Home About Browse Search
Svenska


Det oändliga examensarbetet

analys av faktorer som påverkar om ett examensarbete vid jägmästarutbildningen blir slutfört eller inte

Lindroos, Ola (2007). Det oändliga examensarbetet. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 191
[Report]

[img] PDF
226kB

Abstract

Ett slutfört examensarbete är en förutsättning för en kandidat- och magisterexamen.
Examensarbeten som inte slutförs får följaktligen allvarliga konsekvenser för både
studenter och universitet och det är därför viktigt att så många som möjligt slutförs. I
denna rapport kvantifieras andelen examensarbeten som inte slutförs genom registerstudier
och genom intervjustudier analyseras faktorer som kan bidra till detta. Även om det
empiriska materialet härrör från examensarbeten vid Institutionen för skoglig
resurshushållning, är diskussionen kring åtgärder för att öka andelen slutförda
examensarbeten av mer generell karaktär.

Trettiofyra procent av de 95 examensarbetena som påbörjades under höstterminen 1999 till
och med höstterminen 2006 hade inte avslutats. Av examensarbeten påbörjade före 2006
hade 16% inte avslutats. Om denna andel är representativ för hela fakultetens slutliga
bortfallet innebär det att maximalt 84% av studenterna kan slutföra utbildningen och ta ut
examen. Vidare visar statistiken att 75% av de slutförda examensarbeten tar längre tid än
stipulerat.

De viktigaste inverkansfaktorerna som fördes fram i intervjuerna var handledarens
engagemang och studentens kompetens. Att studenten blir anställd innan examensarbetet
avslutats ansågs också viktigt, men påpekades vara ett symptom av att arbetet inte blir
färdigt i tid.

Den enskilt viktigaste framgångsvariabeln anses vara att tillse att examensarbetena blir
färdiga i tid. Att kvantitativt tvingas begränsa en kvalitativ uppgift är dock inte helt lätt
och ett återkommande dilemma i utbildningssammanhang. Störst potential tros finnas i
olika strukturella förändringar både i utbildningen och i handledning av examensarbeten.
Eftersom universitetsutbildning grundar sig på studentens vilja att genomgå utbildningen
är det också av högsta relevans att utvärdera hur olika åtgärder påverkar studentens
motivation till att slutföra examensarbetet.

På institutionsnivå anses det framförallt vara försöksplansseminarierna och uppföljning av
examensarbetenas tidsomfattning som anses ha god potential, då det med enkla medel
skapas strukturer för att både direkt och långsiktig normalisera examensarbetsförfarandet
samt upptäcka fall då behov av stöd förekommer.

Authors/Creators:Lindroos, Ola
Title:Det oändliga examensarbetet
Subtitle:analys av faktorer som påverkar om ett examensarbete vid jägmästarutbildningen blir slutfört eller inte
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

A completed thesis is a prerequisite for a bachelor and a master’s degree. Non-completion
has therefore serious consequences for both students and university. In this report, the
frequency of non-completion is quantified through register analysis and contributing
factors are analysed through interviews. Even though the empirical material originates
from the Department of forest resource management, the discussion of measures for
increasing successful completion is more general in nature.

Thirty-four percent of the 95 theses started between the fall semester of 1999 and the fall
semester of 2006 were not completed. Of the theses started before 2006, 16% were not
completed. If this share is representative for the faculty, it implies that only 84% of the
students can graduate. Furthermore, 75% of the completed theses were not ready on time.

According to the interviews, the most important influencing factors for successful
completion were supervisor engagement and student competence. That students are
employed before the theses are completed was also considered important, but was pointed
out to be a symptom of theses not being completed on time.

Keeping to the allotted time frame is considered the most important success variable for
the completion of theses. To reach a high quality result within a limited time frame is,
however, not easy and a dilemma in education. The greatest potential for improving this
situation is in different kind of structural changes, both in the education program and in the
supervision of theses. Since the higher education is based on the student’s free will to
participate, it is of high relevance to consider how different measures influence the
student’s motivation to complete the thesis.

Two factors are considered to have the greatest improvement potential at the department
level: thesis planning seminars early in the thesis work and evaluations of the theses’
duration time. These simple measures create structures that both on the short and long term
standardise the supervision of theses and discover cases in which extra support is needed.

Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :4 December 2007
Number:191
Number of Pages:25
Place of Publication:Umeå
Publisher:Instutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:C Education, extension, and advisory work > C10 Education
K Forestry > K01 Forestry - General aspects
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 503 Educational Sciences > Learning
Agrovoc terms:students, higher education
Keywords:Examensarbete, Analys, Jägmästarutbildning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-662
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-662
ID Code:9147
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:23 Oct 2012 12:35
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits