Home About Browse Search
Svenska


Fritidsodlingens omfattning i Sverige.

Björkman, Lise-Lotte (2012). Fritidsodlingens omfattning i Sverige. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:8
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Det finns drygt 2,6 miljoner trädgårdar i Sverige, varav mer
än 1,9 miljoner tillhör villor och andra småhus, 675 000 tillhör
fritidshus och över 50 000 utgörs av kolonilotter. Den totala
trädgårdsytan uppskattas till 320 000 hektar varav hälften av
arealen kan antas ha bra förutsättningar för odling. Antalet
trädgårdar har ökat med omkring 130 000 och trädgårdsarealen
med 20 000 hektar de senaste tolv åren.
Av landets omkring 4,6 miljoner hushåll antas nära hälften eller
totalt omkring 5,5 miljoner människor bo i småhus med
tillgång till trädgård. Av alla barn under 16 år kan omkring
70 procent antas bo i en bostad med trädgård. I tätorterna utgör
fastigheter med småhus en tredjedel av tätorternas areal.
Knappt hälften eller 46 procent av landets befolkning har
tillgång till fritidshus. Sammantaget
beräknas 70 procent av befolkningen
– eller 6,6 miljoner invånare – ha möjlighet
att odla i anslutning till småhus,
fritidshus eller på kolonilott.
Trädgårdsskötsel är den vanligaste
fritidssysselsättningen utomhus e!er
promenader. Det är 71 procent eller
drygt fem miljoner av befolkningen i
åldern 16–84 år som ägnar sig åt trädgårdsarbete
någon gång under året.
Drygt 45 procent eller 3,2 miljoner invånare
ägnar sig åt trädgårdsarbete mer än tjugo gånger per
år och 19 procent eller knappt 1,4 miljoner invånare mer än
60 gånger per år. Tendensen över tid är att den totala andelen
av befolkningen som någon gång trädgårdsarbetar under året
håller sig på en jämn, hög nivå medan andelen som trädgårdsarbetar
oftare ökar något.
Trädgårdsarbete är vanligt förekommande inom alla sociala
grupper i Sverige. Att ofta trädgårdsarbeta ökar med åldern
fram till 74 år. Både män och kvinnor trädgårdsarbetar i ungefär
samma omfattning men fler kvinnor trädgårdsarbetar mer
än 60 gånger per år. Trädgårdsaktiviteten är högst i Hallands
län och lägst i storstadsregionerna.
Uttalat intresserade för trädgårdsarbetet är knappt 42 procent
eller tre miljoner av befolkningen i åldern 15–79 år. Knappt
hälften av kvinnorna och en tredjedel av männen är intresserade
av trädgård. En intressefördelning mellan könen som
även bekräftas av landets trädgårdsrådgivare. Mest intresserad
av trädgård är man i Kalmar och Gotlands län.
Efter andra världskriget har fritidsodlandet allt mer inriktats
mot blommor och prydnadsväxter, vilka idag tillsammans
med gräsmattor är de dominerande inslagen i våra trädgårdar.
Bland trädgårdsägarna är intresset för prydnadsväxter och
trädgårdsdesign stort. Viljan att odla nyttoväxter ökar, om än i
mindre omfattning, hos fler trädgårdsägare.
Enligt en undersökning av agronomstudenter vid Sveriges
lantbruksuniversitet odlas ätliga grödor i 88 procent av hushållen
i Sverige. Då är även odling på fönsterbräda och balkong
inräknad. Hela 73 procent odlar kryddgrönt. Vanliga enskilda
grödor är vinbär, rabarber och äpple som över 50 procent odlar
i någon utsträckning. Som färska produkter äter fritidsodlaren
mest av äpplen, potatis, tomat, plommon, sallat och rabarber.
Fritidsodlingen har potential att producera uppemot 700 000
ton ätliga grödor till ett värde av 30 miljarder kronor. Endast
omkring 20 procent av denna kapacitet
konsumeras och tas tillvara av fritidsodlarna.
De viktmässigt största grödorna är
äpple, vinbär och potatis. Konsumtionen
av egna produkter motsvarar ungefär 9
procent av den totala konsumtionen av
motsvarande produkter i landet, vilket är
något mindre än för 15 år sedan.
Fritidsodling av äpple, vinbär, krusbär,
hallon och rabarber är större än den yrkesmässiga
odlingen i landet. Det odlas
mycket potatis i våra trädgårdar men betydligt
mindre än i yrkesodlingen. Fritidsodlingen utgör en
betydande reservkapacitet för livsmedelsproduktion i en krissituation.
Enligt Statistiska centralbyråns nationalräkenskaper år
2010 skattas hushållens inköp av produkter för trädgården
till knappt 13 miljarder kr. Inom trädgårdsbranschen skattas
motsvarande omsättning till ungefär 14 miljarder kronor varav
1 miljard utgörs av plantskoleväxter. Efterfrågan på färdiga
produkter och stora plantor ökar på bekostnad av mindre. Försäljning
av frukt- och bärväxter ökar.
Både för enskilda fritidsodlare och för samhället har fritidsodlingen
en stor betydelse som inte låter sig mätas i pengar.
Hit hör bland annat fritidsodlingens stora rekreationsvärde
och betydelsen för folkhälsan i form av motion och konsumtion
av trädgårdsprodukter. Vidare kan nämnas trädgårdarnas
estetiska och miljömässiga betydelse, vilket kan vara allt från
uppväxtmiljö för barn till betydelsen för den biologiska mångfalden.
Odling är en pedagogisk resurs för ökad förståelse för
naturen och de ekologiska sambanden. Närproducerat kan ge
miljöfördelar samtidigt som intresset för trädgård är en bra
grund för social utveckling, vilket är viktigt i många av de nya
stadsodlingsprojekten i våra större städer.
Sammanfattning
Trädgårdsarbete är
den vanligaste
fritidssysselsättningen
utomhus
efter promenade.

Authors/Creators:Björkman, Lise-Lotte
Title:Fritidsodlingens omfattning i Sverige.
Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :2012
Number:2012:8
Number of Pages:51
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Agricultural Sciences for Global Development > Scale issues in relation to food security and poverty alleviation
SLU - Agricultural Sciences for Global Development > Urban and peri-urban farming
ISBN for printed version:978-91-87117-07-7
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F01 Crop husbandry
Subjects:Obsolete subject words > NATURAL SCIENCES
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Horticulture
Keywords:Home gardening, Urban and peri urban farming
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-535
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-535
Alternative URL:http://www.for.se/
ID Code:8905
Faculty:LTJ - Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Department:(LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology
External funders:Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry
Deposited By: Professor Birgitta Rämert
Deposited On:28 May 2012 10:34
Metadata Last Modified:01 Jun 2015 06:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits