Home About Browse Search
Svenska


Funktioner för att skatta höjdtillväxten i ungskog

Nyström, Kenneth (2000). Funktioner för att skatta höjdtillväxten i ungskog. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 68
[Report]

[img] PDF
790kB

Abstract

Som ett led i den landsomfattande konsekvensanalysen SKA 99 har tillväxtrutinerna för
ungskog, ingående i Hugin-systernet, kompletterats med nya höjdtillväxtfunktioner för tall, gran
och björk.
Förutsättningarna för virkesproduktion förändras oavbrutet. Modeller som skall prognostisera
virkesproduktionen måste därför efter hand förnyas och nya faktorer beaktas.
I den nya skogspolitiken järnställs miljö-och produktionsrnålen, vilket innebär ett ökat behov
av att skatta den framtida beståndsutvecklingen givet olika typer av skötsel. En observerad effekt
av detta nya skogsbruk är att beståndsanläggning genom naturlig föryngring och skärmar i olika
former har ökat. Vidare har naturvårdshänsynen inom skogsbruket inneburit ett ökat sparande av
naturvårdsträd, ökad andel kantzoner samt ändrade röjningsinstruktioner. Detta leder
sammantaget till en ökad variation i samband med föryngringsavverkning avseende höjd-,
diameter-, ålders-och trädslagsfördelningar i bestånden.
I föreliggande arbetsrapport redovisas nya höjdtillväxtfunktioner för enskilda träd av tall, gran
och björk tillämpbara i höjdintervallet 2-8 meter baserade på material från Hugins ungskogs­
undersökning (Elfving 1982). Funktionerna utgör ett komplement och tillägg till tidigare
höjdutvecklingsfunktioner för ungskog i Hugin-systemet och har utarbetats i anslutning till den
landsomfattande konsekvensanalysen-SKA 99. De nya funktionernas viktigaste egenskaper är
att:
• konkurrenseffekter till följd av överståndare och kanteffekter beaktas.
• temperatursumma och variabler för de primära ståndortsfaktorerna används, i stället för
ståndortsindex, för att beskriva ståndortens bördighet.
Viktiga resultat från arbetet med de nya höjdtillväxtsambanden är bl. a. att:
• konkurrenseffekten av överståndare på den uppväxande ungskogen beskrivs väl av en variabel
för summa höjdkvadrat för överståndarna (Σh²) på provytan. Utförda produktionssimuleringar
resulterade i drygt 5% produktionsnedsättning i den nya skogen vid lämnande av lO överståndare per hektar utspridda över arealen,
• residualstudier och produktionssimuleringar indikerar att de nya höjdtillväxtfunktionerna ger
en något högre höjdtillväxt för tall och björk medan höjdtillväxten för gran skattas lika
järnfört med dagens höjdutvecklingsfunktioner i ungskog (Elfving 1982),
• i utförda avverkningsberäkningar för Västernorrlands-och Hallands län leder de nya
tillväxtfunktionerna till drygt en procentenhets högre "mertillväxt" under en 100-års period
jämfört med de hittills tillämpade ungskogsrutinerna.

Authors/Creators:Nyström, Kenneth
Title:Funktioner för att skatta höjdtillväxten i ungskog
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :2000
Number:68
Number of Pages:30
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Additional Information:SKA 99, skogliga konsekvensanalyser
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K10 Forestry production
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:pinus sylvestris, picea abies, betula, height, growth, yield forecasting, models, forest trees
Keywords:growth
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-500
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-500
ID Code:8810
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:18 May 2012 08:53
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits