Home About Browse Search
Svenska


Mikronäringsämnen i svensk spannmål

halter, mängder och flöden för höstvete, vårkorn och havre

Hamnér, Karin and Kirchmann, Holger and Eriksson, Jan (2012). Mikronäringsämnen i svensk spannmål. Uppsala, Sverige: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 9
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Grödor är i behov av ett antal mikronäringsämnen för att fullborda sin livscykel och för att optimal skörd ska kunna uppnås. Denna rapport syftar till att ge en samlad bild vad gäller svensk spannmål och mikronäringsämnen. Halter och mängder av mikronäringsämnen i spannmålskärnor redovisas för höstvete, vårkorn och havre. Siffrorna bygger på data från det svenska miljöövervakningsprogrammet Mark- och grödoinventeringen. De uppmätta halterna har jämförts med kritiska koncentrationer för brist och toxicitet i växten. Det kan konstateras att halterna i svensk spannmål oftast ligger långt ifrån skadligt höga nivåer för växten. Lokalt kan det dock finnas höga halter av vissa ämnen som framkommer i detta rikstäckande material. Höga halter av molybden kan också orsaka problem med molybdenförgiftning när spannmålen används som foder åt framförallt nötkreatur och får. När det gäller risk för brist på mikronäringsämnen är det främst av koppar och mangan som halterna understiger de kritiska värdena i ett flertal prover. Även låga nickelhalter i svensk spannmål bör uppmärksammas eftersom detta kan orsaka försämrad grobarhet. Var de kritiska värdena för brist ligger för de olika ämnena och för olika spannmålsgrödor behöver utredas ytterligare för att kunna avgöra hur stora problemen med låga halter i svensk spannmål är.
I sammanställningen finns även flödes- och balansberäkningar vid olika gödslingsstrategier. Dessa redovisningar ger information om till- och frånflödena av mikronäringsämnen från ett fält. Balanserna möjliggör också en jämförelse mellan fält med olika typer av gödsling och vilka konsekvenser detta får i ett längre perspektiv. På en växtodlingsgård utan tillförsel av organiska gödselmedel är balansen negativ, men utarmningen av marken går mycket långsamt. På fält som får kontinuerlig tillförsel av avloppsslam eller stallgödsel sker istället en anrikning av mikronäringsämnen i marken. I jämförelse med de mängder som finns i markens förråd är tillförseln dock väldigt liten och betydelsen för växtens försörjning beror i hög grad på hur lättillgängliga de olika ämnen i de organiska gödselmedlen är, något som är oklart i dagsläget.

Authors/Creators:Hamnér, Karin and Kirchmann, Holger and Eriksson, Jan
Title:Mikronäringsämnen i svensk spannmål
Subtitle:halter, mängder och flöden för höstvete, vårkorn och havre
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Crops need several micronutrients to be able to complete their lifecycle and to produce high yields. This report aims to give an overview of micronutrients in Swedish cereals. Concentrations and amounts in cereal grains are presented for winter wheat, spring barley and oats. Figures are based on data from the Swedish environmental monitoring program on arable soils. Reported concentrations were compared with critical concentrations for deficiency and toxicity levels for cereals. One can conclude that concentrations in Swedish cereals are far from being in the range of toxic levels concerning the crop. However, Mo concentrations in some of the samples are high enough to cause molybdenosis in ruminants, often in combination with low Cu-concentrations. Otherwise, low concentrations of micronutrients are more common in Swedish cereals. A relatively large portion of the samples have copper or manganese concentrations that could cause deficiency and yield losses. Also concentrations of nickel are low and should be paid attention since low levels could cause a decrease in germination capacity. Deficiency limits for micronutrients in cereal crops have to be further investigated in order to determine the extent of possible micronutrient problems in Swedish cereals.

The report includes flows and balance calculations for micronutrients in winter wheat cropped with different fertilization strategies. The role of different sources for the in- and output of micronutrients was shown and long-term consequences of different fertilization strategies were outlined. Farms without any input of organic fertilizers have negative balances for all micronutrients, but rates of depletion in terms of total amounts in soil are slow. In contrast, fields that are fertilized with sewage sludge or farmyard manures are slowly enriched with micronutrients. Changes in the plant availability of micronutrients are a key issue for the understanding of trends in crops. Also the plant availability of micronutrients added with organic fertilizers is an issue that requires further investigation.

Series Name/Journal:Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö)
Year of publishing :September 2012
Number:9
Number of Pages:32
Place of Publication:Uppsala, Sverige
Publisher:Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-576-9093-7
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F01 Crop husbandry
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
Keywords:Mikronäringsämnen, spannmål, brist, halter, mängder, flöden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-633
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-633
ID Code:9098
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
Deposited By: Anna Nyberg
Deposited On:28 Sep 2012 11:01
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits