Home About Browse Search
Svenska


Småbiotopsuppföljning i NILS år 2006

Glimskär, Anders and Allard, Anna and Högström, Mats and Marklund, L and Wikberg, J and Nilsson, B and Ringvall, A and Sundquist, S (2007). Småbiotopsuppföljning i NILS år 2006. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 200
[Report]

[img] PDF
500kB

Abstract

Detta uppdrag är en del i Jordbruksverkets arbete med att ta fram uppföljningsmetoder för
småbiotoper inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Arbetet är ett led i
uppföljningen av delmål 2 till miljökvalitetsmålet, om bevarande och nyskapande av
småbiotoper i odlingslandskapet. Den avgörande frågan som arbetet skall svara på är om
mängden småbiotoper i odlingslandskapet bevaras i minst dagens omfattning i hela landet.
SLU, institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik, har fått i uppdrag att fastställa
rutiner för löpande sammanställning och analys av småbiotopsdata från flygbildtolkningen i
det nationella miljöövervakningsprogrammet NILS (Nationell Inventering av Landskapet i
Sverige; Allard m.fl. 2003). Rapporteringen för småbiotoper innefattar mängden, och i viss
mån kvaliteten, hos ett antal linjeelement, punktelement och kantzoner i eller i anslutning till
åkermark. Dessa data sammanställs från flygbildstolkade kartskikt inom NILS stickprov av
kvadratkilometerrutor från hela Sverige.

I överenskommelsen mellan Jordbruksverket och SLU specificeras att den årliga
rapporteringen ska innehålla:
• En uppskattning av mängderna olika småbiotoper
• En uppskattning av de olika småbiotopernas hävdnivå
• En uppskattning av mängderna olika småbiotoper per ha åkermark (index)
• En uppskattning av mängderna olika typer av kantzoner
• En kommentar om felkällor och värdenas säkerhet

De förslag som togs fram i en tidigare rapport (Glimskär m.fl. 2005) har justerats i samband
med att tolkningsmetodiken för linje- och punktelement utformades inom NILS under hösten-
vintern 2005. Tolkning inom NILS har hittills endast skett inom polygoner i NILS stickprov,
vilket nu har kompletterats med linje- och punktobjektstolkning. I samband med en generell
översyn av tolkningsmetodiken i NILS har tidigare förslag till metodik för linje- och
punkttolkning (Allard m.fl. 2003) förfinats, bl.a. utifrån en del som har framkommit i
samband med utvecklingen av småbiotopsuppföljningen. Jordbruksverket har bidragit med ett
konkret användarperspektiv till vilket hänsyn tagits vid justeringen av tolkningsmetodiken.
Bland annat har hävd lagts till som en variabel med beskrivning av hävdstatus och grad av
igenväxning hos linje- och punktelement, och förekomst av buskar och träd på linjeelement
anges med hjälp av täckningsgrad. Buskar delas inte upp i barr och löv, då unga barrträd
avbildas med relativt röda färger i IR-färgbilder och de lätt döljs bland lövbuskar och lövsly,
och tolkningen blir därför osäker. Träd däremot delas upp i andel barr- och lövträd. Genom att
ange procentandelar har man möjlighet att räkna fram medelvärden, vilket ökar möjligheten
att genomföra olika analyser jämfört med en förutbestämd grov klassindelning. Det öppnar
också möjligheten att i efterhand göra flera olika klassindelningar beroende på syfte. (Allard
m.fl. 2006).

Authors/Creators:Glimskär, Anders and Allard, Anna and Högström, Mats and Marklund, L and Wikberg, J and Nilsson, B and Ringvall, A and Sundquist, S
Title:Småbiotopsuppföljning i NILS år 2006
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :2007
Number:200
Number of Pages:22
Place of Publication:Umeå
Publisher:Instutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
U Auxiliary disciplines > U40 Surveying methods
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Agrovoc terms:cultivated land, biotopes, landscape, aerial surveying, photography, photointerpretation, remote sensing, monitoring, sweden
Keywords:Småbiotop, Uppföljning, NILS
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-666
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-666
ID Code:9152
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:23 Oct 2012 13:12
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits