Home About Browse Search
Svenska


Torrhaltsbestämning av spånprov uttagna med motorsåg

Nylinder, Mats and Fryk, Hans (2012). Torrhaltsbestämning av spånprov uttagna med motorsåg. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Research results (Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Products) ; 10
[Factsheet]

[img] PDF
579kB

Abstract

Intresset för att fastställa torrhalten i virke har ökat i och med att användning av virke till förbränning vuxit. Torr-halten är en grundläggande parameter för att fastställa energimängden och kvantiteten vid vägning. Under de senaste 20-30 åren har en rad metoder för uttag av torr-haltsprov provats såväl i Sverige som utomlands. De flestaav dessa bygger på olika tekniska utformningar av provtagningsutrustning för att få representativa prov. Variationen i torrhalt inom stamved och mellan stockar talar för att man inte bör inrikta utveckling mot att söka utveckla metoder som har så god noggrannhet och pre-cision för ett enskilt prov utan finnaen metod som är robust för en trave som helhet. En sådan metod kan vara att göra en enkel provsamlingsfickaför en standardmo-torsåg och ta ett antal ”snitt” i en trave för att få spån från så många stockar som möjligt i traven. Syftet med denna studie är att för en sådan lösning få en uppfattning om vilka avvikelser som föreligger mellan torrhalten i spån från en motorsåg och intilliggande ved.För att klarlägga detta uppsamlades spån från ett helt sågsnitt intill en trissa och ett halvt snitt på andra si-dan trissan innan denna sågades fram. Det halva snittets djup i stocken bestämdes genom en visuell bedömning av halva stockdiametern. Spånet från sågen uppsamla-des i en spånfickakopplad till motorsågen som byggdes för denna studie.För att minimera eventuell risk för uttorkning av speci-ellt spån, men även av trissorna, vägdes proven i direkt anslutning till provtagningen i skogen. För att belysa vedens betydelse för provtagningen togs prov av olika trädslag, virke av olika dimensioner, ofruset och fru-set virke samt lagrat virke. Detta projekt genomfördes inom ramen för FoU-programmet ”Effektivare skogs-bränslesystem” som drivs av Skogforsk.Resultatet av studien visar att ingen signifikantskill-nad kunde påvisas mellan torrhalten i spån från halva snitt, hela snitt eller i mellanliggande trissa. Endast för färsk ek och lagrad klen ek gav de tre metoderna olika torrhalt. För dessa ekprov uppmättes högre torrhalt i spånet än i trissorna. Det avvikande resultatet för ek är litet vad gäller uppmätta medelvärden och avvikel-serna är inte de samma mellan metoderna för de olika försöksleden. Ytterligare studier bör därför genomföras för tyngre trädslag likt ek.Sammanfattningsvis talar resultatet i denna studie för att en konventionell motorsåg men spånsmalare kan användas som redskap för att insamla prov i rundved för torrhaltsbestämning.

Authors/Creators:Nylinder, Mats and Fryk, Hans
Title:Torrhaltsbestämning av spånprov uttagna med motorsåg
Series Name/Journal:Research results (Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Products)
Year of publishing :21 May 2012
Number:10
Number of Pages:6
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för skogens produkter, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1654-9759
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Wood Science
Agrovoc terms:fuelwood, dry matter content
Keywords:Bränsleved, Provtagning, Torrhalt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-631
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-631
ID Code:9097
Department:(S) > Dept. of Forest Products (until 180101)
Deposited By: Hans Fryk
Deposited On:28 Sep 2012 07:43
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits