Home About Browse Search
Svenska


Skadehändelser bland självverksamma privata skogsägare

skaderegisteranalyser

Lindroos, Ola and Burström, Lage (2007). Skadehändelser bland självverksamma privata skogsägare. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 183
[Report]

[img] PDF
285kB

Abstract

Hälften av Sveriges skogsmarksareal ägs av drygt 350 000 privatpersoner, så kallade
privata skogsägare. Minst två tredjedelar av de privata skogsägarna utför själva praktiskt
arbete på den egna skogsfastigheten. Denna självverksamhet står årligen för 14 miljoner
arbetstimmar, vilket motsvarar drygt hälften av den totala arbetstiden inom svenskt
skogsbruk. Tillgängliga uppgifter antyder att självverksamma i skogen har en högre
förekomst av arbetsolyckor jämfört med andra förvärvsarbetande. Med undantag för
dödsfall sker dock ingen systematisk insamlingen av uppgifter om arbetsolyckor relaterade
till självverksamt skogsarbete och kunskapen om denna sorts olyckor är därför låg. Mot
denna bakgrund har syftet med föreliggande studie varit att öka kunskapen om inträffade
skadehändelser vid självverksamt skogsarbete genom att utnyttja olika allmänt tillgängliga
register.

För sexårsperioden 1 januari 1996 – 31 december 2001 inhämtades uppgifter om inträffade
skadehändelser vid självverksamt skogsarbete från Arbetsmiljöverkets informationssystem
ISA, AFA Försäkrings skadedatabas samt skaderegistret vid Norrlands universitetssjukhus
i Umeå (NUS). Vid jämförelserna återfanns det som förväntat stora inbördes skillnader
mellan registrena med avseende på de skadetyper och antal. Dessutom tydliggjordes både
effekterna av svårigheten att definiera gruppen som utför självverksamt skogsarbete samt
att arbetet till stor del inte utförs som förvärvsarbete. Beroende på vilken
grupperingsdefinition, vilket register och vilken allvarlighetsgrad på skadorna som används
varierar följaktligen skattningar av det totala skadeantalet kraftigt. Ett antal olika
skattningar gjordes i studien, med en variationsbredd från 85 till mer än 2 550 olyckor per
år totalt i landet.

Trots de många olikheterna som fanns mellan de tre registren så förmedlade de en relativt
likvärdig bild av skadehändelserna. Det självverksamma skogsarbetet var drabbat av
allvarliga olyckor och dödsfallen utgjorde 7% av samtliga dödsfall i ISA-registret.
Trädfällning var en av de mest skadedrabbade arbetsaktiviteterna, där det var det fallande
trädet och därmer osäker trädfällning snarare än motorsågen i sig som verkade orsakade
olyckorna. Förbättrad trädfällningskompetens ses därför som en viktig faktor i strävandet
efter att minska antalet olyckor i självverksamt skogsarbete. Dessutom åskådliggjordes
vedarbete, dvs att kapa och klyva ved, som en vanlig men hittills ganska okänd
skadehändelse.

En systematisk och fortlöpande uppföljning av skador är en av grundförutsättingarna för att
möjliggöra en meningsfull utvärdering av preventionsinsatser. De studerade registren
tillför viktig information, men kan inte anses ge en komplett och heltäckande bild av
skadorna i självverksamt skogsarbete. Skogsstyrelsens årliga intervjuundersökning till det
privata skogsbruket rekommeras i stället som lämplig och kostnadseffektiv datakälla. Att
kombinera insamling av uppgifter om arbetsinsats och skadefall skulle dessutom tillföra
den i dagsläget saknade informationen om exponeringen som behövs för att kunna göra
välgrundade bedömningar av skadeförekomsten (incidensen).

Authors/Creators:Lindroos, Ola and Burström, Lage
Title:Skadehändelser bland självverksamma privata skogsägare
Subtitle:skaderegisteranalyser
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Half of the Swedish forest is owned by private persons, so called private forest owners. At
least two thirds of the private forest owners conduct work them-selves on their forest
holding. This kind of self-employment sums up to 14 million work hours annually, which
corresponds to half of the work time conducted in Swedish forestry. Available data
indicates that accidents are common in self-employed forestry, but except for lethal
accidents there is no systematic monitoring of this kind of accidents. There is consequently
a lack of knowledge about accidents related to self-employed forestry. The objective of this
study was therefore to increase the knowledge about occurred accident events related to
self-employed forestry through the analysis of data in available registers.

Accident event data was gathered for the period of 1st January 1996 through 31th December
2001 from the registers of the Swedish Work Environment Authority, the Labour Market
Insurances and the regional hospital in Umeå. In the comparisons between the registers, the
expected differences in accident types and numerals were found. Additionally, the effects
of the difficulty to define the population and that the work to a large extent is performed on
a leisure time basis were manifested. Consequently, estimations of total number of
accidents can vary considerably depending on the choice of population definition, register
and accident severity. A number of estimations were conducted, with a spread of 85
through at least 2 550 accidents per year in the country.

Despite the many differences between the three registers, they gave a relatively consistent
picture of the accident events. Severe accidents were common in the self-employed
forestry work and the casualties corresponded to 7% of all lethal accident in the Swedish
Work Environment Authority register during the period. Tree felling was one of the
activities associated with most accidents, in which the falling tree and thus unsafe tree
felling seemed to be more related to the accident event than the chainsaw itself. The
improvement of the self-employed forest owners’ felling skills is therefore seen as an
important prevention measure. Furthermore, firewood processing (i.e. to cut and split logs)
was found to be a common, but hitherto rather unknown accident event.

A systematic and continuous monitoring of accidents is one of the prerequisites of
meaningful evaluations of preventive measures. The studied registers contribute with
important information, but cannot be considered to give the full picture of the accidents in
self-employed forestry. The Swedish Forest Agency’s annual interview survey to private
forest owners is instead recommended as a suitable and cost-efficient data source. To
combine the gathering of data on performed work with accident events would also add the
hitherto missing information about exposure factors, which is necessary in order to
establish well founded assessments of the incidence.

Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :28 September 2007
Number:183
Number of Pages:29
Place of Publication:Umeå
Publisher:Instutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K01 Forestry - General aspects
T Pollution > T10 Occupational diseases and hazards
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 509 Other Social Sciences > Work Sciences
Agrovoc terms:landowners, private ownership, occupational hazards, accident prevention
Keywords:Privata Skogsägare, Skadehändelser, Skadeanalyser
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-657
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-657
ID Code:9140
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:22 Oct 2012 09:05
Metadata Last Modified:06 Nov 2014 08:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits