Home About Browse Search
Svenska


Dubbelspolade urinsorterande toaletter

driftserfarenheter och problemuppföljning

Burström, Anna and Jönsson, Håkan (1998). Dubbelspolade urinsorterande toaletter. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 229
[Report]

[img] PDF
331kB

Abstract

Urinsortering är en kompletterande funktion till avloppssystemen som en del anser är det bästa sättet att sluta kretsloppet mellan stad och land. För att få en uppfattning om systemets funktion gjordes en enkätundersökning samt inspektion av urinledningssystemet från toalett till tank. Enkäten omfattade tre områden med DS-toaletten från WM- Ekologen AB och två med toaletten Dubbletten från BB Innovation & Co AB. I enkäten frågades om de boende upplevde besvär med lukt, rengöringen, utformningen av toaletten och spolfunktionen samt hur toalettpapper efter urinering hanterades. Andra frågor på enkäten berörde de boendes inställning till urinsorterande toaletter samt deras tro på systemets framtid. Enkäten syftade bland annat till att utreda om det förekom att vattenlåset i toalettens urindel satte igen, vad dessa igensättningar i så fall bestod av samt hur svåra de var att avlägsna.

Enkätsvaren visade att toaletterna luktade aningen mer än konventionella toaletter. Ett fåtal personer hade haft stora problem med lukt men detta hade blivit åtgärd. Odören hade många gånger uppstått p.g.a. felaktig installation och när denna rättats till hade även luktproblemen försvunnit. Några personer ansåg dock fortfarande att de urinsorterande toaletterna luktade lite mer än konventionella. Problemet var dock litet.

På en skala från ett till sex ombads de tillfrågade ange sin tilltro till systemets framtida utbredning. Ett betydde att systemet inte har någon framtid alls och sex betydde att urinsortering kommer att vara vanlig i framtiden. Medeltalet för alla områdena låg mellan 4,1 till 4,6. De boende var också överlag positiva till att ha urinsorterande toaletter i sina bostäder, medel låg över 5,4 i alla områden utom i ett, Palsternackan, där det var 4,9.

Enligt inkomna svar var rengöringen av toaletterna, jämfört med en konventionell toalett, mer arbetskrävande för en av toaletterna, medan den andra var något lättare att rengöra. Problemet är att fekalier ofta fastnar på porslinet. Den funktion som spolar rent urinskålen på toaletterna, urinspolningen, fungerar inte tillfredsställande på någon av modellerna. Detta problem bedöms inte vara speciellt svårt att åtgärda men det kräver produktutveckling.

I enkäten frågades efter hur länge toaletten varit i bruk samt hur många gånger familjen/personen hade haft stopp i vattenlåset. Det visades sig att efter 4 000 beräknade användningar var det bara tre, av 96, hushåll som inte haft stopp eller dåligt flöde i vattenlåset. De flesta, 77 % av de undersökta stoppen, orsakades av hår eller strån från borstar. Dessa stopp var lätta att åtgärda. Det fanns dock några stopp som var mycket svåra att avlägsna. Dessa stopp orsakades av utfällningar vilka bildade hårda avlagringar i urinledningens vattenlås. Avlagringarna innehöll höga halter fosfor, kalcium, magnesium och, i de fall urinledningen var av koppar, även koppar.

I två områden undersöktes urinledningssystemet från vattenlås till uppsamlingstank. Där ledningen hade bra fall, ca 1 cm per meter, och en diameter på 110 mm, fanns ytterst lite slam och inga tecken på framtida problem. I ledningar av mindre dimension (50 mm) och/eller med sämre fall hade mycket slam samlats. Där ledningarna hade bakfall samlades också mycket slam. Slammet gick dock lätt att spola bort med vatten. Funktionen hos horisontella ledningar med diametrar mellan 50 och 110 mm och korrekt fall (1 cm per meter) har tyvärr inte kunnat studeras.

Authors/Creators:Burström, Anna and Jönsson, Håkan
Title:Dubbelspolade urinsorterande toaletter
Subtitle:driftserfarenheter och problemuppföljning
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Urine separation is a complementary function to the sewage system. Some people believe that it is the best way to close the cycle of nutrients between urban and rural areas. In order to study the experiences of the users of urine separating sewage systems an inquiry was made among such users in five different housing districts. Three districts were equipped with the DS-toilet from WM-Ekologen AB. The other two districts were equipped with the toilet Dubbletten from BB-Innovation & Co AB. In the inquiry the users were asked about odour, cleaning, design of the toilets and how they handled toilet paper after urination. Other questions treated the users opinion of urine separation toilets and the future of the system. A purpose of the inquiry was to find out how often the urine pipe got blocked, what the blockages consisted of and how hard they were to clear.

The inquiry showed that urine separation toilets smelled just a little more then conventional ones. Some families had initially had large odour problems. This was often a result of faulty installation and when the installation was fixed, the odour had disappeared. However, a few families still found that the urine separating toilets smelled somewhat more than conventional ones. The difference was small and thus odour was not a large problem.

Of the two studied urine separating toilets, one required more cleaning and one less than a conventional toilet. One problem was that faeces frequently got stuck onto the porcelain. The flushing of the urine bowl of the toilet did not function well on either of the toilets. This should not be difficult to improve, but product development is required.

The users were asked to grade their confidence in a future expansion of urine separating sewage systems using grades from one to six. Grade one meant that the system did not have a future and grade six meant that it would become widespread. The average grades of the users in the different districts were between 4,1 an 4,6. The majority was also positive to having urine separating toilets in their homes, average grades were above 5,4 in all districts except one, Palsternackan, where the average was 4,9.

The most serious problem with the urine separating toilets was the frequent blockages of the urine pipe on the toilet itself. Most of the blockages, 77 % of the ones studied, originated from hair or straws from toilet brushes. These blockages were easy to clear. However, there were also a few blockages that were impossible to clear with our equipment. These blockages consisted of a hard precipitation containing large proportions of phosphorus, calcium, magnesium and, where the urine pipe was of copper, also copper. The inquiry showed that after 4 000 estimated toilet usages only three households, out of 96, had not had any blockage of the urine pipe.

In two districts the pipes of the urine sewage system were further investigated. Where the pipe had a diameter on 110 mm and a slope of 1 cm per meter, there was almost no sludge in the pipes and no sign of any future blockage problem. Pipes with a diameter of 50 mm and pipes with less slope than 1 % contained much sludge. The sludge was easy to flush away with water. We regret that it was not possible to make any observation of pipes with diameters between 50 and 110 mm having a 1 % slope.

Series Name/Journal:Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik
Year of publishing :1998
Number:229
Number of Pages:38
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för lantbruksteknik, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:0283-0086
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:Q Food science > Q70 Processing of agricultural wastes
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 2 Engineering and Technology > 208 Environmental Biotechnology > Water Treatment
Agrovoc terms:household wastes, organic wastes, waste utilization, waste water, urine, wastewater treatement, wastewater irrigation, natural resources, resource management, Sweden
Keywords:Urinseparation, Avlopp, Källsortering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-556
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-556
ID Code:8930
Department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Deposited By: Adm Marianne Lövgren
Deposited On:05 Jun 2012 13:01
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits