Home About Browse Search
Svenska


Vegetationsstyrning för ökad trygghet

Gunnarsson, Allan and Jansson, Märit and Fors, Hanna and Kristensson, Eva (2012). Vegetationsstyrning för ökad trygghet. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:13
[Report]

[img] PDF
6MB

Abstract

Otrygghet i parker och bostadsområden är ett stort samhällsproblem som begränsar människors möjligheter att röra sig i sin närmiljö och leva ett rikt och hälsosamt liv. Många av dagens så kallade naturlika planteringar har anlagts utan en tanke på trygghet och utebliven skötsel har skapat en tät och snårig karaktär. I den här rapporten föreslås hur vegetationsstyrande insatser kan ge ökad trygghet utan att stora skötselproblem skapas. Vinsterna med en bevarad vegetation är många, bland annat för lek och samvaro, rekreation, vindskydd, luftrening och biologisk mångfald.

Ofta varierar upplevd otrygghet mellan individer samt mellan sociala grupper, åldrar och kön. Men forskning har lyft fram egenskaper hos vegetationen som många ser som trygghetsfrämjande. Det handlar om hur vegetationen är utformad i förhållande till utemiljön i stort, möjligheter att överblicka och kontrollera miljön, vegetationens täthet och genomsiktlighet samt karaktär och skötselnivå.

Genom två studier genomförda i Lund 2009-2011 undersöktes boendes trygghetsupplevelser längs två gång- och cykelstråk före och efter trygghetsfrämjande vegetationsstyrning. Resultaten visade att insatserna var uppskattade. Avståndet till vegetationen, vad som fanns på olika sidor samt vegetationens samspel med belysning var viktigt för tryggheten, liksom att ha översikt, att se in i vegetationen och ett välskött intryck. Många av de önskade egenskaperna hos vegetationen uppnåddes genom röjningar av buskskiktet.

Vid trygghetsfrämjande vegetationsstyrning bör man först välja ut ett lämpligt stråk eller plats, där resultatet har förutsättning att bli positivt för tryggheten och samtidigt hållbart ur ett skötselperspektiv. Därefter väljs en lämplig röjningsmodell där öppenhet nås samtidigt som uppslag av rot- och stubbskott samt fröplantor dämpas av sparad vegetation. I ett tredje steg väljs träd och buskar som ska sparas ut med tanke på långsiktighet, innan slutligen röjningen genomförs.

Föreslagna röjningsmodeller handlar om att vidga trånga passager, glesa ut täta partier, underröjning på en eller två sidor i olika stor omfattning samt för att framhäva belysning. Grundprincipen för att få hållbara resultat utan alltför stora skötselbehov är att spara skuggande träd- och buskarter som bildar ett stabiliserande tak. Det är viktigt att ta hänsyn till vilka ljus- och skuggegenskaper olika arter har vid röjningen. I vissa fall kan det vara relevant att fräsa bort stubbar, särskilt från arter som skjuter mycket stubbskott. Uppslag av vegetation kan också hindras genom att etablera marktäckande växter.

Authors/Creators:Gunnarsson, Allan and Jansson, Märit and Fors, Hanna and Kristensson, Eva
Title:Vegetationsstyrning för ökad trygghet
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

Parks and residential areas being perceived as unsafe is a major social problem limiting people’s mobility and opportunities for a full and healthy life. Many of today's naturalistic woodlands have been created without considering safety, and lack of maintenance has created a dense and scrubby character. This report describes how vegetation development can improve safety perceptions without too high maintenance. The benefits of preserving vegetation are numerous, including play and socialisation, recreation, shelter, air purification and biodiversity.

Perceived safety often varies between individuals and social groups, ages and genders. However, research has shown that there are some vegetation characteristics that most people perceive as safety-promoting. These include planting design in relation to the outdoor environment as a whole, the possibilities for overview and control, vegetation density and visual penetration, and vegetation appearance and maintenance.

In two studies conducted in Lund in 2009-2011, residents’ perceptions of safety along two walking and cycling paths were studied before and after safety-promoting vegetation development. The results showed that the efforts were appreciated. Distance to the vegetation, the type of vegetation on each side of the path and interactions between vegetation and lighting proved to be important for safety, as was ability to see into the vegetation and a well-maintained appearance. Many of the desirable properties of the vegetation were achieved by clearing away parts of the shrub layer.

Vegetation development to improve perceived safety should start by selecting an appropriate route or location where the results can be good for safety and the work sustainable from a maintenance perspective. An appropriate clearing model should then be selected, in which shrub layers are reduced while the spread of root and stump shoots and seedlings is dampened by shading vegetation. In a third step trees and shrubs to be saved should be selected before clearing is carried out.

The proposed clearing models involve widening narrow passages, thinning out dense areas, clearing one or two path sides and allowing light in. The essential factor in achieving a sustainable outcome without the need for excessive maintenance work is to save shade trees and shrubs that form a stabilising roof. It is important to consider the various light and shade properties of different species in clearance work. In some cases it may be relevant to remove stumps, particularly those of species that regenerate dense shoots. Shoot regrowth can also be prevented by ground cover plantings.

Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :3 September 2012
Number:2012:13
Number of Pages:34
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Område Landskapsutveckling, Sveriges lantbruksuniversitet, Område Landskapsarkitektur, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-87117-12-1
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Landscape Architecture
Keywords:Vegetationsstyrning, Upplevd trygghet, Naturlika planteringar, Skötsel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-601
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-601
ID Code:9014
Department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Deposited By: Mrs Hanna Fors
Deposited On:03 Sep 2012 12:54
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits