Home About Browse Search
Svenska


Skogsmark, samt träd och buskmark inom fjällområdet

en skattning av arealer enligt internationella ägoslagsdefinitioner

Löfgren, Per (1998). Skogsmark, samt träd och buskmark inom fjällområdet. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 34
[Report]

[img] PDF
552kB

Abstract

Detta arbete ska bedömas mot bakgrund av att den tillgängliga tiden varit begränsad till tre veckor. De resultat
som redovisas ska alltså betraktas som relativt grova Överslagsberäkningar.
Målen med arbetet var att:
• På basis av den Internationella defmitionen av Skogsmark resp. Träd- och Buskmark (se nedan) skatta den
areella omfattningen av dessa Ägoslag inom de Områden ovanför gränsen för svårföryngrad Skog, som enligt
Riksskogstaxeringen klassas som Fjäll resp. fridlyst Mark (Anon. 1997).
• Skatta den totala arealen "egentliga" Fjällområden, d.v.s. den totala arealen Fjällbjörkskog och Fjällhed av
olika slag (oavsett fridlyst eller ej), samt hur dessa arealer fördelar sig på åtkomlighet i termer av närhet till
Bilväg och lokal terrängsvårighet
Skälen till att Studien genomfördes var dels ett behov att i Internationell statistik kunna ange Sveriges totala
Skogsmarksareal enligt vedertagna definitioner, dels ett behov att för en utredning av en eventuell framtida Fjäll­
inventering erhålla ett planeringsunderlag.
I Internationella Statistiksammanhang används en annorlunda definition av Skogsmark än den i Sverige -1997-
gängse använda. Istället för att dra en Gränslinje vid produktionsförmågan l Skogskubikmeter per Hektar och År
(den Svenska defmitionen) fokuseras på Trädens krontäckning och höjd.
Såsom Skogsmark (jorest) räknas - internationellt och i denna Rapport-sådan Mark som har eller har potential
att bära Träd med en krontäckning om minst 10% och en höjd om minst 5 meter. Mark som i huvudsak används
för Jordbruk räknas ej och ett Områdes Yta måste vara minst 0.25 Hektar (vilket är specifikt för Sverige; Siffran
0.5 hektar gäller annars som standard). Detta innebär att stora arealer som i Sverige traditionellt klassats som
Impediment (trädbevuxna Myrar, Hällmarkstallskog, Fjällbjörkskog, etc.) enligt den internationella systematiken
istället klassas som Skogsmark.
Såsom Träd- och Buskmark (other wooded Land) räknas -Internationellt och i denna Rapport -sådan Mark som
bär Träd om minst 5 meters höjd med en krontäckning i intervallet 5-10%, eller sådan Mark som är täckt av
Buskar vars täckningsgrad överstiger l 0%. Mark som i huvudsak används för Jordbruk räknas ej och ett Områdes
Yta måste vara minst 0.25 Hektar (med samma förbehåll som för Skogsmarken). Inom ramen för detta arbete
gjordes även det intuitiva tillägget att Buskar måste vara högre än 0.5 meter för att räknas, och t. ex. Fjällhedar
täckta av Salix hebacea eller Salix reticulata ingår inte som Träd-och Buskmark

Authors/Creators:Löfgren, Per
Title:Skogsmark, samt träd och buskmark inom fjällområdet
Subtitle:en skattning av arealer enligt internationella ägoslagsdefinitioner
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :1998
Number:34
Number of Pages:13
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K01 Forestry - General aspects
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:forest land, vegetation, highlands, surveys, monitoring, sweden
Keywords:skogsmark, trädmark, buskmark, fjäll, internationella ägoslagsdefinitioner
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-506
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-506
ID Code:8805
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:22 May 2012 08:24
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits