Home About Browse Search
Svenska


Certifieringens konsekvenser för möjliga framtida uttag av industri och energived

en pilotstudie

Lundström, Anders and Nilsson, Per and Ståhl, Göran (1997). Certifieringens konsekvenser för möjliga framtida uttag av industri och energived. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 23
[Report]

[img] PDF
361kB

Abstract

Den svenska arbetsgruppen för FSC-certifiering har, i juni 1997, lämnat ett remissförslag
rörande vilken standard som ska gälla för svenskt skogsbruk. I enlighet med FSCs prin­ciper och kriterier spänner standarden över en rad områden för att garantera ett miljöan­passat, samhällsnyttigt och ekonomiskt bärkraftigt skogsbruk.
I flera avseenden ställer den föreslagna standarden högre krav på skogsbrukets mil­jöhänsyn än vad rådande lagar gör. Bl.a. ska 5% av den produktiva skogsmarken, utöver
kantzoner etc. som normalt lämnas vid avverkning, undantags från skogsbruk. Vidare
ska områden som gränsar till sjöar och vattendrag hållas kontinuerligt beskogade, löv­
skog främjas, s.k. evighetsträd lämnas, etc. (Svenska FSC-arbetsgruppen, 1997).
Oavsett om man anser detta vara bra eller dåligt är det intressant att analysera på vil­ket sätt den föreslagna standarden kan komma att påverka möjliga framtida uttag av in­dustri- och energived. Frågan om energiveden är särskilt intressant mot bakgrund av beslutet att avveckla kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck.
I den aktuella studien har tre svenska län valts ut mer eller mindre slumpmässigt. Ett
av länen har valts från norra Sverige, ett från mellersta och ett från södra Sverige. Till­
sammans representerar de ca 20% av Sveriges skogsmark. För vart och ett har beräk­ningar genomförts med Hugin (Lundström m.fl., 1992) för att belysa konsekvenserna av
den föreslagna standarden. Vi har valt att inte redovisa vilka län det rör sig om, dels för
att undvika diskussioner om de valda länens representativitet, dels för att inte föregripa
resultat från planerade framtida konsekvensberäkningar, som förmodligen kommer att
genomföras med bättre precision än de föreliggande beräkningarna.
Den aktuella studien bör därför betraktas som en pilotstudie, ämnad att förmedla de
stora dragen av certifieringens effekter. Resultat redovisas i termer av framtida möjliga
uttagsnivåer vad gäller industri- och energived, samt skogstillståndets utveckling. I be­
räkningarna har antagits att alla markägare inom de aktuella länen kommer att bedriva
skogsbruk i enlighet med den föreslagna standarden.
studien fokuserar alltså på vilka följder certifieringen kan få för framtida virkesuttag.
Vi vill gärna poängtera att detta givetvis endast är ena sidan av myntet. En fullständig
studie, som vore avsevärt mer krävande, skulle även granska samhällets nytta till följd
av den utökade miljöhänsynen.

Authors/Creators:Lundström, Anders and Nilsson, Per and Ståhl, Göran
Title:Certifieringens konsekvenser för möjliga framtida uttag av industri och energived
Subtitle:en pilotstudie
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :1997
Number:23
Number of Pages:10
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K10 Forestry production
P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:forest management, certification, forest resources, roundwood, logging wastes, sweden, forecasting, nature conservation
Keywords:skogsförvaltning, skogens resurser, naturvård, Sverige
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-486
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-486
ID Code:8806
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:11 May 2012 14:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits