Home About Browse Search
Svenska


Linjära landskapselement i NILS fältinventering 2003-2006

Glimskär, Anders and Wikberg, J and Marklund, L and Christensen, Pernilla (2007). Linjära landskapselement i NILS fältinventering 2003-2006. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 199
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Miljöövervakningsprogrammet NILS (Nationell Inventering av Landskapet i Sverige), som
finansieras av Naturvårdsverket, har som syfte att löpande beskriva tillstånd och förändringar
hos det svenska landskapet, i alla terrestra naturtyper. Datainsamlingen påbörjades år 2003,
och består av en kombination av fältinventering och flygbildstolkning av infraröda flygbilder.
Det totala stickprovet utgörs av 631 rutor fördelade över hela landet, varav en femtedel
inventeras varje år. Fältinventeringen består av två delar, dels provytor som beskriver
vegetationens sammansättning, markanvändning m.m. som underlag för skattningar av
arealer, påverkan och tillstånd för areella naturtyper, dels en s.k. linjekorsningsinventering,
där linjära landskapselement och kantzoner inventeras längs linjer inom varje
kvadratkilometerruta (Esseen m.fl. 2006).

Denna rapport avser ett uppdrag från Jordbruksverket, om att sammanställa data för de fyra
första årens data i linjekorsningsinventeringen. Resultaten ska användas för uppföljningen och
utvärderingen av det nationella miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap, och fokus är därför
bl.a. på skötsel och igenväxning av linjeelement samt i vilket markslag de ligger.

Det finns många sätt att presentera resultaten från linjeinventeringen i NILS, beroende på
syfte. Förutom de vanliga skattningarna av totala mängden linjeelement, linjeelementens
medellängd (per km2) och deras fördelning mellan olika regioner (NILS stratum) så
presenteras här även en grov fördelning på olika markslag från befintliga geografiska
databaser (fastighetskartan, vägkartan etc).

För att den fulla potentialen hos linjeinventeringsdata ska kunna nyttjas krävs dock ytterligare
utvärderingar av samhällets och olika aktörers behov. På sikt är det meningen att
standardrapporter ska kunna fylla de vanligaste behoven och att mer specifika behov ska
tillgodoses genom temarapporter eller genom uppdrag. När NILS första femåriga omdrev
(2003-2007) avslutas ska ett förslag till standardrapportering tas fram. Efter nästa omdrev
(2008-2012) blir det även aktuellt med förändringsskattningar.

Authors/Creators:Glimskär, Anders and Wikberg, J and Marklund, L and Christensen, Pernilla
Title:Linjära landskapselement i NILS fältinventering 2003-2006
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :2007
Number:199
Number of Pages:122
Place of Publication:Umeå
Publisher:Instutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
U Auxiliary disciplines > U40 Surveying methods
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Landscape Architecture
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Agrovoc terms:landscape, environmental protection, physiographic features, surveys, monitoring, sweden
Keywords:Linjära Landskapselement, Fältinventering, NILS
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-665
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-665
ID Code:9150
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:23 Oct 2012 13:02
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits