Home About Browse Search
Svenska


Utveckling av metodik för Flygbildstolkning inom NILS Landskapsrutor (5x5 km)

Marklund, Liselott and Allard, Anna and Egberth, Mikael and Holmgren, Johan and Högström, Mats and Nilsson, Björn and Olsson, Håkan and Skånes, Helle and Walter, Fredrik and Sundquist, Sture (2007). Utveckling av metodik för Flygbildstolkning inom NILS Landskapsrutor (5x5 km). Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 173
[Report]

[img] PDF
11MB

Abstract

Miljöövervakningsprogrammet Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS)
bygger på en kombination av fältinventering och flygbildstolkning och ger ett dataunderlag
för att skatta tillstånd och förändringar i det svenska landskapets alla naturtyper. För att
utföra landskapsanalyser krävs data från ett större område än den centrala kilometerruta (1
km2) som utgör basen inom NILS. Den omgivande landskapsrutan (25 km2) är där ett viktigt
komplement för att kunna beskriva den rumsliga fördelningen av olika typer av
landskapselement, och landskapets fragmenteringsgrad, med mera.
Projektet har syftat till att ta fram ett beslutsunderlag som ska ligga till grund för beslut om
hur flygbildstolkningen av landskapsrutan ska utföras.
Utgångspunkten i projektet har varit att ta hänsyn till så många användarbehov som möjligt
vid förslaget på tolkningsmetodik. Undersökningen av användarbehov har till stor del
baserats på den informationsanalys (Esseen et al. 2004) som legat till grund för designen av
NILS. Genomgången visar att de största användarbehoven är att kunna följa landskapets
sammansättning och struktur. För att detta ska vara möjligt krävs uppgifter om storlek, form
och rumslig fördelning av en mängd marktäcketyper och markanvändning. Användarnas
behov av detaljeringsgrad varierar och inom urban miljö och inom odlingslandskapet är
kraven på detaljeringsnivå är högre jämfört med skogsmark och våtmarker, där en högre
generaliseringsgrad kan tolereras.
Metodtester och en genomgång av nya tekniker och metoder för datafångst och tolkning har
genomförts med utgångspunkt från de användarbehov som påtalats i informationsanalysen
(Esseen et al. 2004). Ett förslag på möjlig klassificering har framarbetats för att visa på den
detaljeringsgrad som krävs vid tolkningen för att skapa vissa typer av markslagsklasser.
Förslaget baseras i första hand på användarbehoven varför vissa avvikelser från ett vanligt
hierarkiskt klassificeringssystem förekommer.
De metoder som testat har varit manuell flygbildstolkning med stöd av befintliga GIS-data
och tolkning med stöd av segmenteringsprocesser. Metodtesterna har utmynnat i förslag på
tolkningskoncept för landskapsrutan indelat på 3 scenarier.
I scenario 1 redovisas en manuell lösning som bygger på en kombination av manuell
flygbildstolkning och nyttjande av befintliga eller kommande GIS-data.
I scenario 2 redovisas en kombination av manuella och semiautomatiska metoder som
bygger på manuell flygbildstolkning, nyttjade av befintliga GIS-data som kNN-Sverige och
segmentering, där segmenteringen utnyttjas för polygonavgränsning, framförallt i skog.
I scenario 3 redovisas ett framtidsscenario där det är möjligt att kombinera data från
flygbilder och laserskanning med segmenteringsprocesser, semiautomatisk klassning av
segment och manuell flygbildstolkning kontroll och tolkning.
Slutsatsen är att scenario 1 är den mest kostsamma lösningen och scenarion 3 är inte möjligt
att genomföra inom den närmaste framtiden varför scenario 2 bedöms vara det alternativ
som har högst potential att vara kostnadseffektivt. Slutsatsen blir att förslaget i scenario 2
behöver avgränsas ytterligare och att det krävs utförliga metodtester för att kunna bedöma
den totala kostnadsbilden för förslaget.

Authors/Creators:Marklund, Liselott and Allard, Anna and Egberth, Mikael and Holmgren, Johan and Högström, Mats and Nilsson, Björn and Olsson, Håkan and Skånes, Helle and Walter, Fredrik and Sundquist, Sture
Title:Utveckling av metodik för Flygbildstolkning inom NILS Landskapsrutor (5x5 km)
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :2007
Number:173
Number of Pages:90
Place of Publication:Umeå
Publisher:Instutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K01 Forestry - General aspects
U Auxiliary disciplines > U40 Surveying methods
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 2 Engineering and Technology > 207 Environmental Engineering > Remote Sensing
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Soil Science
Agrovoc terms:imagery, aerial surveying, methods, remote sensing
Keywords:Metodik för Flygbildstolkning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-656
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-656
ID Code:9139
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:22 Oct 2012 08:57
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits