Home About Browse Search
Svenska


Trender i svensk skogsskötsel

en intervjuundersökning

Nilsson, Per and Söderberg, Ulf (1999). Trender i svensk skogsskötsel. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 57
[Report]

[img] PDF
513kB

Abstract

I rapporten redovisas resultatet av den intervjuundersökning som utförts inom
delprojekt l "Nuläge och trender i skogsbruket" i SKA 99. Resultatet av undersökningen
skall utgöra underlag för att göra en bedömning av förändringar av landets skogsskötsel
och miljöhänsyn på 5-l O års sikt. Resultaten ska sedan utgöra grunden för uppdatering av
Hugin-systemets skötselförutsättningar samt bilda underlag för scenarier och analyser
inom ramen för SKA 99.
Intervjuundersökningen har omfattat 16 personer som bedömts ha både insikter om och
möjligheter att påverka utvecklingen inom ovan nämnda områden. Personerna
representerar såväl små-, mellan- och storskogsbruk som miljöhänsyn och forskning.
Intervjuerna har i huvudsak genomförts som telefonintervjuer. De intervjuade personerna
har först fått ge sin spontana redogörelse för vad de tror kommer att bli de största
förändringarna inom de båda nämnda områdena. Därefter har en detaljerad utfrågning om
utvecklingen av olika företeelser i skogsskötsel och miljöhänsyn tagit vid.
Vid sammanställningen av intervjuerna har företrädarna för näringslivet grupperats i de
ägarkategorier som används i SKA 99; privata ägare och övriga ägare.
En sammanfattning av de spontana redogörelserna är att de största förändringarna i
skogsbruket redan har genomförts och de flesta förutser inga större förändringar varken i
skogsskötseln eller i miljöhänsynen under de närmaste 5-10 åren. En stor andel tror på en
ökad differentiering i skogsbruket. Här nämns både en generellt större spridning vad gäller
skötselmetoder och större skillnader i intensitet i olika typer av bestånd. Några förväntar
sig också en effektivisering inom skogsskötseln. Bland annat förväntas en utveckling av
markberedningsmetoder, metoder för att minska snytbaggeproblemet, fler
kombinationsmetoder och skötselmetoder för den mera naturvårdsimiktade skötseln.
Vad gäller miljöhänsynen håller sig övriga ägare i princip till FSC-standarden, medan
privata ägare inom skogsägarrörelsen har en egen certifieringsstandard. Merparten av de
intervjuade tror att ökad kunskap kommer att möjliggöra en effektivare naturvård än den
son bedrivs idag. Några representanter för södra Sverige trodde på en förändring i
miljöhänsynen i södra Sverige som innebär en större variation både i skogsskötsel och
miljöhänsyn. De påpekade också att en kraftig storm skulle kunna medföra att
skogsskötseln i södra Sverige förändrades radikalt.
De viktigaste förändringarna som framkom från detaljutfrågningen var att mera löv
lämnas både vid röjning och gallring. Både röjnings- och gallringsarealerna kommer att
öka relativt mycket. Låggallring kommer att minska och gallringskvoten kommer att närma
sig 1,0. Markberedning förväntas öka bland privata ägare i hela landet medan övriga ägare
bedömer att omfattningen blir ungefår densamma. De flesta tror på något tätare förband
efter röjning.
För övrigt bedömdes inte några större förändringar ske, förutom att en större variation
förutsågs vid flera åtgärder som t ex tid mellan föryngringsavverkning och skogsodling,
plantantal, förband efter röjning och ålder vid föryngringsavverkning

Authors/Creators:Nilsson, Per and Söderberg, Ulf
Title:Trender i svensk skogsskötsel
Subtitle:en intervjuundersökning
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :1999
Number:57
Number of Pages:21
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Additional Information:SKA 99 skogliga konsekvensanalyser
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K10 Forestry production
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:silviculture, trends, sweden
Keywords:silviculture
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-493
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-493
ID Code:8808
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:15 May 2012 14:26
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits