kopplade till teoretiska moment samt föreläsningar ingår också för att ge extra
kunskaper om planering utöv er det som erhålls v ia Östadsprojektet. S om bas för datainsamling
och bearbetningar fungerar I ndelningspaketet (IP ).
P rojektarbetena har gjorts i grupper om tv å. S amtliga grupper har arbetat under samma
förutsättningar och med samma metodik. Däremot har inriktningen av de planer de arbetat fram
skilt sig åt v ad gäller mångbrukskrav och ekonomiska förutsättningar. I denna rapport kommer en
sammanställning att redov isas av v issa centrala v ärden från samtliga de planer som tagits fram.
Därefter presenteras tre av de totalt tretton planerna, med olika mångbruksinriktningar, mer
detaljerat för att få en uppfattning om v ad v arje grupp av rapporterat under kursen (v iss smärre
redigeringar av gruppemas rapporter har gjorts).
I Östadsprojektet ingår äv en att göra en taktisk plan för tre års av v erkning på basis av den
strategiska planen. Resultatet av denna del redov isas inte här.

Authors/Creators:Lind, Torgny
Title:Strategier för Östads säteri
Subtitle:redovisning av planer framtagna under kursen Skoglig planering ur ett företagsperspektiv HT2001, SLU Umeå
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :2002
Number:93
Number of Pages:28
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K10 Forestry production
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:forest management, planning, yield forecasting, multiple use forestry, economic analysis
Keywords:forest management
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-480
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-480
ID Code:8803
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:08 May 2012 12:54
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits