Home About Browse Search
Svenska


Förbättring av hantering av bekämpningsmedel i växthus

Löfkvist, Klara and Svensson, Sven Axel (2012). Förbättring av hantering av bekämpningsmedel i växthus. Alnarp, Sweden: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:20
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Användningen av bekämpningsmedel i växthus har tidigare, åtminstone formellt, betraktats som om det skedde i ett slutet system, isolerat från omgivande mark, luft och vatten. Under senare år har dock flera mätningar av bekämpningsmedelsrester genomförts i vattendrag nedströms växthus. Resultaten gjorde det troligt att växthus bidrar till föroreningar av mark och vatten. Det har inte klarlagts om den dominerande orsaken är punktkällor eller diffusa källor.
Detta projekt inriktas på punktkällor, som har samband med hantering av bekämpningsmedel (dvs alla hanteringsmoment utom själva sprutningen). I ett tidigare projekt identifierades punktkällor med riskabel hantering i ett antal verkliga situationer. Skillnader påvisades mellan företag, storlek, produktionstyp, ålder av lokaler, etc. Det framkom riskabla situationer med potential till förbättringar, men också många goda exempel och rimliga lösningar.
Syftet med det nu rapporterade projektet (Säkrare hantering av bekämpningsmedel i växthus, del II) har varit att omvandla de identifierade bristerna till praktiskt genomförbara förbättringar, för att minska risken för olyckor och minimera konsekvenserna för eventuellt läckage av bekämpningsmedel i växthus.
Olika situationer och problem har analyserats och generaliserats. Diskussioner och intervjuer med växthusodlare har genomförts för att finna flera goda exempel.
Studien har omfattat följande förbättringsförslag för hanteringen av bekämpningsmedel:
• Påfyllnadsstation: En station för fyllning/blandning/rengöring utvecklades som en fullskalemodell. Den testades av odlare och rådgivare, som föreslog ytterligare förbättringar. En viktig del av utformningen var att underlätta hanteringsarbetet och på detta sätt minska frestelsen att hantera bekämpningsmedel på olämpliga platser. I detta förbättringsförslag
har goda exempel från odlare identifierats och modifierats.
• Mobil påfyllnadsplats: För större anläggningar med samma kultur, där flera spruttankar fylls under en behandlingsomgång, föreslogs ett tillbehör till växthussprutan för att förebygga, alternativt samla upp oavsiktliga utsläpp.
• Central placering av påfyllnadsplatsen: Påfyllnadsplatsen (inklusive lagring av bekämpningsmedel) föreslogs bli placerad centralt i växthusanläggningen, för att minska riskabla transporter.
• Förbättrad sprutdesign: Diskussioner skedde med spruttillverkare för att införa ett skyddande skal för elektriska motorer, etc, så att växthussprutan kan rengöras på ett säkert sätt.
• Undvikande av brunnar: Slutligen rekommenderar vi starkt att sprutoperatörer undviker all uppmätning och blandning i närheten av vaskar och golvbrunnar, anslutna till diken eller avlopp.

Authors/Creators:Löfkvist, Klara and Svensson, Sven Axel
Title:Förbättring av hantering av bekämpningsmedel i växthus
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

The use of pesticides in greenhouses has often been regarded, formally at least, as if the greenhouse was a closed system, isolated from surrounding soil, air, and water. Recently, several studies of pesticide residues in waterways downstream from greenhouses have been conducted. The results made it probable that greenhouses also contribute to soil and water pollution. It is still not known whether the dominant starting point of greenhouse pollution is from point or diffuse sources. This project concentrates on point sources, related to handling
of pesticides (including all operations, except spraying). Risky point sources were identified from a number of real life situations that were investigated and reported in a previous project.
That study revealed differences between companies, size, production type, age of premises, etc. It showed risky situations with a potential for improvements, as well as good examples and plausible solutions.
The objective of this project was to transform identified shortcomings into improvements; to reduce the risk of accidents and minimise the consequences, if possible, when applied in growers‟ situations.
The spectrum of situations and problems were analysed and generalised. Further grower discussions and interviews were carried out, with a specific aim to find good examples from
practice.
The study has comprised the following improvements in pesticide handling:
* Filling station: A filling/mixing/cleaning station was developed as a „mock-up‟ and tested by growers and advisers who suggested further improvements. An important part of the design was to facilitate the handling work and, in this way, reduce the temptation to handle pesticides at inexpedient places. Examples from growers were identified and modified.
* Central position of filling station: Better placement of the filling station (including the pesticide storage) in the greenhouse plan was suggested, based on real greenhouse operations, to avoid risky transports.
* Mobile filling station: For larger or uniform crop operations, where several spray tanks were filled during one spray application, we suggest sprayer accessories to prevent and/or collect accidental spills.
* Improved sprayer design: Discussions with sprayer manufacturers to incorporate a protective cover of electrical engines, designed to make the sprayer safe to clean.
* Avoiding floor drains: We strongly advise that users avoid all measuring and mixing operations close to sinks and floor drains that are connected to ditches or sewage systems.

Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :2012
Number:2012:20
Number of Pages:17
Place of Publication:Alnarp, Sweden
Publisher:Dept. of Agrosystems, Swedish University of Agricultural Sciences
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Non-Toxic Environment
ISBN for printed version:978-91-87117-19-0
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:N Machinery and buildings > N01 Agricultural engineering
Subjects:Obsolete subject words > TECHNOLOGY
Obsolete subject words > TECHNOLOGY > Other technology
Obsolete subject words > TECHNOLOGY > Other technology > Environmental engineering
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Area technology > Agricultural engineering
Keywords:pesticide leaching, point sources, greenhouse
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-613
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-613
ID Code:9035
Department:(LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231)
External funders:Stiftelsen Lantbruksforskning
Deposited By: Sven Axel Svensson
Deposited On:11 Sep 2012 08:37
Metadata Last Modified:22 Mar 2015 15:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits